W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SKÓŁ NR 1 W KOLUSZKACH

NA LATA 2022 - 2026.

Zgodny z aktualnymi przepisami prawa:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr

120, poz. 526).

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.:Dz. U. z 2020 r. poz.1327).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.08.2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
 • Statut Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

1

 

Wstęp

Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach jest szkołą ponadpodstawową, dającą młodzieży możliwość kształcenia się w Technikum oraz Branżowej Szkole I stopnia. Oferta edukacyjna szkoły jest utrwalona wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk. Okres realizacji obowiązku nauki z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość pokazał, że jesteśmy szkołą elastyczną, zorientowaną na pomoc i wsparcie uczniów (również techniczne) w tym trudnym okresie.

Jako szkoła promująca kształcenie zawodowe, uważamy, że zdobycie zawodu przez naszych uczniów jest ważną sprawą. Z wyników badań ankietowych wynika, że rodzice posyłają swoje dzieci do naszej szkoły z tego właśnie względu (ponad 93% badanych). Spośród pozostałych czynników decydujących o wyborze naszej szkoły należy wymienić: miłą atmosferę panującą w szkole nie tylko na co dzień, ale i podczas zebrań dla rodziców, życzliwość i sprawiedliwość nauczycieli wobec uczniów (100% badanych), pomoc pedagoga, nauczycieli i dyrekcji szkoły w rozwiązywaniu zaistniałych problemów (71% badanych). 81,3% rodziców zgadza się zdecydowanie, że w szkole są jasno określone zasady współpracy z rodzicami. 68,8% badanych uważa, że ma wpływ na podejmowanie decyzji w szkole i w klasie swojego dziecka. Zespół Szkół nr 1 elastycznie dostosowuje się do wymogów pracy na odległość w okresie pandemii.

87,5% uważa, że okresie nauki zdalnej nauczyciele udzielali im wyczerpujących informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka w szkole.

93,8% twierdzi, że w okresie nauki zdalnej nauczyciele udzielali im pomocy i wsparcia w sprawach syna/córki.

100% badanych uważa, że w okresie nauki zdalnej nauczyciele byli dla Jego dziecka życzliwi, 87,5%, że byli dla niego sprawiedliwi.

93,8% rodziców podkreśliło, że nauczyciele dostrzegają w jego dziecku to, co dobre i że pomagają mu w sytuacjach trudnych.

87,5% jest przekonanych, że ich dziecko zdobywa w szkole wiedzę i umiejętności, niezbędne do efektywnego wykonywania zawodu.

Rodzice naszych uczniów dostrzegają fakt, że szkoła bardzo poważne traktuje kwestię nauki i wykształcenia: prawie 70% badanych jest przekonanych, że w szkole ich dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego wykonywania zawodu, przyczyniają się do tego także nieodpłatne szkolenia zawodowe prowadzone przez firmy zewnętrzne, z którymi współpracują nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W naszej szkole jest bezpiecznie (prawie 94% badanych), panuje tu porządek i czystość. Rodzice lubią przychodzić do szkoły w sprawach swojego dziecka, ponieważ zawsze otrzymują rzetelną informację o zachowaniu i postępach w nauce oraz o sprawach organizacyjnych dotyczących szkoły.

2

 

Rodzice naszych uczniów czują się dobrze w szkole, aż 100% badanych poleciłoby innym rodzicom szkołę jako miejsce przyjazne dla ucznia i rodzica.

Uczniowie, najczęściej wybierają kształcenie w naszej szkole ze względu na możliwość:

 1. rozwijania swoich zainteresowań,
 1. kształcenia się w zawodzie, który jest poszukiwany na rynku pracy przez konkretne firmy (klasy pod patronatem Przedsiębiorstwa AGAT, oraz Kongsberg Automotive),
 1. szybkiego zdobycia wymarzonego zawodu,
 1. osiągnięcia sukcesu w życiu
 1. kontynuowania tradycji rodzinnych (ktoś z rodziny ukończył tę szkoły).

Również dobra opinia o szkole od innych uczniów (absolwentów), znajomych ma wpływ na fakt wybierania jej jako miejsca kształcenia.

Mimo pozytywnych wartości realizowanych w naszej szkole istnieją pewne obszary niedostatku, które wymagają dalszej pracy. Są to:

 • palenie papierosów przez uczniów,
 • używanie wulgarnego słownictwa
 • wagary szkolne
 • słabo rozwinięta umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • słabe umiejętności planowania i organizacji pracy własnej w okresie nauki zdalnej.

Powyższe zagadnienia zostały uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.

3

 

Profil absolwenta

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach przede wszystkim dąży do ukształtowania młodego człowieka tak, aby po ukończeniu szkoły był on dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, potrafił dostosować się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i mógł spełniać się zawodowo realizując swoje pasje, które zostały rozbudzone w szkole.

Niewątpliwie ważne jest także, aby nasz absolwent był osobą odznaczającą się wysoką kulturą osobistą, prawidłowo porozumiewał się w języku ojczystym jak i obcym, znał i stosował ogólnie przyjęte normy społeczne oraz był otwarty w kontaktach międzyludzkich (znał zasady pracy w grupie, rozwijał swoje kompetencje personalne oraz chętnie angażował się w działania na rzecz innych ludzi).

4

 

OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ

Cel główny: Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.

Lp.

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

OSOBY

TERMINY

 

ODPOWIEDZIALNE

 
       

1.

 

- organizowanie uroczystości szkolnych:

nauczyciele

Kalendarz

 

Kształtowanie poczucia przynależności

obrzędowość szkolna;

 

uroczystości

 

do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty

   

szkolnych,

     

gminnych  i

 

narodowej oraz postawy patriotycznej;

- współpraca z rodzicami i

 
   

powiatowych

   

przedstawicielami środowiska lokalnego

 
       
 

Integrowanie społeczności uczniowskiej

(w tym przedstawicielami firm

   
 

poprzez organizowanie obchodów świąt

patronackich) w organizowaniu

   
 

narodowych i innych uroczystości;

przedsięwzięć szkolnych;

   
 

Poznanie tradycji ojczystych, historii szkoły

- udział w akcjach o charakterze

   
 

i  najbliższej okolicy.

patriotycznym, obywatelskim i

   
   

charytatywnym,

   
         

2.

Udział uczniów w konkursach o tematyce

- przygotowywanie uczniów

nauczyciele

cały rok szkolny

 

historycznej kształtujących postawy

   
 

do konkursów i reprezentowania szkoły

   
 

patriotyczne i obywatelskie.

   
       
         

3.

 

- organizowanie wycieczek:

nauczyciele

cały rok szkolny

   

historycznych, krajoznawczych,

   
   

muzealnych, udział

   
 

Budowanie więzi ze wspólnotą lokalną,

w turniejach, konkursach;

   
 

narodową, europejską.

- aktywne włączanie się w lokalne

   
       
   

i ogólnopolskie akcje społeczne;

   
         

5

 

   

- podtrzymywanie współpracy z firmami

   
   

patronackimi.

   
         

4.

 

- kształtowanie postawy tolerancji

nauczyciele

cały rok szkolny

   

(zajęcia z wychowawcą, pedagogiem

nauczyciele

 
   

szkolnym, lekcje jęz. polskiego i jęz.

 
   

przedmiotów

 
   

obcych, zajęcia praktyczne na

 
 

Wychowanie w duchu tolerancji i szacunku

zawodowych

 
 

warsztatach szkolnych);

 
 

wobec postaw, poglądów i przekonań innych

   
       
 

ludzi;

- edukacja czytelnicza, promowanie

   
       
 

- inspirowanie refleksji na temat szczególnie

czytelnictwa poprzez pracę

   
 

pedagogiczną biblioteki i nauczycieli

   
 

istotnych problemów świata, człowieka,

   
 

polonistów - organizacja konkursów,

   
 

cywilizacji, kultury.

   
 

przygotowanie gazetek tematycznych;

   
       
   

- przygotowanie gazetek tematycznych

   
   

przez samorząd uczniowski.

   
         

5.

Kształtowanie kultury w pracy i na

 

nauczyciele

cały rok szkolny

 

praktykach.

 

przedmiotów

 
     

zawodowych

 
 

- poprawa kultury osobistej i języka

- szkolenia techniczne w szkole i poza

   
 

(szacunek do osób starszych, przełożonych,

szkołą;

   
 

kolegów, rodziców i pracodawców);

     
 

- przestrzeganie/ kształtowanie zasad kultury

- pogadanki dotyczące kształtowania

   
 

postawy efektywnego, kreatywnego i

   
 

i etyki (dbałość o czystość języka,

   
 

zdyscyplinowanego pracownika;

   
 

stosowanie poprawnej/fachowej terminologii

     
 

zawodowej);

     
         

6

 

 • dbałość o racjonalne wykorzystanie powierzonego czasu pracy, materiałów, narzędzi (mienia);
 • poszanowanie dla pracy innych.

OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

Cel główny: Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

Lp.

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

OSOBY

TERMIN

     

ODPOWIEDZIALNE

 

1.

Kształtowanie umiejętności pracy

- stwarzanie uczniom o różnych

nauczyciele

cały rok szkolny

 

zespołowej;

potrzebach edukacyjnych warunków

   
   

do doskonalenia umiejętności wspólnej

pedagog szkolny

 
 

- kształtowanie postawy otwartości na

pracy (praca w grupach, w parach)

   
       
 

potrzeby innych;

     
         

2.

Wdrażanie do ustawicznego doskonalenia

- zajęcia z doradztwa zawodowego

wychowawcy

cały rok szkolny

 

zawodowego;

 

nauczyciele

 
   

- wycieczki do zakładów pracy

przedmiotów

 
 

- kształtowanie postaw odpowiedzialności

 

zawodowych

 
 

za podejmowane działania, przewidywanie

- wycieczki zawodoznawcze

   
 

skutków podejmowanych działań.

     
         

7

 

3.

Doskonalenie umiejętności elastycznej

- zajęcia z wychowawcą

wychowawcy

cały rok szkolny

 

zmiany postawy i zachowania pod

     
 

wpływem konstruktywnej krytyki.

- zajęcia z przedmiotów zawodowych

nauczyciele

 
 

- nabywanie odporności na krytykę

 

pedagog szkolny

 
 • akceptacja zmiany jako naturalnego procesu

4.

Podejmowanie działań na rzecz innych osób

- włączanie społeczności szkolnej w

nauczyciele

cały rok szkolny

 

w celu poprawy ich sytuacji – wolontariat

akcje charytatywne, np. Szlachetna

   
 

(wychowanie do samopomocy)

paczka, WOŚP, SOSW, Rak’n’roll itp.

samorząd uczniowski

 

5.

Rozwijanie kompetencji z zakresu

- zajęcia edukacyjne realizowane przy

nauczyciele

cały rok szkolny

 

rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji

współpracy z: Wydziałem Prewencji KPP

   
 

i mediacji.

w Koluszkach, Poradnią Psychologiczno-

wychowawcy

 
   

Pedagogiczną w Koluszkach i in.

   
   

organizacjami

pedagog szkolny

 
   

- zajęcia z wychowawcą

   
   

- zajęcia z przedmiotów: podstawy

   
   

przedsiębiorczości, kształtowanie

   
   

kompetencji zawodowych, kompetencje

   
   

personalne i społeczne i in.

   

8

 

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH)

Cel główny: Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w grupie społecznej.

Lp.

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

OSOBY

TERMIN

     

ODPOWIEDZIALNE

 
         

1.

Kształtowanie umiejętności odpowiedniego

- ćwiczenia z ewakuacji szkoły (każda

nauczyciel edukacji dla

I półrocze

 

zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

klasa pierwsza oddzielnie) oraz jeden raz

bezpieczeństwa,

 
   

w roku przeprowadzenie próbnego

dyrektor szkoły

 
   

alarmu dla całej szkoły;

 
       
   

- ćwiczenie procedur postępowania w

   
   

sytuacjach kryzysowych związanych z

   
   

grupą społeczną, takich jak m.in: pożar,

   
   

katastrofa komunikacyjna, budowlana;

   
   

- lekcje na temat bezpiecznego

   
   

wypoczynku nad wodą i w górach.

   

2.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego

- wyposażenie uczniów w wiedzę na

nauczyciele

cały rok szkolny

 

korzystania z narzędzi informatycznych.

temat stosowania bezpiecznych narzędzi

przedmiotów

 
   

pracy na odległość: omówienie i

zawodowych,

 
   

stosowanie zasad bezpiecznego

wychowawcy

 
   

korzystania

   
   

z komputera i poruszania się w

   
   

cyberprzestrzeni;

   
   

- warsztaty i zajęcia z wychowawcą

   
         

3.

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego

- wstępny instruktaż stanowiskowy:

nauczyciele

wrzesień

 

zachowania na stanowiskach pracy,

omówienie zasad bhp na warsztatach

przedmiotów

 
 

w grupach pracowniczych itp.

szkolnych i pracowniach

zawodowych

 
     
   

przedmiotowych,

   
         
   

9

   

 

4.

Zapoznanie z rozporządzeniami

- zajęcia z wychowawcą

wychowawcy

wrzesień oraz

 

(zaleceniami) dotyczącymi ograniczeń i

   

w miarę potrzeby

 

zaleceń w okresie pandemii.

   

cały rok szkolny

         

5.

Szczegółowe zapoznanie uczniów

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

wychowawcy

I półrocze

 

z odpowiedzialnością karną nieletnich.

z zakresu prawa na podstawie ustawy O

pedagog szkolny

 
   

postępowaniu w sprawach nieletnich.

 
   

we współpracy z

 
       
     

dzielnicowym oraz

 
     

Wydziałem Prewencji

 
     

KPP w Koluszkach

 
         

6.

Dostarczanie podstawowej wiedzy

- zajęcia warsztatowe (np. „Akademia

wychowawcy

cały rok szkolny

 

o szkodliwych skutkach zażywania

Liderów Promocji Zdrowia”);

nauczyciele

 
 

substancji psychoaktywnych.

   
 

- zajęcia z wychowawcami

pedagog szkolny

 
     
       
   

- zajęcia edukacyjne w ramach programu

   
   

profilaktycznego dot. przeciwdziałania

   
   

uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i

   
   

innych środków psychoaktywnych ARS

   
         

7.

Wsparcie uczniów należących do tzw.

- monitorowanie frekwencji uczniów

Komisja do spraw

cały rok szkolny

 

grupy podwyższonego ryzyka w zakresie

na zajęciach lekcyjnych w ramach

poprawy frekwencji,

 
 

realizacji obowiązku szkolnego.

programu poprawy frekwencji;

pedagog szkolny,

 
       
   

- promowanie Rankingu frekwencji i

wychowawcy,

 
   

nagród za najwyższą frekwencję w roku

 
   

dyrektor szkoły,

 
   

szkolnym

 
       
   

- stały kontakt z rodzicami/opiekunami;

   
         
   

10

   

 

 • stosowanie kontraktów dotyczącymi poprawy frekwencji;
 • współpraca z Sądem Rejonowym

w Brzezinach, kuratorami sądowymi i

społecznymi;

 • współpraca z Wydziałem Prewencji

KPP w Koluszkach;

OBSZAR: ZDROWIE - CZYLI EDUKACJA ZDROWOTNA

Cel główny: Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów w dobie zagrożeń pandemią oraz nauki zdalnej.

Lp.

ZADANIE DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY

TERMINY

     

ODPOWIEDZIALNE

 

1.

Upowszechnianie i realizacja w szkole

- programy profilaktyczne i kampanie

pedagog szkolny,

cały rok szk.

 

programów służących promocji zdrowego

prozdrowotne:

   
 

stylu życia.

 

nauczyciel biologii,

 
   

- Szkolne Akcje Honorowego

   
   

Krwiodawstwa

wychowawcy

 
   

- „Akademia Liderów Promocji

   
   

Zdrowia” : zajęcia warsztatowe

   
   

realizowane przy współpracy z

   
   

pracownikami PSSE w Łodzi oraz

   
   

trenerami PTOZ w Łodzi

   

2.

Propagowanie podstawowych zasad higieny,

- stosowanie się do aktualnych zaleceń

dyrektor szkoły

cały rok szkolny

 

związanych z profilaktyką zakażeń COVID-

Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz

   
 

19 oraz ewentualnych innych patogenów.

MEiN;

   
   

11

   

 

 • kształtowanie odpowiednich nawyków dotyczących ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • wdrażanie do aktywnego i zdrowego trybu życia;

 

 • przypominanie o obowiązku mycia i dezynfekcji rąk oraz zachowaniu dystansu społecznego w okresie wzmożonej liczby zachorowań na choroby zakaźne;
 • pogadanki i warsztaty na temat higieny snu, właściwego odżywania się, aktywności fizycznej i umiejętności radzenia sobie ze stresem jako sposobów na wzmocnienie odporności immunologicznej młodego organizmu;
 • organizowanie prelekcji prozdrowotnych

z przedstawicielami fundacji i organizacji zewnętrznych

 • projekcja filmów edukacyjnych;
 • zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia na lekcjach;
 • realizacja projektów i programów promujących zdrowie wskazanych przez MEiN w ramach wychowania fizycznego

 

pracownicy szkoły

wychowawcy

nauczyciele

wychowania

fizycznego

 

12

 

5.

Kształtowanie postaw związanych

- zajęcia z praktycznej nauki zawodu:

nauczyciele

cały rok szkolny

 

z bezpieczeństwem i higieną pracy.

wyrabianie w uczniach nawyku

praktycznej nauki

 
   

stosowania środków ochrony osobistej

zawodu i nauczyciele

 
   

teoretycznych

 
   

(odzież ochronna, fartuch, okulary,

 
   

przedmiotów

 
   

maski) oraz dbałości o ład i porządek na

 
   

zawodowych

 
   

stanowisku pracy, niepodejmowanie

 
       
   

żadnych zachowań ryzykownych, w tym:

   
   

nieuprawnionego używania narzędzi

   
   

warsztatowych poza miejscem i czasem

   
   

nauki, palenia papierosów, picia

   
   

alkoholu;

   
   

- realizacja programu edukacyjnego

   
   

Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura

   
   

bezpieczeństwa”;

   
   

- realizacja projektu ZUS-u „Lekcje z

   
   

ZUS”;

   
   

- lekcje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

   
         

6.

Podejmowanie działań w celu zwiększenia

- zajęcia wychowania fizycznego: uczeń

nauczyciele

cały rok szkolny

 

zaangażowania uczniów w zajęcia

zachowuje właściwą postawę wobec

wychowania

 
 

wychowania fizycznego.

zdrowia własnego i innych ludzi, dba

fizycznego

 
   

o ładną sylwetkę przez całe życie, stosuje

   
 

- podejmowanie działań profilaktycznych

rozgrzewkę sportową jako niezbędny

   
 

w okresach nauki zdalnej oraz tuż po nich,

element poprzedzający wysiłek fizyczny;

   
 

celem walki z otyłością wśród młodzieży

     
 

oraz

- zawody sportowe i zajęcia

   
   

pozalekcyjne;

   
         
   

13

   

 

 

w ramach dbałości o higienę psychiczną

- konkursy i promocja zalet płynących

   
 

młodych ludzi;

z każdego rodzaju aktywności fizycznej

   
   

w obliczu różnych ograniczeń

   
   

pandemicznych;

   
   

- stosowanie zachęt i nagród (punkty

   
   

zachowania, oceny)

   
   

- zawody sportowe

   
 

- zagospodarowanie czasu wolnego,

     
 

ze szczególnym uwzględnieniem aktywności

- wycieczki rowerowe: w tym z okazji

   
 

fizycznej w szkole i poza nią;

Dnia Dziecka

   
   

wycieczki klasowe i szkolne

   

7.

Promowanie samoświadomości młodych

- zajęcia warsztatowe

- pedagog szkolny

cały rok szkolny

 

na temat depresji i zaburzeń psychicznych.

     
   

- zajęcia z wychowawcą

- wychowawcy klas

 

8.

Rozwijanie umiejętności udzielania

- zajęcia z klasami pierwszymi z zakresu

nauczyciel edukacji dla

cały rok szkolny

 

pierwszej pomocy przedmedycznej.

pierwszej pomocy

bezpieczeństwa

 
 

- uwrażliwianie uczniów na zagrożenia

- zajęcia z wychowawcami klas

wychowawcy klas

 
 

w bezpośrednim otoczeniu i pokazywanie

     
 

sposobów radzenia sobie z nimi;

     

9.

Upowszechnianie materiałów z zakresu

- zajęcia warsztatowe realizowane

pedagog szkolny

cały rok szkolny

 

edukacji zdrowotnej, ze szczególnym

w ramach zajęć z wychowawcą

   
 

uwzględnieniem zdrowego żywienia i

 

pielęgniarka szkolna

 
 

aktywności fizycznej, skierowanych

- dystrybucja materiałów informacyjno-

   
 

do uczniów, nauczycieli, innych

edukacyjnych promujących zdrowy styl

wychowawcy

 
 

pracowników szkoły i rodziców.

życia, zdrowe odżywianie oraz

   
   

wskazujących drogi pomocy w

   
   

przypadku wykrycia zagrożeń dla

   
   

zdrowia i życia;

   
   

14

   

 

10.

 

Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosownie do jego potrzeb i możliwości:

 • promowanie postępów w nauce

i zachowaniu – systemu oceniania jako środka do osiągania celów wychowawczych.

 • współpraca ze specjalistami.
 • współpraca z rodzicami / opiekunami.
 • budowanie poczucia własnej wartości.

 

 • indywidualizacja programu nauczania;
 • oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
 • angażowanie uczniów do organizowania i udziału w konkursach, imprezach i uroczystościach szkolnych;
 • prezentowanie prac i osiągnięć uczniów;
 • promowanie osiągania dobrych wyników w nauce – stosowanie różnorodnych form nagradzania uczniów, np. stypendium naukowe, książki, dyplomy, podziękowania, itp.;
 • organizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach.

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog szkolny

 

cały rok szkolny

 

15

 

16

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.