W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

1.      Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach  , z siedzibą w Koluszkach , ul. Wigury 2, reprezentowany przez Dyrektora.

2.      W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:

a)      ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),

b)      ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).

c)      ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

4.     W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

7.      Posiada Pani/Pan:

a)      prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

b)      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

c)      prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

e)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

8.      W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10.   Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach. Przy czym podanie danych jest:

a)      obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b)      dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

11.   Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

===========================================================================

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, 

Link: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r    lub podłączony plik.

===========================================================================

Inspektor Ochrony Danych:  Dorota Waprzko

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

telefon: 44 714 17 02

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.