W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach naboru na rok szkolny 2023/2024 do ZS Nr 1 w Koluszkach przedstawione są w poniższej tabeli

Harmonogram

Termin

Termin (rekrutacja uzupełniająca)*

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                       (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 24.04.2023 r.

do 23 05.2023 r.  godz. 12.00

od 21 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kipię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 6 lipca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.   godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 lipca 2023 r. godz. 12.00

1 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

Wydawanie  skierowań  na badania lekarskie kandydatom do Branżowej Szkoły I stopni  i Technikum nr 1 w Koluszkach

od 24 kwietnia 2023 r.
do 17 lipca 2023 r.

od 20 lipca 2023 r.
do 1 sierpnia 2023 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: :
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu,         

-2 zdjęć,                                         

- karty zdrowia,                              

- oświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

od 14 lipca 2023 r. godz. 12.00


do 20 lipca 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12.00


do 4 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

21 lipca 2023 r.
do godz. 12.00

7 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.