W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00

od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 29 maja 2024

do 29 lipca 2024

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 3 lipca 2024 r.

do 8 lipca 2024 r.

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu

od 3 lipca2024

do 9 lipca2024 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 11 lipca 2024

do 30 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca2024

do godz. 12:00

31lipca2024

dogodz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia wdanym zawodzie

od 22 kwietnia 2024 do 16 lipca2024

od 22 lipca 2024

do 31lipca2024

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia naukiw postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 15 lipca 2024 godz. 12:00

do 18 lipca 2024

godz. 12:00

od 31lipca2024 godz. 12:00

do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca2024

do godz. 12:00

5 sierpnia 2024

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 lipca2024

do godz. 13:00

do 5 sierpnia 2024

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2024,

6 sierpnia 2024

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.