W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Regulamin Rekrutacji  w  Zespole  Szkół nr 1 w Koluszkach

rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach regulują:

 • §1
 1. Regulamin określa  tryb przyjmowania kandydatów, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, wymagane dokumenty oraz wskazuje terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów. 
 • §2
 1. W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji kandydat, składając dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do danej klasy.
 2. Na pierwszym miejscu wpisuje szkołę - klasę o najwyższej preferencji. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów zostaje zakwalifikowany tylko do tego z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji.
 • §3

Komisja Rekrutacyjna 

Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna

 1. Komisję powołuje i ustala jej zadania dyrektor Zespołu Szkół nr 1.
 2. W skład Komisji wchodzą:
 • pedagog szkolny – przewodniczący Komisji
 • 2 nauczycieli
 1. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie
  i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:
 • potwierdza dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji;
 • zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w poszczególnych typach szkół;
 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty;
 • udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości zmiany klasy - profilu lub wyboru innej szkoły;
 • dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • §4
 1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Technikum nr 1 w Koluszkach ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • zajęcia techniczne 
 1. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej stosuje się przeliczenie ocen zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz.U. 2019 poz. 1737)

 • §5
 1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia w Koluszkach ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • zajęcia techniczne 
 1. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej stosuje się przeliczenie ocen zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz.U. 2019 poz. 1737)

 • §6
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu ZS nr 1 w Koluszkach nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,  które mają  jednakową wartość:

 1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 • §7

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach przedstawione są w poniższej tabeli

Harmonogram

Termin

Termin (rekrutacja uzupełniająca)*

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                       (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.  godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                        (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.   godz. 15.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

Wydawanie  skierowań  na badania lekarskie kandydatom do Branżowej Szkoły I stopni  i Technikum nr 1 w Koluszkach

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.
do 11 sierpnia 2021 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie: :
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu,         

-2 zdjęć,                                         

- karty zdrowia,                              

- oświadczenia od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu

od 23 lipca 2021 r.


do 30 lipca 2021 r.
godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.


do 20 sierpnia 2021 r.

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

 • §8

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół nr 1 dotyczy absolwentów szkoły podstawowej.
 2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 3. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane                 są w szkole nie krócej niż rok.
 4. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.