W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ZSP NR 1 W KOLUSZKACH

NA LATA 2017 - 2021.

Zgodny z aktualnymi przepisami prawa:

 1. 1.Ustawa z dn.14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59, art.26, art. 84)
 2. 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Wstęp

        ZSP Nr 1 w Koluszkach jest szkołą ponadgimnazjalną, dającą młodzieży możliwość kształcenia się w Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej i Branżowej Szkole Zawodowej I Stopnia. Oferta edukacyjna szkoły jest utrwalona wieloletnią tradycją kształcenia w zawodach: technik mechanik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych i technik informatyk.

Jesteśmy szkołą promującą kształcenie zawodowe, uważamy, że zdobycie zawodu przez naszych uczniów jest ważną sprawą. Z wyników badań ankietowych wynika, że rodzice posyłają swoje dzieci do naszej szkoły z tego właśnie względu (99%badanych). Spośród pozostałych czynników decydujących o wyborze naszej szkoły należy wymienić: miłą atmosferę panującą w szkole nie tylko na co dzień, ale i podczas zebrań dla rodziców, życzliwość i sprawiedliwość nauczycieli wobec uczniów (80-88% badanych), pomoc pedagoga, nauczycieli         i Dyrekcji Szkoły w rozwiązywaniu zaistniałych problemów ( 71% badanych).

Rodzice naszych uczniów dostrzegają fakt, że szkoła bardzo poważne traktuje kwestię nauki i wykształcenia: 80% badanych jest przekonanych, że w szkole ich dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego wykonywania zawodu, przyczyniają się do tego także nieodpłatne szkolenia zawodowe prowadzone przez firmy zewnętrzne, z którymi współpracują nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W naszej szkole jest bezpiecznie (85% badanych), panuje tu porządek i czystość. Rodzice lubią przychodzić do szkoły w sprawach swojego dziecka, ponieważ zawsze otrzymują rzetelną informację o zachowaniu i postępach w nauce oraz o sprawach organizacyjnych dotyczących szkoły.

Rodzice naszych uczniów czują się dobrze w szkole, aż 87% badanych poleciłoby innym rodzicom nasza szkołę jako miejsce przyjazne dla ucznia i rodzica.

Uczniowie, najczęściej wybierają kształcenie w naszej szkole ze względu na możliwość:

 1. rozwijania swoich zainteresowań,
 2. kształcenia się w zawodzie, który jest poszukiwany na rynku pracy przez konkretne firmy (klasy pod patronatem Przedsiębiorstwa AGAT, oraz Kongsberg Automotive),
 3. szybkiego zdobycia wymarzonego zawodu,
 4. kontynuowania tradycji rodzinnych (ktoś z rodziny ukończył tę szkoły).

Również dobra opinia o szkole od innych uczniów (absolwentów), znajomych ma wpływ na fakt wybierania jej jako miejsca kształcenia.

Mimo pozytywnych wartości realizowanych w naszej szkole istnieją pewne obszary niedostatku, które wymagają dalszej pracy. Są to:

     - palenie papierosów przez uczniów,

     - nagminne używanie wulgarnego słownictwa

     - wagary szkolne

     - słabo rozwinięta umiejętność radzenia sobie z porażkami i stresem.

Powyższe zagadnienia zostały uwzględnione w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

Profil absolwenta.

ZSP Nr 1 w Koluszkach przede wszystkim dąży do ukształtowania młodego człowieka tak, aby po ukończeniu szkoły był on dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, potrafił dostosować się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy i mógł spełniać się zawodowo realizując swoje pasje, które zostały rozbudzone w szkole.

Niewątpliwie ważne jest także, aby nasz absolwent był osobą odznaczającą się wysoką kultura osobistą, prawidłowo porozumiewał się w języku ojczystym jak i obcym, znał i stosował ogólnie przyjęte normy społeczne oraz był otwarty w kontaktach międzyludzkich (znał zasady pracy w grupie, rozwijał swoje kompetencje personalne oraz chętnie angażował się w działania na rzecz innych ludzi).

OBSZAR: KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ

Cel główny:

Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.

L.p.

ZADANIA

DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

ODPOWIEDZIALNE OSOBY

TERMINY

1.

- kształtowanie poczucia przynależności do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;

- integrowanie społeczności uczniowskiej poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych i innych uroczystości;

- poznanie tradycji ojczystych, historii szkoły i   najbliższej okolicy.

- organizowanie uroczystości szkolnych – obrzędowość szkolna;

- współpraca z rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego ( w tym przedstawicielami firm patronackich) w organizowaniu przedsięwzięć szkolnych;

- udział w akcjach o charakterze patriotycznym, obywatelskim i charytatywnym,

Nauczyciele

Kalendarz uroczystości szkolnych, gminnych   i powiatowych

2.

- udział uczniów w konkursach o tematyce historycznej kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie.

- przygotowywanie uczniów do konkursów i        reprezentowania szkoły w czasie uroczystości gminnych i powiatowych

Nauczyciele

       Cały rok szk.

3.

- budowanie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską.

- organizowanie wycieczek: historycznych, krajoznawczych, muzealnych, udział
w turniejach, konkursach;

- aktywne włączanie się w lokalne i ogólnopolskie akcje społeczne;

- podtrzymywanie współpracy z firmami patronackimi.

Nauczyciele

Cały rok szk.

4.

- wychowanie w duchu tolerancji i szacunku wobec postaw, poglądów i przekonań innych ludzi

- inspirowanie refleksji na temat szczególnie istotnych problemów świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

-   kształtowanie postawy tolerancji (zajęcia z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, lekcje jęz. polskiego i jęz. obcych, zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych, współpraca z SOSW i AWD);

- edukacja czytelnicza, promowanie czytelnictwa poprzez pracę pedagogiczną biblioteki i nauczycieli polonistów - organizacja konkursów, przygotowanie gazetek tematycznych;

- przygotowanie gazetek tematycznych przez      samorząd uczniowski.

Nauczyciele

N-ciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szk.

5.

- kształtowanie kultury w pracy i na praktykach;

- poprawa kultury osobistej i języka (szacunek do    osób starszych, do przełożonych, do kolegów, rodziców i pracodawców);

- przestrzeganie/ kształtowanie zasad kultury i etyki (dbałość o czystość języka, poprawna/fachowa terminologia zawodowa);

- dbałość o racjonalne wykorzystanie powierzonego czasu pracy, materiałów, narzędzi (mienia);

- poszanowanie dla pracy innych.

- szkolenia techniczne w szkole i poza szkołą i    obserwacja zachowań uczestniczących tam osób;

- pogadanki dotyczące kształtowania postawy    dobrego, kreatywnego i zdyscyplinowanego pracownika

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szk.

OBSZAR: RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

Cel główny: Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

L.p.

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1.

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

- kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych;

- stwarzanie uczniom o różnych możliwościach intelektualnych warunków do doskonalenia umiejętności wspólnej pracy (praca w grupach, w parach)

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok szk.

2.

- wdrażanie do doskonalenia zawodowego;

- kształtowanie postaw odpowiedzialności za podejmowane działania, przewidywanie skutków podejmowanych działań.

- zajęcia z doradztwa zawodowego

- wycieczki do firm

- wycieczki zawodoznawcze

Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Cały rok szk.

3.

- doskonalenie umiejętności zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie oraz przyjmowanie asertywnej krytyki

- zajęcia z wychowawcą

- zajęcia z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza

- prelekcje   z przedstawicielami Fundacji Wsparcia Psychospołecznego

Wychowawcy Nauczyciele

Cały rok szk.

4.

- podejmowanie działań na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji - wolontariat

- włączanie społeczności szkolnej w akcje charytatywne, np. Szlachetna paczka, WOŚP, SOSW, Rak’n’roll

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Cały rok szk.

5.

- rozwijanie kompetencji z zakresu rozwiązywania konfliktów z zastosowaniem negocjacji i mediacji

- zajęcia edukacyjne realizowane przy współpracy z: Fundacją Wparcia Psychospołecznego, KPP Wydział Prewencji w Koluszkach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach;

-   zajęcia z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza;

- zajęcia z wychowawcą

-   zajęcia z przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości, kształtowanie kompetencji zawodowych, kompetencje personalne i społeczne

Nauczyciele Wychowawcy Pedagog szkolny

Cały rok szk.

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH)

Cel główny: Dostrzeganie wyzwań i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w grupie społecznej.

 

ZADANIA DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

 

- kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach kryzysowych

- ćw. z ewakuacji   szkoły (każda klasa I-sza osobne ćw. ) oraz jeden raz w roku przeprowadzenie próbnego alarmu dla całej szkoły;

- zajęcia nt. sposobów postępowania w przypadku katastrofy komunikacyjnej, budowlanej i sposobów uniknięcia kradzieży kieszonkowej;

- lekcje o tym, jak uniknąć kradzieży z  włamaniem, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i jak zachować się, gdy wybuchnie panika,

Nauczyciel EDB, Dyrektor Szkoły

I semestr

 

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu;

- kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania na stanowiskach pracy, w grupach itp.

- omówienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera i poruszania się w cyberprzestrzeni;

- pogadanki prowadzone przez n-cieli przedmiotów zawodowych: wstępny instruktaż stanowiskowy, omówienie zasad bhp na warsztatach szkolnych i w pracowniach przedmiotowych,

Nauczyciele przedmiotów zawodowych, wychowawcy

Cały rok szk.

 

- wykształcenie umiejętności obiektywnego analizowania języka reklamy.

- zajęcia edukacyjne z przedmiotu WOK

Nauczyciel WOK-u

Cały rok szk.

 

- zapoznanie ze sposobami regulacji życia

obywateli.

- poznanie zakresu działań organów ścigania.

- wyrobienie nawyku przeciwstawiania się różnorakim formom dyskryminacji.

- Współdziałanie obywateli w sprawach publicznych.

Zajęcia profilaktyczno – edukacyjne z zakresu

postępowania w sprawach nieletnich na podstawie ustawy O postępowaniu w sprawach nieletnich,

- zajęcia z przedmiotu WOS

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Nauczyciel przedmiotu WOS

I semestr

 

- dostarczanie podstawowej wiedzy o szkodliwych skutkach zażywania alkoholu, nikotyny i narkotyków

- zajęcia warsztatowe („Akademia Liderów Promocji Zdrowia”);

- zajęcia z wychowawcami

- zajęcia edukacyjne w ramach programu profilaktycznego dot. przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych ARS

- lekcje jęz. obcych

Wychowawcy Pedagog szkolny

Nauczyciele jęz. obcych

Cały rok szk.

 

- pomoc uczniom należącym do tzw. grupy podwyższonego ryzyka

- monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych w ramach programu poprawy frekwencji;

- współpraca z Sądem Rejonowym w Brzezinach, kuratorami sądowymi i społecznymi;

- współpraca z KPP w Koluszkach Wydział Prewencji;

- współpraca z rodzicami.

Komisja do spraw poprawy frekwencji, Dyrektor szkoły, Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Cały rok szk.


OBSZAR: ZDROWIE - CZYLI EDUKACJA ZDROWOTNA

Cel główny: Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

L.p.

ZADANIE DO REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOW.

TERMINY

1.

- upowszechnianie i realizacja w szkole                   i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia;

 

-programy profilaktyczne i kampanie prozdrowotne:

- Szkolne Akcje Honorowego Krwiodawstwa

- „Akademia Liderów Promocji Zdrowia”      3- godzinne zajęcia warsztatowe realizowane przy współpracy z pracownikami PSSE w Łodzi oraz trenerami PTOZ w Łodzi

Pedagog szkolny,

N-ciel biologii,

Wychowawcy

Cały rok szk.

2.

- w ramach godz. wychowawczych propagowanie podstawowych zasad higieny, kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń dotyczących ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wdrażanie do aktywnego i zdrowego trybu życia

- organizowanie prelekcji prozdrowotnych z      przedstawicielami np. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego;

- projekcja filmów edukacyjnych;

- zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas siedzenia;

- wietrzenie sal lekcyjnych, gimnastyka śródlekcyjna;

- mycie rąk po zajęciach- przypominanie

Wychowawcy

Nauczyciele

Cały rok szk.

3.

- w ramach lekcji z języka obcego doskonalenie umiejętności konwersacji z zakresu: zdrowego odżywiania i uprawiania sportu

- uczeń uczestniczy w pogadankach, tworzy krótkie, proste, zrozumiałe, wypowiedzi ustne oraz opracowuje krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, list prywatny, prosty list formalny);

- pogadanka

Nauczyciele języków obcych

II semestr

4.

- kształtowanie postaw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy

-   uczeń wyrabia sobie odpowiednie nawyki dotyczące dbałości o ochronę osobistą podczas wykonywania pracy na zajęciach z praktycznej nauki zawodu (odzież ochronna, fartuch, okulary, maski) oraz dba o ład i porządek na stanowisku pracy, nie podejmuje zachowań ryzykownych, nie jak: palenie papierosów, czy picie alkoholu.

- realizacja programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”

- realizacja projektu ZUS-u „Lekcje z ZUS”

- lekcje BHP

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych

Cały rok szk.

5..

- podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego;

- uczeń zachowuje właściwą postawę wobec zdrowia własnego i innych ludzi, dba o ładną sylwetkę przez całe życie, stosuje rozgrzewkę sportową jako niezbędny element poprzedzający wysiłek fizyczny

- zachęcanie uczniów do brania udziału w zawodach sportowych i zajęciach pozalekcyjnych np. koła sportowego,

Nauczyciele W-F

Cały rok szk.

6.

- zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią;

- zawody sportowe

- wycieczka rowerowa z okazji Dnia Dziecka

- wycieczki klasowe i szkolne

Nauczyciele

Cały rok szk.

7.

- panowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uwrażliwianie uczniów na zagrożenia w bezpośrednim otoczeniu i pokazywanie sposobów radzenia sobie z nimi

- zajęcia z klasami pierwszymi z zakresu pierwszej pomocy

- zajęcia z wychowawcami klas

Nauczyciel EDB Wychowawcy klas

II semestr

8.

- upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych do uczniów, nauczycieli , innych pracowników szkoły i rodziców.

- zajęcia warsztatowe realizowane w ramach godz. wychowawczych

- dystrybucja wśród uczniów, nauczycieli i rodziców materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek) promujących zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie (piramida zdrowia) oraz wskazujących drogi pomocy w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia i życia np. od substancji psychoaktywnych.

Pedagog szkolny

Pielęgniarka szkolna

Wychowawcy

Cały rok szk.

9.

- wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stosownie do jego potrzeb i możliwości:

 • promowanie postępów w nauce
  i zachowaniu – systemu oceniania
  jako środka do osiągania celów wychowawczych.
 • współpraca ze specjalistami.
 • współpraca z rodzicami / opiekunami.
 • budowanie poczucia własnej wartości.

- indywidualizacja programu nauczania;

- oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych:

- organizowanie konkursów , imprez              
i uroczystości szkolnych:

- prezentowanie prac i osiągnięć uczniów:

- nagradzanie za dobre wyniki w nauce - różnorodne formy nagradzania uczniów, np. stypendium naukowe, książki, dyplomy, podziękowania, itp.

- organizacja zespołów wyrównawczych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- współpraca z PPP.

Wychowawcy Nauczyciele, Pedagog szkolny

Cały rok szk.Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.