W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW KLAS TE i TM

W ZSP NR 1 W KOLUSZKACH

I Przepisy wstępne.

 

  1. System nagradzania ma na celu zmotywowanie uczniów do nauki.
  2. Ustala się warunki wynagradzania uczniów za naukę, frekwencję i zaangażowanie w życie szkoły i zajęcia praktyczne.
  3. Postanowienia regulaminu stosuje się wobec wszystkich uczniów klasy.
  4. Każdy uczeń w klasie zostaje zapoznany z treścią regulaminu we wrześniu. Jest on zobowiązany złożyć oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem. Oświadczenia uczniów są przechowywane w segregatorze wraz z arkuszami ocen.
  5. Informacje o systemie nagradzania zostają przekazane rodzicom w czasie zebrania i opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

 

II Nagrody dla uczniów.

 

1. Przedsiębiorstwo Agat S. A. funduje trzy nagrody rzeczowe na koniec każdego semestru roku szkolnego 2016/2017.

2. Wartości nagród rzeczowych decyduje Przedsiębiorstwo Agat S. A. oraz Kongsberg Automotive Sp. z o.o.

3. Wniosek o przyznanie nagrody składa wychowawca klasy.

4. Rada pedagogiczna opiniuje wniosek wychowawcy.

5. O przyznaniu nagrody ostatecznie decyduje Przedsiębiorstwo Agat S. A. oraz Kongsberg Automotive Sp. z o.o.

6. Nagrodę i dyplom może otrzymać uczeń, który spełnia jeden z trzech podanych warunków:

a) ma najwyższą średnią w klasie, ale nie niższą niż 4,0 i ocenę z zachowania nie niższą niż dobre. Uczeń ten może mieć maksymalnie 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

b) ma najwyższą średnią w klasie z przedmiotów zawodowych i informatyki, ale nie niższą niż 4,0 i ocenę z zachowania nie niższą niż dobre. Uczeń ten może mieć maksymalnie 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

c) wyróżnia się zaangażowaniem w zajęciach praktycznych (np. przygotowujący stanowiska ćwiczeniowe, biorący udział w konkursach). Uczeń ten może mieć maksymalnie 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze.

7. W przypadku, gdy jeden uczeń spełnia wszystkie warunki otrzymania nagrody, dostaje on tylko jedną nagrodę.

8. Do nagrody dołączony jest dyplom uznania od Dyrektora szkoły.

9. Nagrody i dyplomy przyznaje się uczniom na szkolnym apelu w obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa Agat S.A. oraz Kongsberg Automotive Sp. z o.o.

10. Informację o otrzymanej nagrodzie wpisuje się w akta osobowe ucznia.

 

 

 

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.