W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

W związku z informacjami o braku kontaktu z grupą uczniów przypominam, że funkcjonują rozwiązania prawne regulujące kwestie obowiązku sprawowania nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), dalej „Prawo oświatowe” oraz uregulowania opracowane na czas pandemii zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Zgodnie z art.  35 ust. 1 Prawa oświatowego nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

W przypadku ustalenia przez dyrektora szkoły, że uczeń jego szkoły nie realizuje obowiązku szkolnego, zobowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć działania o charakterze wychowawczym, jak próba kontaktu z przedstawicielami ustawowym dziecka (zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego obowiązkiem rodziców dziecka jest zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne) i wyjaśnienie przyczyn braku uczestnictwa ucznia w organizowanym przez szkołę nauczaniu zdalnym przez, które należy rozumieć m.in. prowadzone przez nauczyciela zajęcia on-line (w czasie rzeczywistym) oraz w innej formie np. poprzez wykonywanie prac domowych, ćwiczeń,  korzystanie z materiałów dydaktycznych dostępnych w sieci.

W dalszej kolejności (przy braku kontaktu z przedstawicielem ustawowym, bądź też dalszy brak realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia) dyrektor szkoły zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich środków prawnych tj. zawiadomić organ prowadzący szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), a w przypadku zagrożenia dobra dziecka, właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, sąd opiekuńczy (postępowania te mogą być prowadzono równolegle).

Zgodnie z art. 42 ust. 1 Prawa oświatowego niespełnianie przez małoletniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Egzekucja administracyjna obowiązków edukacyjnych może być wszczęta przez organ prowadzący szkołę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) po bezskutecznym upływie terminu do wykonania obowiązku edukacyjnego (szkolnego i nauki) przez przedstawicieli ustawowych dziecka, wskazanym w pisemnym upomnieniu zawierającym wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Koszty upomnienia obciążają przedstawicieli małoletniego (art. 15 § 2 u.p.e.a.). Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia (art. 15 § 1 u.p.e.a.), które może skutkować nałożeniem przez organ prowadzący szkołę grzywny na jego przedstawicieli ustawowych (art. 120 § 2 w zw. z art. 121 u.p.e.a.).

Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.