W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Koluszki, dnia 06 wrzesień 2018 r.

Zapytanie ofertowe FORMULARZE DO POBRANIA

I.         ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

ul. Wigury 2

95-040 Koluszki

II.       TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 zpóźn. zm.).

III.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w celu utworzenia filii archiwum zakładowego.

Określenie przedmiotu zamówienia na podstawie kodów CPV:

45000000-1 — Roboty budowlane,

45440000 - 3 — Roboty malarskie i szklarskie, 45453000 — 7 — Roboty remontowe i renowacyjne.

IV.      OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty adaptacyjne pomieszczeń polegające na :

1)  pracach rozbiórkowych;

2)  pracach budowlanych;

3)  pracach malarskich i posadzkowych;

Opis robót zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Przedmiot robót powinien zostać wykonany zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Rozdział 3 Lokal archiwum zakładowego.


 

3.   Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania.

4.   Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys oferty.

5.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej także zdobył wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

6.   Wszelkie uwagi, zastrzeżenia do specyfikacji przedmiotu zamówienia powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie przygotowań oferty.

7.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i utylizacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wszystkich wytworzonych odpadów w ramach realizacji umowy.

8.   Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

9.   Wykonawca winien zapewnić prawidłowe warunki BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.

11. Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Prace wykonywane w pomieszczeniach prowadzone powinny być w sposób minimalizujący uciążliwości.

12. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie w obecności Wykonawcy i Zamawiającego.

13. Wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje dostarczyć we własnym zakresie.

V.       TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy nie później niż do 28.10.2018 r.

VI.      KRYTERIA OCENY OFERTY:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.


 

VII. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą przez P. Malwinę Głowacką pod numerem telefonu 44 714-66-72 w godz. 8:00 do 15:00 lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

VIII.               MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Podpisaną przez osobę upoważnioną ofertę należy złożyć do dnia 18.09.2018 r. do godziny 14.00 w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listownie:

1)   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zsp.koluszkiwp.pl,

2)   osobiście sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach,

3)   listownie na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki.

Oferty składane osobiście lub listownie należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem „Oferta na roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach."

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1)   Formularz oferty na „Roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach ." — stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2)   Formularz cenowy na „Roboty budowlane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach "stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

3. Oferta winna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy w terminie do 21 dni.


 

X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Xl. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY:

ł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2.    Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3.    Umowa zawarta zostanie na czas określony liczony od dnia podpisania umowy do zakończenia wykonania robót budowlanych, nie później jednak niż do dnia 28.10.2018 r.

XII.        INNE INFORMACJE:

Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

1.       Szczegółowy opis robót

2.       Formularz oferty

3.       Formularz cenowy

Zatwierdzam

.Y             KTQR

7ESii 3,1 SZY
Ł
PONADOMNĄ/JALNYCH NR 1
w Koluska,;:h

 

KrZ

 


 

Załącznik nr ł

Opis robót budowlanych

Rozmieszczenie pomieszczeń zgodnie z załączonym schematem.

Pomieszczenie nr. 1

1.   Demontaż okna wewnętrznego o wymiarach 1,47 *0,62 ,

2.   Zamurowanie powstałego otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego,

3.   Usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu.

Pomieszczenie nr. 2

1. Demontaż okna wewnętrznego o wymiarach: 1,47 *0,62 ,

2. Zamurowanie powstałego otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.

3. Usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu

Pomieszczenie nr. 3

1.    Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod Malowanie farbami emulsyjnymi, uzupełnienie uszkodzonych powierzchni, zabezpieczenie folią okien i krat:

2.    Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów,

3.    Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian,

4.    Demontaż okna wewnętrznego o wymiarach 1,47 *0,62 ,

5.    Zamurowanie powstałego otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.

6.    Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

7.    Położenie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami i progami,

8.    Usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu.

Pomieszczenie nr. 4

1.    Przygotowanie powierzchni ściań i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi, uzupełnienie uszkodzonych powierzchni, zabezpieczenie folią okien i krat.

2.    Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów,

3.    Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian,

4.    Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

5.    Położenie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami i progami.,

6.    Usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu

Pomieszczenie nr. 5

1.    Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi, uzupełnienie uszkodzonych powierzchni, zabezpieczenie folią okien i krat.

2.    Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów,

3: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian,

4. Demontaż okna wewnętrznego o wymiarach 1,47 *0,62 ,

5. Zamurowanie powstałego otworu w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.


 

6.   Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

7.   Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie,

8.   Położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - do grubości 10 mm,

9.   Malowanie Oodłogi farbą do posadzek,

10. Usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu

Pomieszczenie nr. 6

1. Przygotowanie powierzchni ścian i sufitu pod malowanie farbami emulsyjnymi,
uzupełnienie uszkodzonych powierzchni, zabezpieczenie folią okien i krat.

2.   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów,

3.   Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian,

4.   Demontaż 3 okien wewnętrznych o wymiarach 1,20 *1,20 ,

5.   Zamurowanie powstałych otworów w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej  bloczkami z betonu komórkowego.

6.  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

7.  Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie,

8.  Położenie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej - do grubości 10 mm,

9.  Malowanie podłogi farbą do posadzek,

10.    Wymiana kratek wentylacyjnych,

11.    Malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm ,

11 Obudowa rury kanalizacyjnej odpowietrzenia wys. 3,9 m,

13. Usunięcie, wywiezienie i utylizacja gruzu.


 

Załącznik nr 2

Koluszki, dnia ........................ 2018 r.

FORMULARZ OFERTY
na „Roboty elektryczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach ."

Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki.

II.           Nazwa i adres Wykonawcy

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy......................................................

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy:

ul. .................

kod _______________ Miejscowość.........................................................

Powiat ............ ........,......... Województwo ......................

Telefon: ..........          ...... Fax • ..................................................................

NIP ........ . ...... .........                   . Regon..............................................

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w                        Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr KRS................... (jeśli dotyczy)

Fax.:......... .......                                                     e-mail ...............

nr rachunku bankowego.....................................................................................................

Osoba do kontaktów :

Imię................. Nazwisko............... Telefon                    email...........

III.         Oferta

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wymaganym przez Zamawiającego i na zasadach wynikających z zapytania ofertowego za:

a)   cenę netto: ..........  zł, (słownie°.............................................

b)   podatek VAT- ..................... zł, (słownie:_..°              e. ........... ............. ...........                  ......... ...e);

c)   cenę brutto: .........  zł, (słownie.
Wskazane ceny jednostkowe w formularzu cenowym są kompletne, jednoznaczne i ostateczne.


 

2. Udzielam(y) gwarancji na okres 60 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia.

3. Dokonatem(liśmy) oględzin pomieszczeń i znany jest nam jego stan. Wszystkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione w złożonej cenie.

4. Zobowiązuję się - zobowiązujemy się* do realizacji zamówienia w terminie ustalonym w zapytaniu ofertowym.

        5. Akceptuję - akceptujemy* warunki płatności w terminie do 21 dni Oświadczam(y), że:

1)       po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń;

2)       w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w formularzu oferty oraz zaproszeniu do składania ofert.

6. Okres związania ofertą: 30 dni.

7. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)……………………………………………………………………….

2)……………………………………………………………………….

 

(pieczęć Wykonawcy)                                                                    (podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)

8. Oświadczam(y), że:

Posiadam(my) niezbędną wiedzę i doświadczenia do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(my) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 

(pieczęć Wykonawcy)                                                                              (podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty)


 

Załącznik nr 3

KKoluszki, dnia ...................... 2018 r.

 

FORMULARZ CENOWY

1. Prace rozbiórkowe określone w załączniku nr 1 oferujemy wykonać:

a)   cenę netto: ...  zł, (słownie-

b)  podatek VAT- ............  zł, (słownie•  ................................................................... );

c)   cenę brutto: ......  zł, (słownie•....................................................................... )

2. Prace budowlane określone w załączniku nr 1 oferujemy wykonać:

a) cenę netto: ............  zł, (słownie•..................................................................... );

b) podatek VAT. ............ zł, (słownie•.................................................................... );

c) cenę brutto:........... zł, (słownie•...............................................

3. Prace malarskie i posadzkowe określone w załączniku nr 1 oferujemy wykonać:

a)  cenę netto: ............       zł, (słownie•.................................................................................................. );

b)  podatek VAT: ......... zł, (słownie•................................................................................................. );

c)  cenę brutto: . ........ ............ zł, (słownie•                                                                   )

 

)

)

)

ŁĄCZNIE:

 

Wartość netto                                  zł, (słownie:

Podatek VAT:                       zł, (słownie:'

Wartość brutto                     zł, (słownie:

 

 

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.