W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

ZAPRASZAMY NA!!!:
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR1
W KOLUSZKACH, UL. Wigury 2.

 

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy ?
Kwalifikacyjny kur s zawodowy to nowa for ma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, które są  zainteresowane uzyskaniem lub uzupełnieniem  kwalifikacji  zawodowej  w  danym  zawodzie.  Kwalifikacyjny  kur s  zawodowy  powadzony  jest  według  programu nauczania  uwzględniającego  podstawę  programową  kształcenia  w  zawodach  w  zakresie  jednej  kwalifikacji.  Jest  on  organizowany zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 stycznia 2012 r . w sprawie kształcenia ustawicznego  w formach pozaszkolnych.
Nowa  forma  kształcenia  umożliwia  osobom  dorosłym  dalsze  kształcenie  oraz  doskonalenie  zawodowe  już  w  trakcie  aktywności zawodowej. Pozwala na łatwiejsze dostosowanie się do potrzeb rynku pracy oraz elastyczność zawodową.

WSZYSTKIE KURSY SĄ BEZPŁATNE !!!
Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?
Uczestnikami kursu mogą być wszystkie zainteresowane osoby bez względu na posiadane wykształcenie, w tym również osoby czynne  zawodowo,  bądź  pozostające  bez  pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i  pracodawców chcą się przekwalifikować. Jednym wymogiem jest ukończony 18 rok życia.

Co daje kwalifikacyjny kurs zawodowy?
Kwalifikacyjny  kurs  zawodowy  kończy  się  zaliczeniem.  Uczestnik  kursu,  który  uzyskał  zaliczenie,  otrzymuje  zaświadczenie  o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Następnie  może  przystąpić  do  egzaminu  zewnętrznego  potwierdzającego  zdobycie  danej  kwalifikacji  w  zawodzie  i  po  jego  zdaniu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi.

Osoba,  która  zdobędzie  świadectwa  potwierdzające  wszystkie  kwalifikacje  w  obrębie  danego  zawodu  oraz  posiada  wykształcenie średnie otrzymuje dyplom technika w danym zawodzie.

Osoba,  która  posiada  tylko  wykształcenie  zasadnicze  zawodowe  i  świadectwa  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe,  będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.