W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

 

STATUT


TECHNIKUM NR 1 W KOLUSZKACH

W KOLUSZKACH

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W KOLUSZKACH

 

 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 29.11.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2,art. 98, art. 99 i art. 100,
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) - art. 322 ust. 8,
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) – art. 44b - art. 44i, art. 44sa, art. 44u, art. 44w, art. 44x.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie       podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie  zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 322 i 323)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 rokuw sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz.1641)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów: publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. poz. 222)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 644)

Spis treści

Rozdział I. 4

Nazwa i typ szkoły, siedziba   4

Rozdział II. 5

Cele i zadania szkoły   5

Rozdział III. 14

Organy szkoły. 14

Rozdział IV. 40

Organizacja szkoły   40

Rozdział V. 51

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

Rozdział VI 54

Uczniowie szkoły. 54

Rozdział VII 63

Organizacja  zajęć  edukacyjnych  w  ramach  kształcenia   zawodowego   63

Rozdział VIII 65

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  

Rozdział IX  66

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz  innymiinstytucjamidziałającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży   66

Rozdział X  67

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,     wychowania, opieki i profilaktyki 67

Rozdział XI 69

Postanowienia końcowe   69

 

Rozdział I

Nazwa i typ szkoły, siedziba

 • § 1

Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Technikum nr 1 w Koluszkach.

Typ szkoły: Technikum pięcioletnie, z oddziałami czteroletnimi, które ulegną wygaszeniu

w roku szkolnym 2022/2023.

Siedzibą szkoły jest miasto Koluszki, ul. Wigury 2.

 • § 2
 1. Szkoła jest szkołą publiczną.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Łódzki Wschodni, z siedzibą w mieście Łodzi.
 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 4. Technikum nr 1 jest pięcioletnią szkołą publiczną na podbudowie szkoły podstawowej,

umożliwiającą, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu

egzaminów potwierdzających powyższe kwalifikacje, a także uzyskanie świadectwa

maturalnego, po zdaniu egzaminu maturalnego w klasie piątej.

 1. Technikum nr 1 posiada oddziały czteroletnie na podbudowie gimnazjum umożliwiające

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów

potwierdzających powyższe kwalifikacje, a także uzyskanie świadectwa maturalnego,

po zdaniu egzaminu maturalnego w klasie czwartej.

 • § 3
 1. Technikum nr 1 kształci w następujących zawodach:

1) zawód: technik mechanik,

2) zawód: technik elektryk,

3) zawód: technik informatyk

4)zawód: technik pojazdów samochodowych

5)zawód: technik urządzeń energetyki odnawialnej

 1. Szkoła posiada warsztaty szkolne mechaniczno-elektryczne przystosowane do

realizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów. W warsztatach szkolnych prowadzone

są zajęcia praktyczne dla uczniów technikum.

 

 


Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 • § 4
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, obejmującego cele, zadania i działania

szkoły o charakterze wychowawczym oraz cele, zadania i działania szkoły o charakterze

profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu

o przeprowadzoną diagnozę środowiska szkolnego, skierowane do uczniów, nauczycieli i

rodziców.

 1. Najważniejszym celem kształcenia szkoły jest dbałość o integralny  rozwój  biologiczny,

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

 1. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

a)Cele wychowawcze:

 • Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z programem kształcenia,
 • Kształtowanie środowiska wychowawczego, które sprzyja realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
 • Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 • Wpływanie na wyrównywanie szans pomiędzy uczniami pochodzącymi ze środowisk wiejskich i środowiska miejskiego w zdobywaniu wykształcenia, zawodu oraz umożliwienie im startu w dorosłe życie.
 • Rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
 • Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
 • Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i troski o zapewnienie równych szans oraz stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych osób;
 • Stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomoc w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;
 • Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej;
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwienie poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
 • Rozbudzanie i rozwijanie uczuć patriotycznych;
 • Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwienie rozwijania uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
 • Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
 • Kształtowanie postawy otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • Rozwijanie takich kompetencji jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 1. b) Cele kształcenia ogólnego:
 • Traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;
 • Doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
 • Rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
 • Zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
 • Łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;
 • Rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;
 • Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;
 • Rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

c)Cele kształcenia zawodowego:

 • Umożliwienie pobierania nauki zawodu przez młodzież, w tym młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w zgodzie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 • Umożliwienie absolwentom dokonywania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
 • § 5

1.Cele wymienione w § 4, szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem

optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad

promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. Podstawowym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
 2. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne.
 3. Zadania szkoły

1) Rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej, stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. Istotne w tym zakresie jest łączenie teorii i praktyki językowej. Bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każdego z przedmiotów, służy rozwojowi intelektualnemu ucznia, a wspomaganie i dbałość o ten rozwój należy do obowiązków każdego nauczyciela.

2) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w tym nabywanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

3)Edukacja zdrowotna

4) Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania

do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań

na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.

5)Umożliwienie podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i

religijnej poprzez:

 1. a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
 2. b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
 3. c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
 4. d) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych

6) Wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,

7) Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią.

8) Nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych,

9) Zaangażowanie w projekty zespołowe lub indywidualne oraz organizację i zarządzanie projektami,

10) Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji oraz poszerzania swoich kwalifikacji,

11) Praca z uczniem zdolnym oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

12)Realizacja innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

13)Szkoła realizuje cel opieki nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, w szczególności poprzez:

 1. a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami
 2. b) organizowanie nauczania indywidualnego,
 3. c) zapewnianie uczęszczania do szkoły uczniom niepełnosprawnym,
 4. d) udzielanie pomocy i wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,

14) Szkoła realizuje cel działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez:

 1. a) współpracę z rodzicami uczniów;
 2. b) współpracę z organizacjami zajmującymi się profilaktyką zachowań ryzykownych;
 3. d) organizację szkoleń tematycznych dla nauczycieli i rodziców, w oparciu o coroczną diagnozę potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

 • § 6

Do zadań Dyrektora szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

należy:

1.Podejmowanie działań gwarantujących uczniom poczucie bezpieczeństwa w szkole oraz

podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza nią.

2.Nadzorowaniestosowania procedur postępowania w sytuacjach

kryzysowych oraz w przypadkach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.

3.Informowanie policji i sądu rodzinnego o zdarzeniach:

a)noszących znamiona przestępstwa,

b)stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ucznia,

c)świadczących o demoralizacji.

4.Organizowanie pracy szkoły z uwzględnieniem udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

5.Zapewnienie dostępu do różnych form i metod doskonalenia zawodowego nauczycieli, w

zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej.

6.Podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez instalowanie i

aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 • § 7

Do zadań pedagoga szkolnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:

1.Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) w

zakresie bezpieczeństwa.

 1. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

3.Wdrożenie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach

kryzysowych i zagrożeń.

4.Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i podejmowanie działań korygujących

w tym zakresie, we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i instytucjami

zewnętrznymi.

 1. Przeprowadzanie rozmów z uczniami, ich rodzicami i prawnymi opiekunami.

6.Zawieranie kontraktów zawierających zobowiązania ucznia z trudnościami

wychowawczymi oraz monitorowanie realizacji przyjętych zadań.

7.Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.

8.Nawiązywanie współpracy z sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, policją,

w sytuacjach wymagających interwencji tych organów.

9.Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie rozwiązywania

problemów wychowawczych.

10.Przekazywanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły

informacji i wskazówek wychowawczych, dotyczących pracy z uczniami, wymagającymi

szczególnej opieki.

 • § 8

Do zadań nauczycieli szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom, należy:

 1. Rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji podejrzenia kontaktu uczniów z substancjami

uzależniającymi.

2.Współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów zagrożonych uzależnieniem.

3.Podejmowanie działań interwencyjnych zgodnych z obowiązującymi w szkole

procedurami.

4.Wspieranie uczniów w ich rozwoju, motywowanie do podejmowania różnych form

aktywności.

5.Systematyczne ocenianie skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i

profilaktycznych oraz informowanie, na śródrocznym i rocznym posiedzeniu Rady

Pedagogicznej, o efektach swoich działań w tym zakresie.

6.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych i

pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek poprzez:

 1. a) przestrzeganie obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa,
 2. b) kontrola miejsca odbywania zajęć edukacyjnych, pod kątem BHP,
 3. c) niezwłoczne informowanie Dyrekcji szkoły o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa

uczniów,

d)każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach,

e)efektywne pełnienie dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych według

harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły,

7.Pod pojęciem efektywnego pełnienia dyżurów przez nauczyciela, rozumiane jest:

a)punktualne rozpoczynanie dyżuru i obecność nauczyciela w miejscu podlegającemu nadzorowi,

b)natychmiastowe reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,

 1. c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji wypadku

i odniesienia obrażeń przez ucznia.

 1. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie szkoły, miejsc

praktycznej nauki zawodu oraz na wycieczkach szkolnych.

 1. Sprawowanie opieki przez nauczyciela bibliotekarza nad uczniami korzystającymi z

księgozbioru podręcznego w bibliotece szkolnej.

 • § 9

POMOC PSYCHOLOGICZO-PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu  szkoły oraz w środowisku społecznym.

 • § 10

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

1)z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3)z zagrożenia niedostosowaniem społecznym z choroby przewlekłej;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6)ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8)z choroby przewlekłej;

9)z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 • § 11

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 • § 12

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

 1. a) ucznia;
 2. b) rodziców ucznia;
 3. c) Dyrektora szkoły;
 4. d) nauczyciela, wychowawcy klasy;
 5. e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
 6. f) poradni;

    h)pracownika socjalnego;

    i)asystenta rodziny;

    j)kuratora sądowego;

    k)organizacji pozarządowej a także innej instytucji lub podmiotu, działających na rzecz  

        rodziny, dzieci i młodzieży;

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

     b)zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

     c)zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

 1. d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 2. e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 3. f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 4. g) porad i konsultacji;
 5. h) warsztatów;
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i

   nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

   wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w

   celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 • § 13

Dyrektor szkoły nadzoruje ewaluację w zakresie realizacji zadań pomocy psychologiczno -

pedagogicznej w danym roku szkolnym, polegającą na zaplanowaniu i przeprowadzeniu

działań, mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w roku następnym.

 • § 14

Do zadań nauczycieli i wychowawców należy:

1) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych uczniów;

2) Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich

uczestnictwo w życiu szkoły;

4) Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów

    w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku

utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów

działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych

działań;

 • § 15

Nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę z uczniem oraz dostosować wymagania

edukacyjne wobec niego na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

ucznia.

 • § 16

Nauczyciele, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, prowadzą obserwację pedagogiczną,

której celem jest rozpoznanie u ucznia ewentualnych trudności w uczeniu się, Jego

potencjału, zainteresowań, szczególnych uzdolnień oraz udzielenie wsparcia w wyborze

kierunku kształcenia i zawodu.

 • § 17

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,

w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu ds. pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, powoływanego przez Dyrektora szkoły.

 • § 18

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest objęty

Wielospecjalistyczną Oceną Poziomu Funkcjonowania oraz Indywidualnym Programem

Edukacyjno-Terapeutycznym.

Zakres Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz tryb jego opracowania

określa Regulamin pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostępny u pedagoga szkolnego.

 • § 19

Dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności

ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych

potrzeb edukacyjnych, szkoła organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,

na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

 • § 20

Podczas udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje :

1) z rodzicami uczniów;

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) z innymi szkołami, placówkami;

5) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży, z którymi współdziałanie ma zwiększać efektywność udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

 • § 21

Do zadań pedagoga należy:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu

określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn

niepowodzeń edukacyjnych i ewentualnych trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

2) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznanych potrzeb;

3) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki szerokiej grupy zachowań ryzykownych

uczniów;

4) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych uczniów, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;

5) Inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) Pomoc rodzicom, opiekunom prawnym, nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu

i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

7) Podsumowania efektów swojej pracy w formie Sprawozdania, przedkładanego

Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: śródrocznie –

Na zakończenie I półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego (podczas ostatniego

posiedzenia Rady).

 • § 22

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

uczniów;

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7) W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor szkoły wyznacza

nauczyciela, wychowawcę oddziału lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w

ust. 1-6.

8) Szkoła udziela pomocy uczniom w zakresie doradztwa, współdziałając z instytucjami,

takimi jak Powiatowy Urząd Pracy, wyższe uczelnie, Urząd Miasta i Gminy Koluszki,

Starostwo Powiatowe i inne. Na dodatkowych przedmiocie nauczania, zwanym

„przedsiębiorczością” zapewnia wsparcie w zakresie wyjaśniania zagadnień związanych

z rynkiem pracy.

 • § 23
 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej poprzez realizację treści programów nauczania, organizowanie i udział

w uroczystościach patriotyczno-religijnych w szkole i środowisku, apelach okolicznościowych,

prelekcjach tematycznych, wycieczkach szkolnych i innych inicjatywach.

 1. Szkoła przyznaje pomoc socjalną uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub

rodzinnej, w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych.

 1. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania,

udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach.

 • § 24
 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
 2. a) Opiekę nad uczniami, przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 3. b) Podczas przerw śródlekcyjnych oraz przed rozpoczęciem zajęć w szkole opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący wskazani imiennie.
 4. c) Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek organizowanych przez szkołę, zadania opiekuńcze sprawują:

1) wyznaczeni nauczyciele prowadzący zajęcia,

2) kierownik wycieczki, z zachowaniem wymaganej przepisami pomocy innych nauczycieli, rodziców lub opiekunów, zależnie od liczebności uczestników zajęć bądź rodzaju wycieczki.

3) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

4) Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

5) Szczególnego nadzoru ze strony wychowawców i nauczycieli uczących wymagają uczniowie rozpoczynających naukę w szkole, celem ułatwienia im adaptacji oraz wdrożenia ich do zasad organizacji pracy w nowym środowisku. Wychowawcy klas pierwszych obserwują i diagnozują indywidualne predyspozycje i cechy osobowościowe podopiecznych, dążąc do nawiązania z nimi poprawnych relacji wychowawczych.

7) Szczególną opieką, wychowawcy i nauczyciele uczący, otaczają uczniów z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością.

Rozdział III

Organy szkoły.

 • § 25

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski.

Dyrektor szkoły:

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na

zewnątrz.

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny i inicjuje działania ewaluacyjne prowadzące do

doskonalenia pracy szkoły. Prowadzi pomiar dydaktyczny.

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju

psychofizycznego.

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność

za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

7) Przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnienia, premie pieniężne a także występuje

z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wewnętrznych organów szkoły, w sprawach odznaczeń,

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

8) W porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty

oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia i Rynku Pracy ustala zawody, w których kształci szkoła.

9) W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem

Uczniowskim.

10) Dyrektor szkoły może skreślić pełnoletniego ucznia z listy, na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej, w przypadkach określonych Statutem szkoły.

11) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powierza wybranemu

nauczycielowi funkcję wicedyrektora szkoły i określa zakres jego obowiązków.

12) Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego ucznia.

13) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

14) Monitoruje pracę szkoły.

15) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie

form działalności wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

16) Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków

określonych odrębnymi przepisami.

 

Rada Pedagogiczna

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991
 3. z późniejszymi zmianami oraz Statut szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania dotyczące

kształcenia, wychowania i opieki.

2) Skład Rady Pedagogicznej.

 1. a) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
 3. c) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady, w

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

d)W strukturze Rady Pedagogicznej działają zespoły wychowawcze i przedmiotowe

e)Pracą zespołów kierują ich przewodniczący.

f)Przewodniczących zespołów powołuje Dyrektor szkoły i są one bezpośrednio podległe Jego nadzorowi.

3)Organizacja pracy Rady Pedagogicznej.

a)Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym Planem Pracy Szkoły.

b)Zebrania Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed

zakończeniem I i II półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w

miarę potrzeb, w innych terminach na wniosek:

 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • organu prowadzącego;
 • 1/3 członków Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków Rady);
 • z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

c)O zebraniu Rady Dyrektor powiadamia członków Rady zarządzeniem wydanym przynajmniej 3 dni przed jej terminem wraz z podaniem projektu porządku zebrania.

d)Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się

posiedzenie Rady, Dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji).

 1. e) W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, obrady prowadzi zastępca dyrektora.
 2. f) Każdy członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:
  • brania czynnego udziału we wszystkich zebraniach Rady i w zebraniach komisji, do których należy;
  • wykonywania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich treścią i terminami;
  • zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień;
  • usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniu Rady;
  • nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady.

g)Porządek obrad Rady Pedagogicznej:

-Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

-Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez

przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

-Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady

Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

- Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

- Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie

członkom Rady.

4)Kompetencje Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia.

 1. a) Do jej zadań stanowiących należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:
  • zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
  • promowania do klasy programowo wyższej ucznia, ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w szkole;

 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • ustalanie regulaminu Rady Pedagogicznej;
 • ustalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolnego zestawu programów

nauczania  i szkolnego zestawu podręczników;

 • uchwalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) Szkolnego Programu Profilaktyczno-

Wychowawczego;

 • przygotowywanie projektu zmian Statutu szkoły.
 • ustalanie sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym

     sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór

     pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

b)Zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej wymagają następujące sprawy:

 • powierzenie stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi,

jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił kandydata;

 • przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
 • powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
 • odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły;
 • wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników szkoły;

 • organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego;
 • propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;

 • występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

 • Program Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły;
 • wyrażenie zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku

noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju;

 • określenie wzoru jednolitego stroju;
 • określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga

jednolitego stroju;

 • ustalenie oceny pracy Dyrektora szkoły;
 • ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć

dni w tygodniu;

 • zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia;
 • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 • wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego

zespołu problemowo-zadaniowego;

 • wybór przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny

pracy;

 • wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

5) Tryb i sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii.

 1. Uchwały są podejmowane poprzez głosowanie.
 2. Uchwała jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

 1. Głosowanie:
  • jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki;
  • tajne prowadzi się za pomocą ostemplowanych kart.
 2. Aby przeprowadzić głosowanie tajne, Rada Pedagogiczna wybiera każdorazowo

trzyosobową komisję skrutacyjną.

 1. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały dotyczące spraw personalnych lub na

wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjętym w głosowaniu jawnym.

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej

niezgodności  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 1. i) O trybie głosowania w sprawach nie ujętych powyżej, każdorazowo decydują członkowie

Rady Pedagogicznej obecni na zebraniu Rady.

6) Wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

 1. Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie

z zasadami obowiązującego prawa.

 1. Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej powołuje się

trzyosobową komisję skrutacyjną.

 1. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 2. Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
 3. Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
 4. Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głos

na swojego kandydata.

 1. Przedstawicielami Rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
 2. Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

7) Dokumentowanie zebrań.

 1. a) Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.
 2. b) Zebrania Rady Pedagogicznej protokołuje członek Rady Pedagogicznej wybierany na czas

nieokreślony lub inna osoba wskazana przez przewodniczącego Rady.

 1. c) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie wydruków elektronicznych i

wpinane do księgi protokołów Rady Pedagogicznej.

 • Księga protokołów Rady Pedagogicznej nie może być wynoszona poza budynek szkoły.
 • Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

 1. d) Księgę protokołów Rady Pedagogicznej zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera

protokoły Rady Pedagogicznej od nr ……. do  nr ……. i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia …. do dnia …..”.

 1. e) Przyjmuje się następującą dokładność protokołowania – uproszczone. Oznacza to,

że nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie wynikające z niej postanowienia. („W dyskusji głos zabrali …. poruszając następujące problemy... …. .   …. Na podstawie głosowania jawnego ustalono, że ….. Wynik głosowania: …….. osób za, ………. osób przeciw, ………… osób wstrzymało się od głosu”

 1. f) Struktura protokołu zebrania Rady Pedagogicznej zawiera

- datę zebrania;

- numery podjętych uchwał;

-stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum;

- wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły);

- zatwierdzony porządek zebrania;

- stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

- przebieg zebrania;

- treść zgłoszonych wniosków;

- podjęte uchwały i wnioski;

- podpisy przewodniczącego i protokolanta.

 1. g) Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej mają

zapis według poniższego wzoru:

„Uchwała Nr …

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

w sprawie …………………………………………………………………………..

Na podstawie art./par. …, ust. …. Ustawy …./rozporządzenia …/ § …….statutu

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 • § 1

……………………………………………………………………………………..

 • § 2

………………………………………………………………………………………

 • § 3

………………………………………………………………………………………

Ew. wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.

 • § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………./podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

 1. za: …….
 2. przeciw: ……
 3. wstrzymało się: ……..
 4. członków rady pedagogicznej ogółem: ……..
 5. obecnych: ……..”

 

8) Tryb przyjmowania protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej.

 1. Protokół z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza protokolant w terminie 7 dni od zebrania

Rady.

 1. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady Pedagogicznej.
 2. W terminie 14 dni nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu,

z jednoczesnym prawem pisemnego wniesienia do niego własnych uwag i zastrzeżeń.

 1. Wniesione uwagi rozpatrywane są na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej i decyzją

Rady, uwzględnione bądź nie uwzględnione w protokole.

 1. Niewniesienie uwag w powyższym trybie jest równoznaczne z przyjęciem

treści protokołu.

 1. f) Księgę protokołów przechowuje się w Kancelarii szkoły.

9) Zasady współpracy Rady Pedagogicznej z innymi organami szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły w zakresie spraw określonych

w Statucie szkoły. W szczególności uzgadnia opinie przed podejmowaniem uchwał i wniosków będących w kompetencji Rady Pedagogicznej.

 1. Ewentualne konflikty miedzy Radą Pedagogiczną, a innymi organami szkoły

rozwiązywane są zgodnie z procedurami opisanymi w Statucie szkoły.

10) Postanowienia końcowe.

 1. Rada Pedagogiczna po opracowaniu Regulaminu działania, przyjmuje go w drodze

uchwały.

 1. Nowelizację Regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze

uchwały.

 1. Nowelizacja Regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu

dotychczasowych zapisów.

 1. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna,

przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

 1. e) Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.
 2. f) Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Rodziców

 • W szkole działa Rada Rodziców.
 • Rada Rodziców jest organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów,

współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

w procesie wychowania i kształcenia młodzieży. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskuje do innych organów szkoły w tym zakresie.

 • Rada Rodziców działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 • Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji

celów i zadań szkoły,

 1. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie

zasad użytkowania tych funduszy,

 1. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego

wpływu na działalność szkoły, w zakresie:

 • znajomości zasad i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
 • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 • znajomości Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 • wdrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
  • Rada Rodziców przedstawia Radzie Pedagogicznej opinię w sprawach:
 1. zmian Statutu szkoły,
 2. dokonania oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela,
 3. zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły,
 4. wnioskowania w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
  • Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
  • Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z minimum 3 osób, w tym: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
  • Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

9) Plenarne zebranie Rady Rodziców zwołuje się na wniosek Prezydium Rady Rodziców,

Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

10) Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie

a)Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

b)Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

11)Plenarne sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Rodziców przeprowadza się

uwzględniając w porządku obrad: 

 1. a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej (w trybie jawnym),
 2. b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 3. c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,
 4. d) informację Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 5. e) wystąpienia przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
 6. f) plenarną dyskusję programową,
 7. g) uchwalanie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,
 8. h) wybory nowych organów Rady Rodziców,
 9. i) wolne głosy i wnioski.

12)Prezydium Rady Rodziców składa się z min. 5-ciu członków: przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje

swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.

13) Prezydium Rady Rodziców obraduje stosownie do potrzeb i z udziałem Dyrektora

szkoły. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.

14) Komisja Rewizyjna powoływana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

W jej skład wchodzą 3 osoby: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka.

Ich wyboru dokonuje się na pierwszym posiedzeniu.

15) Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych

ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 1. dokonywanie raz w roku kontroli, na żądanie Dyrektora szkoły, Rady Rodziców lub organu administracji szkolnej, sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą;
 2. przedstawianie ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców: Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o interwencję Komisji Rewizyjnej;

16) Kadencja Rady Rodziców trwa maksymalnie 5 lat, od 1 września roku pierwszego do 30 września ostatniego roku kadencji.

17) Członkowie Rady Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły

szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców

z pozostałych klas.

18) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej

połowy składu. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Do

protokołów dołącza się listy obecności.

19) Wybory do Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji

Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

20) Zgłoszeni kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.

21) Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali większą ilość głosów.

22) Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,

Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

23) Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły.

24)Fundusze Rady Rodziców powstają:

 1. z dobrowolnych składek rodziców,
 2. z wpływów od instytucji państwowych, prywatnych i społecznych,
 3. z darowizn,
 4. wpłaty z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

25) Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza

wydatków Rady Rodziców” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez

Prezydium Rady Rodziców.

26) Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki na następujące cele:

 1. dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie sali klasowej itp.,
 2. pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
 3. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym,
 4. zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
 5. wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady.

27)Dokumentacja (księgowość i kasa) związana z działalnością Rady Rodziców prowadzona jest przez kwalifikowanych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

28)Prezydium Rady zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

w celu przechowania na nim środków, dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

29)Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor szkoły są uprawnieni do otwarcia rachunku

w banku i zawarcia umowy oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.

30)Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane

przez Przewodniczącego Rady Rodziców pod względem merytorycznym i przez Dyrektora

szkoły pod względem formalnym.

31)W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego

z nierespektowania uprawnień społeczności rodziców uczniów oraz nieudzielenia

wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - Prezydium Rady Rodziców ma prawo

zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

32) Kompetencje Rady Rodziców:

 1. a) formułowanie wniosków,
 2. b) uprawnienia stanowiące: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu

Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym realizowane przez nauczycieli, skierowane

do uczniów, dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz potrzeb ich środowiska,

 1. c) opiniowanie:

- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

- projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły

- w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego

- w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 1. d) prawo do:

- złożenia wniosku o strój jednolity w szkole

- złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela

- wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko   

  dyrektora szkoły

- występowania z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności

w sprawach organizacji zajęć na podst. Art. 84 ust.1 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 „Prawo

oświatowe”

 1. e) inicjowanie i organizacja bezpośredniej pomocy rodziców w toku bieżącej działalności szkoły i poprawianie warunków jej funkcjonowania,
 2. f) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,

33)Rodzice zobowiązani są:

 1. wspierać proces nauczania i wychowania,
 2. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia lekcyjne,
 3. zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 4. reagować na przejawy niewłaściwego zachowania ucznia w szkole i poza jej terenem oraz poinformować o tym Dyrektora szkoły lub wychowawcę,
 5. reagować na niewłaściwe zachowanie nauczycieli, a przede wszystkim naruszenie godności ucznia i informować o tym Dyrektora Szkoły,
 6. uczestniczyć zgodnie z harmonogramem w zebraniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
 7. dokonywać kontroli usprawiedliwień nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych,
 8. troszczyć się o dobre imię szkoły,
 9. odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone umyślnie przez ich dzieci.

34)Rodzice i nauczyciele współdziałają w wymianie informacji na tematy dydaktyczne i

wychowawcze, w formie bezpośrednich kontaktów indywidualnych oraz udziału

w zebraniach lub konsultacjach z nauczycielami, według terminarza spotkań w Planie Pracy

szkoły.

35)Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

we wszystkich sprawach szkoły.

Samorząd Uczniowski

1) W Zespole Szkół nr 1 działa Samorząd Uczniowski.

2) Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym

reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

3) Główne zadania Samorządu to:

 1. obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, udział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
 4. organizowanie działalności kulturalno - oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
 5. przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
 6. organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 7. przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (Art. 6a pkt 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).
 8. h) przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
 • prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekunów SU.

4)Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 • Przewodniczący Klasy
 • Zastępca Przewodniczącego
 • Skarbnik
 • Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU
 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
 • Skarbnik
 • Sekretarz
 • Członkowie

5)Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

6)Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa do 5 lat.

7)Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
 • reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
 • organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
 • wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
 • organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
 • uchwala Regulamin SU
 • podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
 • podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU
 • uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
 • opiniuje wybór opiekunów SU
 • dba o wystrój szkoły
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
 • kieruje pracą SU
 • wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
 • pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
 • rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
 • występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji
 • opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły
 • jest wybierany w wyborach
 • wybory do Zarządu organizowane są do 20 września każdego roku szkolnego
 • - nad przebiegiem wyborów do Zarządu czuwają Jego opiekunowie. Opiekunowie spotykają się z Zarządem SU tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

8)Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
 2. w przypadku niewłaściwego wypełniania powierzonych zadań lub gdy ich realizacja wpływa negatywnie na wyniki szkolne ucznia, a także na swój własny wniosek, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska w SU. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

9) Funkcja opiniodawcza Samorządu Uczniowskiego:

 1. Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku w tej sprawie
 2. Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.
 3. Odpis opinii, podpisany przez Przewodniczącego SU i opiekunów SU, zostaje przedstawiony organowi, który o nią wystąpił. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat skierowany do zaopiniowania, Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych w klasach.

10) Tryb podejmowania uchwał przez Radę SU: 

 1. Zebrania Rady SU odbywają się w miarę potrzeb
 2. Rada SU podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.
 3. Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.
 4. Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.
 5. Rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad sprawą lub przeprowadzić właściwe badanie ankietowe.

11) Tryb odwoławczy od decyzji Rady SU:

 1. Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.
 2. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust. 11a Statutu szkoły., Opiekunowie SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia, uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
 3. W sprawach spornych Rada SU i Opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut szkoły.

12)Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 2. b) zeszyt protokołów
 3. c) Plan Pracy SU na dany rok szkolny
 4. d) sprawozdanie z działalności za I i II półrocze

13) Tryb dokonywania zmian w regulaminie SU:

 1. Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.
 2. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.
 3. Regulamin SU jest dostępny dla wszystkich uczniów na stronie internetowej szkoły.

14) W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.

 • § 26
 1. W strukturach Samorządu Uczniowskiego działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest:
 2. a) Angażowanie młodych ludzi w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
 3. b) Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na cierpienie i potrzeby

innych ludzi.

 1. c) Aktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i

lokalnej, o charakterze regularnym i akcyjnym.

 1. d) Wspieranie inicjatyw własnych młodzieży.
 2. e) Promocja idei wolontariatu w szkole.
 3. f) Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy

drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

 1. g) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 2. h) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 3. i) Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.
 4. j) Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w pomaganie

innym w środowisku lokalnym.

 1. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem

Dyrektora oraz opiekunów, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność

charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje

pozarządowe.

 1. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, który czuwa

nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem szkoły i Regulaminem Koła.

 1. Warunkiem przystąpienia do Koła jest akceptacja Jego Regulaminu.
 2. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć

wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

 1. Uczeń niepełnoletni, przed przystąpieniem do Koła, powinien przedłożyć pisemną

zgodę uczestnictwa w Jego inicjatywach, podpisaną przez swojego rodzica lub opiekuna

prawnego.

 1. Koło realizuje swoją działalność poprzez:
 2. spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową, itp.,
 3. imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 4. imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
 5. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą

     Dyrektora szkoły, pod nadzorem koordynatora Koła, 

 1. włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek

opiekuńczych i wychowawczych,

 1. pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 2. wsparcie inicjatyw szkoły oraz współpracujących z nią organizacji, celem promocji idei

aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

 1. 9. Koło podlega bezpośrednio Dyrektorowi  szkoły,  jako organowi powołującemu oraz

nadzorczo-kontrolnemu.

 1. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami,

koordynatorowi Szkolnego Koła Wolontariatu.

 1. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:
 2. a)  planowanie kierunków działań,
 3. b)  koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
 4. c)  wspieranie wolontariuszy w działaniach,
 5. d)  nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
 6. e)  inspirowanie członków do podejmowania działań,
 7. f)  reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 8. g)  stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
 • § 27

Zasady współdziałania organów szkoły:

1) Każdy z organów szkoły ma opracowany regulamin działania i podejmowania decyzji w

granicach swoich kompetencji, określonych Ustawą, Statutem Szkoły i innymi regulaminami:

 1. a) Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz

Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności

dotyczących realizacji praw ucznia.

 1. b) Rada Pedagogiczna może zasięgnąć opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:
 • dokonywanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,
 • zatwierdzanie Planu Wychowawczego szkoły,
 • wnioskowanie w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych przedmiotów

nadobowiązkowych.

2) W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami szkoły, dopuszczoną formą ich

rozwiązywania jest mediacja szkolna i rówieśnicza.

Mediacja opiera się na osobistym kontakcie stron konfliktu i rozmowie.

Mediacja jest dobrowolna i nie musi zakończyć się rozwiązaniem sporu. Strony mediacji

mogą w każdym momencie z niej zrezygnować.

Spory rozstrzygane metodą mediacji, mogą dotyczyć konfliktu relacji międzyludzkich i/lub

działalności statutowej szkoły.

Mediacji nie podlegają te zachowania uczniów, które wynikają z popełnienia czynu karalnego

lub świadczą o demoralizacji. W myśl art.4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach

nieletnich, każdy, kto stwierdzi popełnienie przez nieletniego czynu karalnego lub stwierdzi

istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji ma obowiązek powiadomienia o tym Sąd

Rodzinny, Policję lub inny właściwy organ.

Mediacja szkolna – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy

stronami, w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja rówieśnicza – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między

uczniami, w obecności dwóch bezstronnych mediatorów-uczniów.

 1. a) W szkole działa Szkolny Klub Mediacji, który skupia uczniów zainteresowanych mediacją

    jako metodą rozwiązywania sporów.

 1. b) Działalność Klubu reguluje Regulamin, zwany Regulaminem Szkolnego Klubu Mediacji.
 2. c) Opiekunem Klubu, zwanym również Szkolnym Koordynatorem Mediacji, jest Pedagog

    szkolny.

 1. d) Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń legitymujący się zaufaniem grupy,

    predyspozycjami osobowościowymi (komunikatywność, empatia, efektywność

    obserwacji i uważność), po przeszkoleniu w tym zakresie i akceptacji zasad pracy

    mediatora: bezstronności, neutralności i poufności.

    Mediatorzy rówieśniczy są na każdym etapie procesu mediacji, wspierani przez szkolnego 

    koordynatora mediacji.

 1. e) Mediacji może podjąć się każdy pracownik szkoły, po odpowiednim przeszkoleniu.
 2. f) Potrzebę przeprowadzenia mediacji należy zgłosić Szkolnemu Koordynatorowi Mediacji Mogą to zrobić:
 • strony konfliktu
 • inni uczniowie
 • wychowawca lub inny nauczyciel
 • Dyrektor szkoły
 • rodzic
 1. e) Etapy mediacji:
 2. Opiekun Koła Mediacji dokonuje kwalifikacji sprawy do mediacji i, w przypadku mediacji

     rówieśniczej, wyboru mediatorów.

 1. (Nieobowiązkowe) spotkania wstępne mediatorów z każdą ze stron.
 2. Wspólna sesja mediatorów i stron konfliktu (może obejmować kilka spotkań)
 3. Zakończenie mediacji (zawarcie lub niezawarcie porozumienia, opracowanie treści ugody lub uzasadnienie jej braku i podpisanie jednego z powyższych wariantów).
 4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu mediacji.
 5. W przypadku mediacji rówieśniczych, dodatkowym punktem jest podsumowanie procesu

     mediacji w rozmowie koordynatora z mediatorami.

 1. Wprowadzenie w życie warunków ugody.
 2. f) Prawa stron konfliktu uczestniczących w mediacji:
 • prawo do rezygnacji z procesu mediacji w dowolnym momencie sesji
 • prawo do występowania z wnioskiem o zmianę mediatora/mediatorów
 • prawo do poufności danych.
 1. g) Obowiązki mediatora:
 • kontakt ze stronami sporu
 • określenie czasu i miejsca mediacji
 • organizacja miejsca spotkań i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu
 • informowanie stron czym jest mediacja, jaki jest jej cel, jaka jest rola mediatora oraz
 • określenie zasady prowadzenia mediacji
 • czuwanie nad poprawnością przeprowadzenia procedury mediacji
 • spisanie postanowienia ugodowego oraz sprawozdania z mediacji
 1. h) Szkolny Koordynator Mediacji przechowuje dokumentację z przebiegu mediacji,

     z zachowaniem poufności sprawy oraz ochrony danych osobowych w mediacji.

 1. Konstrukcja ugody:
 2. Data i miejsce mediacji
 3. Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów
 4. Ustalenia uczestników mediacji
 5. Zobowiązanie uczestników mediacji, do kiedy wypełnią ustalenia ugody
 6. Podpisy uczestników mediacji oraz mediatorów
 7. Ilość egzemplarzy ugody: po jednej dla stron i jedna dla mediatora
 8. Protokół z każdej sesji mediacyjnej:
 9. Data i miejsce sesji mediacyjnej
 10. Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów
 11. Ustalenia ze spotkania mediacyjnego
 12. Termin kolejnej sesji mediacyjnej
 13. Podpisy uczestników mediacji oraz mediatorów
 14. Protokół do ugody:
 15. Miejsce i daty sesji mediacyjnych
 16. Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów
 17. Rezultat sesji mediacyjnych: ugoda lub brak ugody
 18. Załącznik w postaci ugody

Pozostałe kwestie, związane z realizacją mediacji w szkole reguluje dokument Standardy

   mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, wydany przez

Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r., którego kopia dostępna jest w gabinecie pedagoga

   szkolnego.

3) W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze mediacji lub odwołania się

od sposobu rozpatrzenia skargi, każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę

Dyrektorowi szkoły poprzez złożenie pisma do sekretariatu Szkoły z zastrzeżeniem, że jeżeli

stroną sporu jest niepełnoletni uczeń, pismo w Jego imieniu składają rodzice lub

opiekunowie prawni.

4) W celu rozwiązania sporu Dyrektor powołuje, w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy,

Zespół ds. rozwiązywania konfliktów.

 1. a) W skład Zespołu ds. rozwiązywania konfliktów wchodzi, w zależności od przedmiotu

sprawy: wicedyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 1. b) Zespół ds. rozwiązywania konfliktów musi liczyć co najmniej 3 osoby.
 2. c) Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania.
 3. d) O efektach pracy Zespołu, Jego przewodniczący informuje niezwłocznie

Dyrektora szkoły.

 1. e) Dyrektor przygotowuje informacje o wynikach pracy Zespołu w formie pisemnej

decyzji, którą wręcza zainteresowanym stronom.

 1. f) Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego

nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

Formy współdziałania nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania i kształcenia

1) Zebrania ogólne -  odbywają się na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub

    Rady Rodziców.

2) Zebrania klasowe - odbywają się zgodnie z harmonogramem lub w miarę potrzeb.

    Cel zebrań z rodzicami:

 1. Zapoznanie rodziców z zadaniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły
 2. Zapoznanie rodziców z uregulowaniami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) Dziennik elektroniczny – umożliwiający nieodpłatny, bieżący kontakt rodzica z

    nauczycielem oraz dostęp do informacji o planie zajęć ucznia.

4) Współpraca w zakresie współorganizowania różnych inicjatyw szkolnych.

5) Dostęp do dokumentacji szkoły, w tym do Statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu

    Oceniania, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego czy Szkolnego

    Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zapewnia rodzicom i opiekunom: szczegółowe

    informacje na temat praw i obowiązków ich dziecka w szkole, wymagań i oferty

    dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

 • § 28

Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

1) Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania,

    klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

2) Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia

    przedmiotowy system oceniania.

3) Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

4) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

    poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku

    do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w

    szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5) Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

    oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

6)Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

7)Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad podanych poniżej;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8) Procedura oceniania:

 1. Nauczyciel przedmiotu dokonuje systematycznej oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny,
 2. Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomoś
 3. W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – trzy (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów).
 4. W szkole, oprócz zebrań z rodzicami, odbywają się cykliczne konsultacje. Obie formy są zaplanowane według harmonogramu opracowywanego na dany rok szkolny.
 5. Wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach ucznia, w formie ustnej lub w postaci wydruku ocen z dziennika, w trakcie trwania zebrań, konsultacji z rodzicami lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

9) Każdorazowo na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców i prawnych opiekunów o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

10) Każdorazowo na początku roku szkolnego, wychowawca oddziału informuje uczniów

       oraz ich rodziców i prawnych opiekunów o warunkach, sposobie oraz kryteriach 

       oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  

       rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

11) Każdorazowo na początku roku szkolnego, wychowawca oddziału informuje uczniów i ich

       rodziców o skutkach nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Procedura informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych:

1) Nauczyciel na pierwszej lekcji odczytuje i omawia wymagania edukacyjne z nauczanego

     przedmiotu,

2) Nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z nauczanego

    przedmiotu, stosownym wpisem w dzienniku elektronicznym,

3) Każdorazowo na początku roku szkolnego, wychowawca zapoznaje uczniów

    z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w

    dzienniku lekcyjnym,

4) Na pierwszym zebraniu wychowawca oddziału zapoznaje rodziców i prawnych

    opiekunów uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz z przedmiotowymi

    systemami oceniania, przekazanymi mu przez Dyrekcję szkoły z poszczególnych

    przedmiotów nauczania,

5) Rodzice i opiekunowie prawni poświadczają fakt zapoznania się z WSO, własnoręcznym

    podpisem na liście sporządzonej przez wychowawcę.

6) Rodzice i opiekunowie prawni, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcą

    oddziału, nie kontaktowali się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia

    edukacyjne i nie zadbali o dostęp do Dziennika elektronicznego, nie mogą powoływać się

na brak informacji o postępach ich dziecka w nauce.

 1. Formy kontroli postępów edukacyjnych.

1) W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy

    kontroli:

 1. odpowiedzi ustne,
 2. prace pisemne,
 3. prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne,
 4. referaty, prezentacje, projekty,
 5. aktywność na lekcji,
 6. prace domowe.

2) Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów),

     przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących

     materiał z trzech ostatnich lekcji.

3) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni.

     Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną

     nieobecnością nauczyciela w szkole.

     Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, dodając datę ich sprawdzenia i omówienia.

     Nauczyciel obowiązany jest je przechowywać do końca danego roku szkolnego.

     Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

4) Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia

    ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej.

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz pozostała dokumentacja, stanowiąca formę sprawdzenia wiedzy ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu osobistego, celem zapoznania się i potwierdzenia tego faktu podpisem.

     Oryginał pracy winien zostać zwrócony przez rodzica w ustalonym terminie najbliższych konsultacji.

 1. Szkoła dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia

     określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej

     opinii.

Jeśli opinia poradni zawiera wskazania o dostosowaniu wymagań, w momencie otrzymania takiej opinii, nauczyciel opracowuje i załącza do rozkładu materiału przedmiotowego systemu oceniania, te wymagania edukacyjne, które nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu ucznia o którym mowa. Dostosowania te muszą być brane pod uwagę również w momencie zdawania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.

 1. Przy ustalaniu oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, nauczyciel jest obowiązany

       wziąć pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków  

       wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na

      zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach

      wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanego przez lekarza, na czas określony w tej

      opinii.

      1) Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki,  

           na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

           wydanego przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

      2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 16 pkt.1), 

           uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

           przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo   

           „zwolniona”.

      3) Dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, które na    

          podstawie opinii lekarza - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać.   

          Zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii.

 1. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego

      ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

      specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją,

      niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki

      drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego.

      1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub

       orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

       obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

      2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w  

       dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

       albo „zwolniona”.

 1. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i ocena roczna nie są średnią ocen. Są ogólną oceną

       poziomu wiedzy, aktywności i umiejętności ucznia. Szczególną wagę przy wystawianiu 

      ocen śródrocznej i rocznej mają oceny ze sprawdzianów z większej partii materiału.

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

      ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania

      ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku zgodnie z przyjętym

       terminarzem roku szkolnego.

 1. Wychowawcy oddziałów, po przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej, nie później niż w

      ciągu tygodnia przeprowadzają spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów,

      celem omówienia wyników klasyfikacji.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych

      ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

      szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć

      edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym

      roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i 

      rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się
 2. dla Technikum czteroletniego:
 3. w czerwcu dla klas pierwszych, drugich i trzecich oraz w kwietniu dla klas czwartych

dla Technikum pięcioletniego:

 1. w czerwcu dla klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych oraz w kwietniu dla klas piątych,
 2. zgodnie z przyjętym terminarzem roku szkolnego.
 3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika elektronicznego,

w rubryce przewidywana ocena śródroczna lub przewidywana ocena roczna przewidywaną

śródroczną lub roczną ocenę zachowania.

O przewidywanych ocenach informują uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w formach:

 1. ustnej
 2. w formie zapisu oceny przewidywanej w dzienniku elektronicznym.
 3. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu, wpisu w dzienniku dokonuje

wychowawca oddziału, na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela.

 1. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed planowanym

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 1. Ocenę z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Procedura wystawiania oceny z zachowania:

1) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca

oddziału przedstawia proponowaną ocenę zachowania ucznia, nauczycielom uczącym w

danej klasie.

2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia będącego młodocianym

pracownikiem, który uczęszczał na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych

pracowników, należy uwzględnić również ocenę zachowania wynikającą z zaświadczenia o

ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o którym mowa w

przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

3) Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie

organizacji uczniowskich;

3) Oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu;

4) Przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen

rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) nauczyciel bierze

pod uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym;

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe

obszary:

 1. a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. g) okazywanie szacunku innym osobom.

5) Wyjściową oceną do ustalenia oceny zachowania jest ocena „dobra”.

Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe;
 2. bardzo dobre;
 3. dobre;
 4. poprawne;
 5. nieodpowiednie;
 6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. Uczeń może nie uzyskać klasyfikacji z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli

w danym półroczu był obecny na mniej niż połowie odbytych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny. Egzamin ten obejmuje materiał z danego półrocza.

 1. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego

uzgadniany jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym

przez Dyrektora szkoły.

 1. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1) Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na

piśmie do Dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne

Rady Pedagogicznej;

2) W sprawie wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z powodu

nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze

jawnego głosowania zwykłą większością głosów;

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów;
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza

szkołą, nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem §

15 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

6) Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego

ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami);

8) Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje

Dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem, że znana mu

jest data egzaminu;

9) Po przeprowadzeniu egzaminu Dyrektor dołącza notatkę do protokołu;

10) Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć najpóźniej w ostatnim tygodniu

sierpnia danego roku szkolnego;

11) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja

przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Zespołu najpóźniej w ostatnim dniu zajęć

dydaktycznych danego roku szkolnego;

12) Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać

poszczególnym kryteriom ocen;

13) Uczeń powinien zostać poinformowany na piśmie o zakresie materiału, który będzie

obejmował w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym półroczu;

14) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, nauczyciel (komisja) ustala

ocenę według skali zawartej w §7 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 34 przeprowadza nauczyciel

danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który

zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki

poza szkołą. W skład Komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –

jako przewodniczący komisji;

 1. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla

odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący Komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, liczbę zajęć

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów –

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w

szczególności:

 • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 39, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 37pkt.3) ,skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 • Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

41.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja z egzaminu klasyfikacyjnego jest

udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym. Dokumentację

udostępnia do wglądu Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły. Dokumentacja nie może być

kopiowana ani fotografowana.

42.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić do Dyrektora

szkoły zastrzeżenia dotyczące wyników klasyfikacji ich dziecka, jeżeli uznają, że roczna

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
 3. Sprawdzian, o którym mowa w punkcie a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Procedura przeprowadzania sprawdzianu:
 5. Zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia ocen należy złożyć na piśmie do Dyrektora szkoły w podanych terminach;
 6. W technikum pięcioletnim sprawdzian powyższy powinien odbyć się:

dla klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych do 2 tygodni po zakończeniu zajęć dydaktycznych, dla klas programowo najwyższych w szkole kończącej się egzaminem maturalnym do 30 kwietnia;

 1. c) W oddziałach technikum czteroletniego, sprawdzian powyższy powinien odbyć się:

dla klas pierwszych, drugich, trzecich do 2 tygodni po zakończeniu zajęć dydaktycznych, dla klas programowo najwyższych w szkole kończącej się egzaminem maturalnym do 30 kwietnia;

 1. d) Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą po podpisaniu, zainteresowane

strony dołączają do protokołu;

 1. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, są przygotowywane przez Komisję przedmiotową a następnie przekazywane Dyrektorowi Zespołu w ciągu 2 dni od wydania przez niego polecenia ich opracowania.
 2. W skład Komisji wchodzą:
 3. w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 • Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 1. w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • Dyrektor Zespołu albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący Komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog,
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 • przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach Komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 28ust. 58.

     Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 46 lit. a. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 2. Przepisy ust. 45-51 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 28 ust. 53, nie otrzymuje promocji i

powtarza klasę z zastrzeżeniem §28 ust. 58.

 1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze Szkolnym Planem Nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko

w wyniku egzaminu poprawkowego.

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest

ostateczna z zastrzeżeniem § 28 ust. 45-52.

 1. Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego:
 2. Wniosek o egzamin poprawkowy składa w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie).Nie może to nastąpić później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym;
 3. W przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów;
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich;
 5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
 6. Informację o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego podpisuje uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie);
 7. Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje Komisja przedmiotowa;
 8. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni zostać pisemnie poinformowani o zakresie materiału, który będzie obejmował egzamin oraz o wymaganiach przypisanym poszczególnym ocenom, w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym półroczu. Uczeń lub jego prawni opiekunowie potwierdzają na piśmie fakt ich otrzymania.
 9. Egzamin poprawkowy przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład

Komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w § 28 ust 63 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy

Komisji na własną prośbę. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę

Egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że

Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu

z Dyrektorem tej szkoły.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający

w szczególności:

 1. skład komisji;
 2. termin egzaminu poprawkowego;
 3. pytania egzaminacyjne;
 4. wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym

przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 1. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia,

rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu;

 1. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do Dyrektora

Zespołu równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę

z zastrzeżeniem § 28 ust.58.

 1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z

uwzględnieniem ewentualnego obniżenia wymagań i zwolnienia z zajęć, uzyskał

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem

 • § 28 ust.45-52(procedury odwoławcze)
 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu nauczania średnią ocen, co najmniej 4,75

oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

ustala się stopniach według następującej skali:

Oceny pozytywne:

-stopień celujący - 6 cel

-stopień bardzo dobry - 5 bdb

-stopień dobry - 4 db

-stopień dostateczny - 3 dst

-stopień dopuszczający - 2 dop

Ocena negatywna:

-stopień niedostateczny - l ndst

 1. Uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem, który uczęszczał na turnus

dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do średniej ocen, o której mowa

w ust. 71, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z zajęć realizowanych

w ramach turnusu, wynikające z zaświadczenia o ukończeniu dokształcania teoretycznego

młodocianych pracowników, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117

ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

 1. Wyniki prac klasowych, obejmujących cały dział, testów diagnostycznych lub prac

obejmujących obszerny zakres materiału, są przeliczane na ocenę szkolną i wpisywane do

dziennika zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania

 1. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania/obecności, można stosować

następujące skróty:

 1. „nb” - nieobecność ucznia;
 2. „np” - nieprzygotowany.
 3. „o” – oddelegowany (np. konkurs, uroczystość)
 4. „k’ – uczeń na kursach
 5. „S” – spóźnienie
 6. „u” – usprawiedliwiona nieobecność ucznia
 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny dla uczniów (prawnych opiekunów)

u wicedyrektora szkoły.

74.Przedmiotowe systemy oceniania są dostępne u wicedyrektora oraz nauczycieli

poszczególnych przedmiotów.


Rozdział IV

Organizacja szkoły

 • § 29
 1. W szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

W przypadku mniejszej liczby oddziałów, Dyrektor może utworzyć stanowisko

wicedyrektora, jedynie w porozumieniu z organem prowadzącym oraz na wniosek Rady

Pedagogicznej.

 1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska kierownicze.
 2. Wicedyrektor

1) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:

 1. a) opracowuje roczny plan pracy szkoły w części wychowawczo-opiekuńczej.
 2. b) ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych.
 3. c) kontroluje na bieżąco realizację planu zajęć szkolnych i ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

2) współpracuje z Dyrektorem szkoły w zakresie:

 1. a) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym obserwuje lekcje, i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli,
 2. b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli ustaleń Statutu szkoły,
 3. c) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, współpracuje ze szkolną służbą zdrowia

3) wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora szkoły oraz zastępuje go podczas jego nieobecności.

 1. Szczegółowe zakresy obowiązków wicedyrektora i innych osób na stanowiskach kierowniczych określa Dyrektor szkoły.
 • § 30
 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego ustalane przez Kuratora oświaty.
 2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Dopuszcza się wielozmianowość.
 • § 31
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranych z zestawu przedmiotów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Zajęcia z języków obcych mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.
 3. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.
 • § 32
 1. W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie zorganizowane w Komisje:

- Komisja przedmiotów ogólnokształcących

- Komisja przedmiotów zawodowych,

- Komisja ds. Statutu,

- Komisja ds. promocji,

- Komisja ds. ewaluacji wewnętrznej,

- Komisja ds. frekwencji.

2.Dyrektor szkoły może powoływać  w ciągu roku szkolnego inne komisje problemowo

zadaniowe.

3.Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły.

 1. Komisje przedmiotowe określają plany pracy i zadania do realizacji w danym roku

szkolnym.

 1. Podsumowanie pracy komisji odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym

zebrania Rady Pedagogicznej.

 1. Cele i zadania komisji obejmują:

a)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także opiniowania

proponowanych programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do

użytku w szkole,

b)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów

badania wyników nauczania,

c)podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania

nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez

organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli,

d)współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e)realizowanie zadań  wynikających z przepisów prawa i przypisanych zespołowemu działaniu.

 • § 33
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone

   w systemie klasowo-lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna przedmiotów teoretycznych lub praktycznych trwa 45 minut.
 2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wymagających specjalnych warunków nauki i

bezpieczeństwa pracy przewiduje się podział oddziałów na grupy zgodnie z odrębnymi

przepisami.

 1. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach

oddziałowych i międzyoddziałowych.

 1. W szkole prowadzone są:

1) zajęcia rewalidacyjne,

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

5) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

 1. Szkoła organizuje dla uczniów zorganizowane wycieczki, których celem jest integracja

młodzieży, rozwijanie umiejętności społecznych a także zdobywanie wiedzy

    dydaktycznej.

1) REGULAMIN SZKOLNYCH WYCIECZEK

Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do:

 1. złożenia pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd

     (w przypadku uczniów niepełnoletnich),

 1. zapoznania się z harmonogramem i regulaminem wycieczki,
 2. posiadania legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu,
 3. zaopatrzenia się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu,
 4. punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu,
 5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki, w szczególności w

    środkach transportu i zajęcia miejsca wyznaczonego przez opiekuna,

 1. stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki i opiekunów/przewodników,
 2. informowania kierownika lub opiekuna o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich

    problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki,

 1. pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania,
 2. przestrzegania regulaminu wycieczki i Statutu Szkoły, godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz,
 3. w czasie jazdy przestrzegania zasad bezpieczeństwa podróży, tj. zajęcie i nieopuszczanie przydzielonego miejsca, pilnowanie porządku, niezaśmiecania pojazdu,
 4. korzystania z urządzeń technicznych/elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, za zgodą opiekunów,
 5. w czasie postoju i zwiedzania nieoddalania się od grupy bez zgody opiekuna,
 6. dbania o higienę i schludny wygląd,
 7. nieoddalania się z miejsca zakwaterowania bez zgody opiekuna,
 8. w czasie przebywania w obiektach noclegowych/muzealnych itp. przestrzegania postanowień i regulaminów tych obiektów,
 9. zachowywania się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
 10. przestrzegania zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania. W przypadku naruszenia regulaminu przez ucznia niepełnoletniego, zawiadamiani są jego rodzice (prawni opiekunowie) oraz Dyrektor szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki, w związku z naruszeniem punktu regulaminu kosztami obciążani są rodzice / prawni opiekunowie.

      2) W szkole obowiązuje ujednolicony Wzór zgody ucznia na uczestnictwo w wycieczce:

„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki. ( data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) __________________________________________________ Zobowiązanie uczniów: Zapoznałam/em się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania.___________________________________ (data i podpis ucznia)”

 • § 34
 1. Szkoła posiada warsztaty szkolne, dające możliwość realizacji zajęć praktycznych.

Szczegółowe zasady organizacji zajęć praktycznych na terenie warsztatów szkolnych określa

Regulamin Warsztatów Szkolnych.

Na terenie Warsztatów Szkolnych wszystkich uczniów Szkoły obowiązują;

 1. a) Statut szkoły
 2. b) Wewnątrzszkolny System Oceniania
 3. c) regulamin Warsztatów Szkolnych
 4. d) przepisy BHP oraz przepisy p-poż.
 5. Regulamin Warsztatów Szkolnych

1) Warsztaty mieszczą się w budynku wolnostojącym położonym przy ul. Wigury 2.                                               

2) Warsztaty szkolne zorganizowane są w formie wyspecjalizowanych pracowni, które przydzielone są poszczególnym nauczycielom zawodu. Nauczyciel zawodu zobowiązany jest do szczególnego dbania o powierzony majątek, właściwe jego wykorzystanie, mając

na uwadze aspekt szkoleniowy i wychowawczy, a także  bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

3) Podstawowym zadaniem warsztatów jest realizacja programów zajęć praktycznych zgodnie z zatwierdzonym przydziałem czynności i tygodniowym rozkładem zajęć.

4) Zajęcia praktyczne odbywają się od godz. 7.40 do godz. 14.35.

Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 45 minut.

Przerwa na spożycie śniadania trwa od godz. 10.00 do 10.30. Spożywanie śniadania odbywa się w specjalnie wyznaczonym pomieszczeniu.

 1. a) Uczniowie przychodzą na zajęcia praktyczne 10 minut przed ich rozpoczęciem, celem

założenia regulaminowego ubioru roboczego i opuszczają stanowisko pracy na 10 minut przed zakończeniem zajęć, celem doprowadzenia się do schludnego wyglądu.

 1. b) Zajmowanie i opuszczanie stanowisk pracy przez ucznia może nastąpić za zgodą i na

polecenie nauczyciela.

 1. c) Przed przystąpieniem do pracy uczniowie po odbyciu instruktażu wstępnego, pobierają

 potrzebne materiały, narzędzia i środki ochrony osobistej.

 1. d) Przed opuszczeniem stanowiska pracy uczniowie doprowadzają go do właściwego wyglądu i rozliczają się z wykonanego zadania oraz oddają pobrane narzędzia i środki ochrony osobistej.

5) W przypadku uszkodzenia narzędzia , maszyny lub urządzenia uczeń zobowiązany jest powiadomić nadzorującego nauczyciela.

6) Za narzędzia , maszyny , urządzenia lub inne przedmioty celowo uszkodzone bądź zniszczone przez ucznia odpowiada on wraz ze swoimi rodzicami (opiekunami) włącznie z obowiązkiem pokrycia wyrządzonej szkody .

7) Zabrania się uczniom wynoszenia lub wypożyczania narzędzi i innych przedmiotów poza   

teren warsztatów.

8) Uczeń spóźniający się na zajęcia lub nieprzygotowany do zajęć praktycznych (np.

z powodu braku ubioru roboczego, odpowiedniego nakrycia głowy, bądź innych powodów)  

może być od nich odsunięty i przekazany do dyspozycji Dyrektora szkoły.

9)  Każda nieobecność lub spóźnienie ucznia na zajęcia praktyczne musi być usprawiedliwiona w formie ustalonej w Statucie szkoły.

10) Uczeń który opuścił na danym dziale warsztatów ponad połowę zajęć jest zobowiązany 

do odrobienia powstałych zaległości podczas przerwy zimowej lub letniej.

11) Uczeń przybywający po raz pierwszy (w cyklu nauczania ) na zajęcia praktyczne zostaje 

zapoznany z regulaminem warsztatów szkolnych, w tym z ich organizacją przepisami bhp, ppoż. i planem ewakuacyjnym. Przeszkolenia dokonuje nauczyciel praktycznej nauki zawodu.                      Szkolenia ogólnego potwierdzonego wpisem w dzienniku lekcyjnych oraz w zeszycie zajęć  praktycznych każdego ucznia dokonuje nauczyciel upoważniony przez Dyrektora szkoły. 

Powyższy fakt potwierdzony zostaje podpisem ucznia i osoby szkolącej.

12) Przed przystąpieniem do zajęć na stanowisku pracy uczeń musi posiadać regulaminowy

ubiór roboczy niezbędne środki ochrony osobistej, przewidziane instrukcją stanowiskową.

Ubiór roboczy stanowią – buty , spodnie i kurtka drelichowe oraz czapka.

13) Przed podjęciem zajęć na nowym stanowisku pracy uczeń przechodzi instruktaż stanowiskowy podczas , którego zapoznaje się z obsługą i przepisami bhp znajdujących się na nim maszyn.

Odbycie instruktażu stanowiskowego odnotowane zostaje w zeszycie zajęć praktycznych ucznia z podpisem ucznia i nauczyciela, który go przeprowadził.        

14) Uczeń przystępuje do realizacji powierzonego mu zadania po oświadczeniu, że

zrozumiał jego sens i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela na rozpoczęcie pracy. Zadanie realizuje zgodnie z zasadami przekazanymi mu podczas instruktażu oraz obowiązującymi na

     stanowisku pracy przepisami.

15) W razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia osób na stanowisku

pracy bądź w warsztatach uczeń niezwłocznie powiadamia o tym nauczyciela lub inną osobę z personelu warsztatów.

16) Maszyny i urządzenia techniczne niesprawne zostaną oznakowane przez dozór

techniczny warsztatów tablicą z napisem typu : „urządzenia ( maszyna ) niesprawna , uwaga remont – nie włączać !” i muszą być trwale wyłączone z ruchu oraz pozbawione możliwości uruchomienia.

17) W pracowniach warsztatu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do

udzielenia pierwszej pomocy. Za udzielenie pierwszej pomocy odpowiedzialny jest nauczyciel.

18) Obowiązki ucznia:

 1. zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową. Instrukcje ppoż. znajdują się w korytarzu budynku warsztatów szkolnych .
 2. zapoznanie się z instrukcją użycia i stosowania gaśnic przeciwpożarowych. Gaśnice

ppoż. są umieszczone przy drzwiach wejściowych  każdej pracowni warsztatów .

 1. stosowanie się do instrukcji ppoż., jak również bezwzględne wykonywanie poleceń

kierującego akcją w przypadku ewentualnego zagrożenia .

 1. dbanie o:
  • czystość pomieszczeń i obejścia warsztatów,
  • schludny wygląd i higienę osobistą,
 • oszczędne zużywanie materiałów i energii,
 • dbałość o osobistą odzież ochronną
 • właściwe wykorzystanie narzędzi, sprzętu i maszyn.
 1. wszystkich pracowników warsztatów oraz osób przebywających na terenie warsztatów

za zgodą kierownictwa.

Prawa ucznia:

 • do godnego traktowania i poszanowania godności osobistej przez przełożonych i

wszystkich pracowników warsztatów.

 • Uczeń może zwracać się do nauczycieli, opiekuna, kierownictwa szkoły zarówno w 

sprawach związanych z nauką zawodu jak i w sprawach osobistych oraz ma prawo do

udzielania mu wyczerpującej odpowiedzi i do świadczenia możliwej pomocy.

 • prawo do znajomości programu zajęć praktycznych i do jawnej, sprawiedliwej

i umotywowanej oceny , wg zasad oceniania zajęć praktycznych w warsztatach 

szkolnych  

 • Uczeń może zwracać się do Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły w sprawach i

sytuacjach przewidzianych w regulaminie uczniowskim i statucie szkoły.

19) Kary i nagrody dla ucznia

 1. Uczeń może być ukarany za popełnione przewinienie przeciw Regulaminowi Warsztatów zgodnie z postanowieniami Statutu szkoły, a w przypadku ciężkich wykroczeń może być odsunięty od zajęć i przekazany do dyspozycji dyrekcji szkoły.

Do szczególnie ciężkich wykroczeń regulaminowych zalicza się:

 1. drastyczne łamanie przepisów bhp i p.poż oraz działania prowadzące do zagrożenia zdrowia lub życia własnego, kolegów i innych osób,
 2. działania mające charakter celowego niszczenia lub przywłaszczania narzędzi, materiałów, cudzej własności itp.
 3. ustawiczne uchylanie się od obowiązków ucznia,
 4. palenie tytoniu, używanie narkotyków i picie alkoholu na terenie warsztatów i poza warsztatami.
 5. Uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wyniki na zajęciach praktycznych oraz różnego rodzaju konkursach mają prawo do pochwał i nagród przewidzianych w statucie szkoły.

20) W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia zawarte w Statucie szkoły.

 • § 35

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, oraz studentów szkół

wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie

pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia

nauczycieli lub szkołą wyższą.

 • § 36
 1. Szkoła posiada bibliotekę szkolną.
 2. Biblioteka jest pracownią szkolną i służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, oraz w miarę możliwości wiedzy

o regionie.

 1. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły
 2. a) uczniowie - na podstawie karty czytelnika,
 3. b) nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie dowodu osobistego,
 4. c) rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu osobistego,
 5. Biblioteka jest czynna codziennie w godzinach umożliwiających korzystanie z księgozbioru

podczas zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka:
 2. a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 3. b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,
 4. c) współuczestniczy w realizacji planu wychowawczego szkoły,
 5. d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł

informacji,

 1. e) stanowi ośrodek informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,
 2. f) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły pracując z uczniami trudnymi i

zdolnymi,

 1. g) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,
 2. h) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • § 37
 1. Dla realizacji celów statutowych szkoły, szkoła posiada pomieszczenia:

1) świetlicę szkolną

2) sklepik szkolny

3) gabinet szkolnej opieki medycznej

4) szatnię uczniowską

 1. Szkoła udostępnia uczniom świetlicę szkolną, w szczególności tym, którzy muszą

dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazdy. Szkoła nie zapewnia opieki świetlicowej.

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość zakupu kanapek, przekąsek oraz higienicznego

spożywania posiłków.

 • § 38
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i sprawowania opieki w danym roku

szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do dnia

30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania, oraz planu finansowego

szkoły.                                         

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych zajęć

edukacyjnych obowiązkowych, oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół

zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych

przez organ prowadzący szkołę.

 1. Arkusz organizacyjny określa liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych

nauczycieli.

 • § 39

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny pracy.

 • § 40

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na: przeciwwskazania zdrowotne. Zwolnienie to nie dotyczy jednak Jego fizycznej obecności na zajęciach wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela, która pozostaje obowiązkowa.
 2. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż 1 miesiąc, decyzję o zwolnieniu wydaje Dyrektor szkoły w oparciu o pisemny wniosek rodziców/opiekunów ucznia (zał. nr 1 do Regulaminu). Do wniosku załącza się opinię lekarską. Zwolnienie wydane jest na czas określony w tym zaświadczeniu.
 3. Dyrektor szkoły w oparciu o dokumentację wymienioną w pkt. 2 wydaje pisemną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 4. Decyzję przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy rodzicom/opiekunom ucznia oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.
 5. Wniosek wraz opinią lekarską rodzice/opiekunowie przedkładają Dyrektorowi Zespołu niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:
 6. w przypadku zwolnienia dotyczącego całego roku szkolnego lub I półrocza – do 30 września danego roku szkolnego,
 7. w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – najpóźniej do 2 tygodni od chwili rozpoczęcia II półrocza,
 8. w przypadku zwolnienia dotyczącego okresu krótszego niż jedno półrocze – niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego roku półrocza lub roku szkolnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 10. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę śródroczną, a na okres II półrocza decyzją Dyrektora Zespołu został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ocena śródroczna jest jednocześnie oceną roczną lub końcową.
 11. Z niniejszym regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców/opiekunów na pierwszym zebraniu z rodzicami.
 12. Jeżeli uczeń/uczennica ukończyła 18 lat, może sam we własnym imieniu skierować wniosek do Dyrektora Zespołu.
 13. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • § 41

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

 1. Nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona z powodu choroby lub ważnej przyczyny

    losowej.

 1. Uczeń nie może samowolnie opuszczać terenu szkoły, w czasie trwania Jego planowych i

    obowiązkowych zajęć dydaktycznych.

 1. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i

    wyłącznie na podstawie pisemnie uzasadnionego wniosku rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji z przyczyn losowych (chorobowych),

    na wniosek pielęgniarki szkolnej lub wskutek obserwacji Jego samopoczucia przez

    nauczyciela, wyłącznie w trybie osobistego odbioru przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. Uczeń spóźniający się lub zwalniający z zajęć z przyczyn komunikacyjnych zobowiązany jest

    potwierdzić przyczynę w/w sytuacji w formie pisemnego oświadczenia

    rodziców/opiekunów prawnych.

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych

    usprawiedliwia wychowawca klasy, na podstawie zwolnienia od rodziców (prawnych

    opiekunów), informujących o przyczynie nieobecności.

 1. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są zwolnienia podpisane przez tych

    uczniów:

 • za zgodą pisemną ich rodziców/prawnych opiekunów w przypadku ucznia pozostającego

    na utrzymaniu rodziców (Art. 135 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

 • przez samego ucznia, gdy utrzymuje się on samodzielnie.
 1. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności

    w szkole w terminie 7 dni, od powrotu do szkoły lub przed przewidywaną nieobecnością.

 1. Usprawiedliwienia dostarczone w terminie późniejszym niż 7 dni po powrocie do szkoły, nie będą honorowane.
 2. Wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód nieobecności dziecka jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 3. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli

     w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

 1. Jeśli uczeń został oddelegowany przez wychowawcę, nauczyciela lub Dyrektora szkoły

do innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole lub poza szkołą (korekta kolejności), nauczyciel lub wychowawca zapisuje w dzienniku lekcyjnym oddelegowanie „D”. Nie oznacza ono nieobecności na zajęciach.

 1. Obowiązkiem wychowawcy oddziału jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich

      uczniów oraz przekazanie jej pedagogowi szkolnemu w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (do 10 dnia kolejnego miesiąca).

 1. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole jest wiadomość wysłana

      przez rodzica/opiekuna prawnego w dzienniku elektronicznym lub zeszyt do   

      korespondencji wychowawcy z rodzicami/prawnymi opiekunami, w który uczeń wkleja wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia.

 1. 15. Jeżeli dłuższa nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu

      choroby, urazu lub inną uzasadnioną przyczyną, to Jego frekwencji nie wlicza się

      do ogólnej frekwencji klasy zaliczanej do konkursu na najlepszą frekwencję (do dziennika

      wpisywana jest faktyczna frekwencja).

 1. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń nie uczęszcza na

      zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje obowiązku nauki.

 1. 17. W szkole przestrzegane są następujące zasady udzielania indywidualnych kar

dotyczących obniżonej frekwencji ucznia, w okresie klasyfikacyjnym (rok szkolny):

 1) powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych- kontakt z rodzicami

 2) powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych - upomnienie wychowawcy z wpisem do

 Dziennika oraz przeprowadzenie przez ucznia godziny wychowawczej na dowolny 

 temat z zakresu profilaktyki uzależnień;

 3) powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych - Upomnienie Dyrektora Szkoły dołączone

 do arkusza ocen

 (W przypadku braku kontaktu z rodzicami Szkoła zwraca się do Ośrodka Pomocy

  Społecznej z prośbą o przeprowadzenie wywiadu w związku z uchylaniem się ucznia

  od obowiązku szkolnego);

  4) powyżej 45 godzin nieusprawiedliwionych -  ocena  

  naganna z zachowania (-30 pkt);

  5) powyżej 60 godzin nieusprawiedliwionych - Nagana Dyrektora Szkoły dołączona do

  arkusza ocen ;

  6) powyżej 80 godzin nieusprawiedliwionych -wszczęcie procedury dotyczącej:

 1. a) w przypadku ucznia pełnoletniego: skreślenia z listy uczniów oraz

     powiadomienia organów administracji samorządowej właściwej dla miejsca

     zamieszkania ucznia o uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

 1. b) w przypadku ucznia nieletniego: Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wychowawcy

     i  pedagoga szkolnego pisemnie informuje Sąd Rodzinny o uchylaniu się ucznia od

     obowiązku szkolnego.

 1. O każdej udzielonej karze zostaje poinformowany rodzic / opiekun prawny.
 2. W Szkole stosowany jest system nagród związanych z frekwencją:
 3. a) nagrody w miesięcznym rankingu klasowym:
 4. Klasa o najlepszej frekwencji, ale nie niższej niż 90% ma prawo do dnia wolnego od

           pytania i sprawdzianów,

 1. Prawo do dnia wolnego otrzymuje też klasa, która w rankingu frekwencji znalazła się

           na drugim miejscu, o ile różnica miedzy pierwszym a drugim miejscem nie przekracza  

           5%,

 1. Klasa, która w danym miesiącu najbardziej poprawiła frekwencję, ma prawo do dnia

            wolnego od pytania, wskazanego przez Dyrektora Szkoły na warunkach jak poniżej,

 1. Wybrany dzień wolny od pytania i sprawdzianów (nie może to być dzień, w którym

           zapowiedziany jest już sprawdzian pisemny) jest zgłaszany przez Samorząd Klasowy

           do Dyrekcji szkoły w terminie do końca miesiąca, w którym sporządzany jest raport o

           frekwencji, wychowawca oddziału dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku

           lekcyjnym.

           Niezgłoszenie dnia wolnego od pytania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne

           z rezygnacją z nagrody.

 1. b) nagrody w miesięcznym rankingu indywidualnym:
 2. Uczniowie ze 100% miesięczną frekwencją i brakiem spóźnień - pochwała

           Wychowawcy  oraz  15 pkt. dodatnich z zachowania za dany miesiąc. O fakcie tym   

           wychowawca informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.

 1. Po zakończeniu każdego półrocza uczniowie ze 100 % frekwencją i brakiem spóźnień -  

           pochwała Dyrektora Szkoły oraz punkty dodatnie z zachowania (50 pkt.).

 1. Uczniowie, którzy w danym miesiącu nie osiągnęli 100% frekwencji, ale mają

           maksymalnie 2 godz. nieobecne usprawiedliwione oraz brak spóźnień – 5 pkt.  

           dodatnich z zachowania za dany miesiąc.

 1. Uczniowie, którzy w danym półroczu nie osiągnęli 100% frekwencji, ale mają

           maksymalnie 10 godz. nieobecnych usprawiedliwionych oraz brak spóźnień – 25 pkt.

           dodatnich z zachowania.

 

 • § 42

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do końca

września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i

kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej

rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:
 2. wzorowe,
 3. bardzo dobre,
 4. dobre,
 5. poprawne,
 6. nieodpowiednie,
 7. naganne,”
 8. Zespół przyjmuje punktowy system oceniania zachowania.
 9. Uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów.
 10. Punkty dodatnie - powiększające otrzymany limit 100 pkt. (kryteria)
 11. udział w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie w szkole, 10 pkt.
 12. udział w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie poza szkołą, 20 pkt.
 13. reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych                           20 pkt.
 14. pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, 10 pkt.
 15. praca na rzecz klasy, 10 pkt.
 16. praca na rzecz szkoły (np. sprzątanie terenów szkolnych) lub środowiska, 10 pkt.
 17. praca na rzecz innych, działalność charytatywna,, 20 pkt.
 18. pomoc kolegom w nauce, 10 pkt.
 19. przeciwstawianie się przejawom przemocy werbalnej i fizycznej 25 pkt.
 20. prezentowanie wyjątkowej  kultury  osobistej,                                                  20 pkt.
 21. nagroda (pochwała z ważnego powodu), 50 pkt.
 22. Punkty ujemne – pomniejszające otrzymany limit 100 pkt. (kryteria)
 23. przeszkadzanie na lekcji, 10 pkt.
 24. niewykonanie polecenia nauczyciela, 10 pkt.
 25. aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika      20 pkt.

szkoły w szkole lub poza szkołą,                                                                                                               

 1. ignorowanie nauczyciela w szkole i poza szkołą, 20 pkt.
 2. ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo,              25 pkt.
 3. udział w bójce,                                                     30 pkt.
 4. złe zachowanie się na wycieczce, dyskotece lub imprezie  zorganizowanej     20 pkt.
 5. brak zmiany obuwia i okrycia zewnętrznego, 10 pkt.
 6. niszczenie sprzętu, umeblowania lub wyposażenia budynku, 30 pkt. + koszty
 7. kradzież mienia,                           30 pkt. + koszty
 8. zaśmiecanie otoczenia,   5 pkt.
 9. palenie papierosów oraz e – papierosów i innych wyrobów tytoniowych 20 pkt.
 10. spóźnianie na lekcję (za 5 spóźnień), 5 pkt.
 11. nie wywiązywanie się ze zobowiązań ( np. dyżurnego),                                      5 pkt.
 12. opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (jednej godziny),   2 pkt.
 13. wyłudzanie pieniędzy lub mienia,                                                     50 pkt.
 14. przebywanie na terenie szkoły w stanie po spożyciu  alkoholu lub                  

innych środków odurzających.                                                                                 50 pkt.

 1. bezzasadne korzystanie w czasie lekcji z telefonu komórkowego,

komputerów przenośnych i innych urządzeń multimedialnych                              30 pkt.

 1. s) Posiadanie niebezpiecznych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu 50 pkt.
 2. t) Posiadania zakazanych substancji psychoaktywnych 50 pkt.
 1. Zależność ocen z zachowania od uzyskanych punktów:

Ocena

Punkty

Wzorowe

> 150

Bardzo dobre

121-149

Dobre

100-120

Poprawne

50-99

Nieodpowiednie

0-49

Naganne

< 0

 1. Do wpisywania punktów dotyczących zachowania ma prawo wychowawca klasy lub

w zastępstwie inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.

 1. Do wpisywania punktów wykorzystać należy stronę w dzienniku lekcyjnym.
 2. Każdy nauczyciel wpisuje uwagi (pozytywne i negatywne) w dzienniku elektronicznym

w zakładce: UWAGI.

 1. Wychowawca klasy lub nauczyciel wyznaczony w zastępstwie, na tydzień przed

posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym uzupełnia punkty na podstawie

zapisów w dzienniku i określa ocenę z zachowania.

 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej roczna i śródroczna ocena zachowania może zostać

podwyższona o jedną, ze względu na szczególne zasługi ucznia i jego wyjątkową

kulturę osobistą.

 1. Uchwałą Rady Pedagogicznej roczna i śródroczna ocena zachowania może zostać

obniżona ze względu na rażące przejawy braku kultury osobistej ucznia.

 1. Uczeń nie może otrzymać śródrocznej ani rocznej wzorowej oceny zachowania w

przypadku, kiedy w półroczu opuścił więcej niż 5 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 • § 43
 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników, administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy: Karta Nauczyciela i Kodeks pracy.
 • § 44
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel:

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć,

2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3) dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4) rozwija zdolności i zainteresowania uczniów,

5) sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, bezstronnie i obiektywnie ich ocenia zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie,

8) ocenia postępy uczniów w nauce wg zasad pomiaru dydaktycznego i reguł określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

9) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego.

 

 • §45
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą

Zespół przedmiotowy. Zespoły przedmiotowe powoływane są uchwałą Rady Pedagogicznej.

 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uwzględniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania.

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia

5) opiniowanie: przedmiotowych systemów oceniania, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych,

6) organizowanie konkursów przedmiotowych i olimpiad dla uczniów, podejmowanie działań integrujących młodzież różnych oddziałów.

3.Praca Zespołu przedmiotowego podlega dokumentowaniu.

Za prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest przewodniczący Zespołu.

 1. Posiedzenia Zespołu przedmiotowego odbywają się w zależności od potrzeb.
 2. Pracą Zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły

na wniosek zespołu.

 1. Przewodniczący zespołów przedmiotowych składają Radzie Pedagogicznej sprawozdania

z przebiegu pracy Zespołu.

 1. Dyrektor może powołać także inne zespoły stałe i doraźne.
 • § 46
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”.

1) przydział wychowawstw dokonuje Dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w miesiącu sierpniu. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej

wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały

okres kształcenia w szkole.

2) W przypadku zwolnienia nauczyciela z pracy, odejścia na emeryturę lub urlopu zdrowotnego Dyrektor szkoły może wyznaczyć na wychowawcę innego nauczyciela.

3) Na czas dłuższej nieobecności wychowawcy spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem okolicznościowym, Dyrektor szkoły przydziela czasowo opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi szkoły, prowadzącemu w danej klasie zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, któremu zostało przydzielone wychowawstwo, może być pozbawiony tej funkcji przez Dyrektora w przypadku nie wywiązania się z nałożonych obowiązków określonych odrębnymi przepisami.
 2. Zmiana wychowawcy oddziału może mieć miejsce w przypadku pisemnego zgłoszenia przez rodziców i uczniów wniosku o odwołanie wychowawcy z podaniem przyczyn uzasadniających wniosek. Decyzję w tej kwestii podejmuje Dyrektor szkoły,

po rozpatrzeniu sprawy w ciągu 14 dni od daty wpłynięciu wniosku.

 

 

 • § 47
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami stanowiącymi przydzielony Mu oddział, a w szczególności:

    1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

    2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

    3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań:

   1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

   2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,   

       rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.

   3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 1. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi deficytami i trudnościami),
 2. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

   1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

   2) współdziałania z rodzicami, tj. okazywania im wsparcia i pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz i otrzymywania od nich wskazówek pomocnych w swoich inicjatywach,

   3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; w uzasadnionych przypadkach kieruje ucznia ( za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • § 48
 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

Zadania bibliotekarza szkolnego:

1) udostępnianie zbiorów - wypożyczanie ich poza biblioteką uczniom, nauczycielom i rodzicom, udostępnianie księgozbioru podręcznego, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje, 2) działalność informacyjna - udostępnianie zbiorów, udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące wiadomości, faktów, dat (źródła), popularyzacja książki i biblioteki poprzez wystawy, konkursy czytelnicze, gazetki,

2) przysposobienie czytelniczo-informacyjne - przeprowadzanie zajęć w klasach,

3) aktywizacja uczniów do zaangażowania w codzienną działalność biblioteki w zakresie organizacji kącika czytelniczego, układania i konserwacji książek itp.

 1. Zadania pedagoga szkolnego:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się                       w trudnej sytuacji życiowej,

8) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kierowanie uczniów

(zazgodą rodziców lub opiekunów) na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Rozdział VI

Uczniowie szkoły.

 • § 49

1.Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i

Szkolnym Regulaminem Rekrutacji.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 1 mogą ubiegać się absolwenci szkoły

podstawowej lub gimnazjum, którzy zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2016 „Prawo

oświatowe” objęci są obowiązkiem szkolnym.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 1 zobowiązani są

posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych

przepisów.

 1. Regulamin rekrutacji ukazuje się w styczniu każdego roku.
 2. Szkoły ponadpodstawowe, które nie przeprowadziły pełnego naboru do chwili ogłoszenia

list ostatecznych  prowadzą rekrutację dodatkową w terminie ustalonym przez Dyrektora

szkoły. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz oryginału

zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, wprowadzając

na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego celem ustalenia listy ostatecznej.

 1. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie z innych typów szkół zgodnie z Rozporządzeniem

MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r .w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia

ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu

do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

7.Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo

do szkoły publicznej tego samego typu:

Uczeń przechodzący z:

1) klasy I–III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej może być przyjęty do

klasy I publicznego technikum;

2) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej może być przyjęty

do klasy II publicznego technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie,

w  którym zakres pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I

stopnia;

3) klasy I–IV liceum ogólnokształcącego publicznego lub niepublicznego może być przyjęty

Do klasy I publicznego technikum;

4) klasy I–V technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do klasy I

technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń;

5) klasy I technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do klasy I

publicznego liceum ogólnokształcącego;

6) klasy II technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy I albo II publicznego liceum ogólnokształcącego albo
 2. b) klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w technikum;

7) klasy III technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy II albo III publicznego liceum ogólnokształcącego albo
 2. b) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w technikum;

8) klasy IV technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy III albo IV publicznego liceum ogólnokształcącego albo
 2. b) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w technikum,

albo

 1. c) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest

wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w technikum;

9) klasy V technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy IV publicznego liceum ogólnokształcącego albo
 2. b) klasy II publicznej branżowej szkoły II stopnia, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest

wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w technikum;

10) Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale

szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych  przez

nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale.

Warunki przejścia ucznia reguluje Rozporządzenie

 1. Uczeń klasy I technikum publicznego lub niepublicznego, który nie otrzymał promocji

do klasy II z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał pozytywne

roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy I albo II publicznego liceum

ogólnokształcącego.

 1. Uczeń klasy II technikum publicznego lub niepublicznego, który nie otrzymał promocji

do klasy III z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał pozytywne

roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy II albo III publicznego liceum

ogólnokształcącego.

 1. Uczeń klasy III technikum publicznego lub niepublicznego, który nie otrzymał promocji

do klasy IV z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał pozytywne

roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy III albo IV publicznego liceum

ogólnokształcącego.

 1. Uczeń klasy IV technikum publicznego lub niepublicznego, który nie otrzymał promocji

do klasy V z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, a który

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał pozytywne

roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy IV publicznego liceum

ogólnokształcącego.

14) Okresy przejściowe

 1. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2019/2020 z:

1)z klasy I–III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej, prowadzonej

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do:

 1. c) klasy I publicznego dotychczasowego czteroletniego technikum;

2) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej, prowadzonej

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do klasy II publicznego

dotychczasowego czteroletniego technikum, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest

wspólny z zakresem kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej

szkole I stopnia;

4) klasy I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego

może być przyjęty do:

 1. a) klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego,

w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód, w którym kształci się

uczeń, albo

 1. b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów

dotychczasowego gimnazjum;

5) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w dotychczasowym czteroletnim technikum;

6) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w dotychczasowym czteroletnim technikum;

7) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w dotychczasowym czteroletnim technikum.

 1. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2020/2021 z:

1) klasy III branżowej szkoły I stopnia publicznej lub niepublicznej, prowadzonej

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, może być przyjęty do:

 1. b) klasy II publicznego dotychczasowego czteroletniego technikum, w której jest realizowane

kształcenie w zawodzie, w którym zakres pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w tym

zawodzie jest wspólny z zakresem kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w branżowej szkole I stopnia;

2) klasy II albo III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub

niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy I publicznego technikum;

3) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do:

 1. a) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń, albo

 1. b) klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego, albo
 2. c) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1641
 3. d) klasy II publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów

dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym

zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim

technikum;

4) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do:

 1. a) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń, albo

 1. b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo
 2. c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów

dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym

zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim

technikum;

5) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do:

 1. a) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń, albo

 1. b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo
 2. c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów

dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym

zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim

technikum, albo

 1. d) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, prowadzonej dla absolwentów branżowej

szkoły I stopnia, którzy ukończyli dotychczasowe gimnazjum, w której jest realizowane

kształcenie w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym

zawodzie jest wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum.

 1. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2021/2022 z:

1)klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego publicznego lub

niepublicznego może być przyjęty do:

 1. a) klasy I publicznego technikum

2) klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do:

 1. a) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń, albo

 1. b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo
 2. c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów

dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym

zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim

technikum;

3) klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może

być przyjęty do:

 1. a) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń, albo

 1. b) klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia, albo
 2. c) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, prowadzonej dla absolwentów

dotychczasowego gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym

zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem pierwszej

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim

technikum, albo

 1. klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, prowadzonej dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli dotychczasowe gimnazjum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum.
 1. Uczeń przechodzący w roku szkolnym 2022/2023

z klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum publicznego lub niepublicznego może być przyjęty do:

1) klasy I technikum, w której jest realizowane kształcenie w zawodzie innym niż zawód,

w którym kształci się uczeń, albo

2) klasy III publicznej branżowej szkoły I stopnia, w której jest realizowane kształcenie

w zawodzie, w którym zakres kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie jest wspólny

z zakresem pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym

w dotychczasowym czteroletnim technikum, albo

3) klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia, prowadzonej dla absolwentów branżowej

szkoły I stopnia, którzy ukończyli dotychczasowe gimnazjum, w której jest realizowane

kształcenie w zawodzie, w którym zakres drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w tym

zawodzie jest wspólny z zakresem drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

nauczanym w dotychczasowym czteroletnim technikum.

 • §50
 1. Prawa ucznia

Uczeń ma prawo:

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej.

3) do wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

4) należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej w szkole.

5) reprezentować szkołę w konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach, uroczystościach i imprezach; uczestnictwo to nakłada na niego jednocześnie obowiązek zachowania odpowiedniej postawy i przestrzegania zasad szlachetnej rywalizacji.

6) korzystać z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły zgodnie z opracowanymi przez opiekunów regulaminami pracowni i sal.

7) skorzystać z pomocy otrzymywanej bezpośrednio od nauczyciela danego przedmiotu

w przypadku napotkania trudności w opanowaniu materiału.

8) do jednego dnia w miesiącu wolnego od pytania i sprawdzianów, jako na nagrody za najlepszą frekwencję w szkole (ale nie niższą niż 90%)

9) zgłoszenia w sytuacjach wyjątkowych faktu nieprzygotowania do lekcji, nie więcej niż dwa razy w półroczu.

10) do odpoczynku - podczas przerw międzylekcyjnych oraz w okresie dłuższych przerw od zajęć dydaktycznych. W okresie przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych. W szczególnych przypadkach można zalecić uczniowi powtórzenie w tym czasie określonych partii materiału lub przeczytanie lektury.

11) do poszanowania godności własnej: Uczeń nie może być w jakikolwiek sposób obrażany. Jego sprawy osobiste, zdrowotne i rodzinne nie mogą być przedmiotem złośliwości, plotek czy publicznego komentowania.

12) do jawnego wyrażania swej opinii dotyczącej życia szkoły (w przypadku, gdy jest krytyczna, uczeń nie może ponieść żadnych konsekwencji karnych).

13) do otrzymania pomocy materialnej oraz nagród i wyróżnień (jeżeli zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do tego typu działań i istnieją sprzyjające warunki finansowe

w szkole).

14) złożenia skargi do Dyrektora szkoły w przypadku naruszenia jego praw przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły lub do organu prowadzącego szkołę, jeżeli skarga dotyczy postępowania Dyrektora.

 1. Obowiązki ucznia

Obowiązkiem ucznia jest:

1) dbać o honor szkoły, brać czynny udział w jej życiu społecznym, godnie reprezentować ją na zewnątrz,

2) znać historię i tradycję szkoły, szanować jej emblematy oraz sztandar,

3) regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i przygotowywać się do zajęć,

4) uzupełnić wiadomości i braki w zeszytach spowodowane opuszczeniem zajęć szkolnych; w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą uczeń może uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia braków,

5) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju uczniowskim, zachować powagę w obecności sztandaru szkoły.

6) wykonywać bieżące zarządzenia dyrekcji szkoły, polecenia nauczycieli i wychowawcy.

7) dbać o dobro społeczności szkolnej; każdy uczeń winien szanować majątek szkoły we wspólnym użytkowaniu pomieszczeń, sanitariatów, szatni, sprzętu i pomocy naukowych itp.

8) kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, kolegów i koleżanek oraz osób starszych,

9) dbać o poprawność i czystość języka ojczystego w codziennym życiu szkolnym i poza szkolnym,

10) przestrzegać zmiany obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły,

11) przestrzegać porządku w szatni szkolnej,

12) przestrzegać zasady higieny osobistej oraz higieny pomieszczeń szkolnych,

13) przestrzegać zasad dyżurów klasowych, dbać o porządek i czystość w salach lekcyjnych,

14) przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz innych środków szkodliwych dla zdrowia,

15) przestrzegać regulaminów wycieczek szkolnych i wyjazdów na praktyki zagraniczne,

16) Szkoła nie tworzy obowiązku posiadania jednolitego stroju uczniowskiego na codzienne zajęcia.

Jednakowoż na terenie szkoły wymagany jest ubiór schludny, spełniający określone warunki:

      Strój szkolny nieformalny:

 • W przypadku chłopców: spodnie o długości do min. połowy łydki, koszulki zakrywające

ramiona, ubrania pozbawione obraźliwych, wulgarnych i prowokacyjnych napisów.

 • W przypadku dziewcząt: sukienki, spódnice czy szorty o długości do min. kolana, bluzki

zakrywające biust i brzuch

Na terenie warsztatów, ucznia obowiązuje ochronna odzież robocza, związana z   

praktyczną nauką zawodu.

17) Na uroczystościach i egzaminach obowiązuje ucznia strój uroczysty: garnitur i biała koszula dla chłopca, spódnica i biała bluzka dla dziewcząt.

3.Nagrody dla ucznia

1) Za rzetelną naukę, pracę społeczną i wzorową postawę uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, najczęściej książkową z odpowiednią dedykacją podpisaną przez wychowawcę i Dyrektora szkoły.

2) Za wybitne osiągnięcia, np. w olimpiadzie przedmiotowej czy zawodach sportowych lub konkursie na szczeblu wojewódzkim, uczeń może otrzymać nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

3) Uczeń może być wyróżniony:

 1. a) przez udzielenie mu pochwały ustnej przez wychowawcę wobec klasy
 2. b) przez wręczenie dyplomu uznania,
 3. c) przez całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty kosztów w wycieczce zorganizowanej przez szkołę.

4) Nagrody przyznaje dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną.

5) Wniosek w sprawie przyznania nagrody może składać wychowawca klasy, samorząd szkolny, opiekun organizacji uczniowskiej, konkursu, olimpiady, turnieju lub inne osoby.

6) Za wybitne osiągnięcia w nauce uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Zasady i kryteria przyznawania takiego świadectwa określają odrębne przepisy.

 1. Kary dla ucznia

Uczeń może, w ramach konsekwencji popełnienia czynu zabronionego otrzymać kary:

Upomnienia Wychowawcy, Upomnienia Dyrektora lub Nagany Dyrektora szkoły.

1) Upomnienie Wychowawcy klasy za:

 1. a) kilkukrotny brak zmiany obuwia,
 2. b) używanie wulgaryzmów,
 3. c) niestosowne zachowanie wobec nauczyciela czy pracownika szkoły,
 4. d) używanie telefonu komórkowego podczas zajęć szkolnych.

2) Upomnienie Dyrektora Szkoły za:

 1. a) uporczywie powtarzające się wykroczenia, za które uczeń już otrzymał

Upomnienie Wychowawcy Klasy,

 1. b) za stosowanie obraźliwych i wulgarnych komentarzy wobec innego ucznia szkoły
 2. c) za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała innego ucznia wskutek lekkomyślnego

żartu/ niestosownego zachowania

 1. d) za nieumyślne zniszczenie mienia prywatnego lub szkolnego, wskutek lekkomyślnego

żartu/niestosownego zachowania

 1. e) za powtarzające się incydenty palenia papierosów (w tym e-papierosów) na terenie szkoły

3) Nagana Dyrektora Szkoły za:

 1. a) notorycznie powtarzające się wagary (pomimo nałożenia kary Upomnienia Wychowawcy i

Upomnienia Dyrektora),

 1. b) nękanie psychiczne (cyberbullying) innego ucznia szkoły,
 2. c) za obraźliwe komentarze i wyzwiska kierowane pod adresem ucznia chorego lub

niepełnosprawnego, nawiązujące do Jego choroby lub niepełnosprawności,

 1. d) za bezprawną (bez wiedzy i zgody) rejestrację wizerunku innych uczniów, nauczycieli

lub innych pracowników szkoły (materiały foto lub video),

 1. e) za bezprawne (bez wiedzy i zgody) udostępnianie wizerunku innych uczniów,

nauczycieli lub pracowników szkoły w Internecie,

 1. f) za bezprawne (bez wiedzy i zgody) udostępnianie wizerunku innych uczniów, nauczycieli

lub pracowników szkoły wraz z obraźliwymi komentarzami,

 1. g) za bezprawne (bez wiedzy i zgody) edytowanie zdjęć ogólnie dostępnych na stronach

szkoły, celem ośmieszenia znajdujących się na nich uczniów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły a następnie udostępnianie ich na innych stronach internetowych/

grupach społecznościowych,

 1. h) za pobicie lub udział w pobiciu innego ucznia lub pracownika szkoły,
 2. i) za udział w planowanej i zorganizowanej bójce (tzw. „ustawce”),
 3. j) przebywanie w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innej

zakazanej substancji psychoaktywnej,

 1. k) za spożywanie na terenie szkoły alkoholu lub zażywanie zakazanych substancji

psychoaktywnych (narkotyków),

 1. l) za posiadanie zakazanych substancji psychoaktywnych (narkotyków),

ł) umyślne zniszczenie mienia prywatnego lub szkolnego,

 1. m) kradzież mienia należącego do innej osoby (ucznia, pracownika) lub

szkoły,

 1. n) za wykorzystywanie Internetu i mediów społecznościowych do szkalowania dobrego

imienia szkoły, jej uczniów i pracowników.

4) Kara może być wymierzona uczniowi na wniosek nauczyciela lub wychowawcy, Rady

Pedagogicznej, pedagoga szkolnego lub społeczności uczniowskiej.

5) Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby, w oparciu o podpisany kontrakt,

uzasadniony pisemny wniosek Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Pedagogicznej

albo Rady Rodziców.

W ramach zawieszenia wykonania kary uczeń może podpisać kontrakt, w którym

zobowiązuje się do podjęcia ściśle określonych działań zmierzających do korekty swoich

zachowań.

 • Kontrakt jest podpisywany z udziałem rodzica ucznia.
 • Kontrakt podpisywany jest na okres próby do 30 dni, a następnie podlega ewaluacji.
 • W kontrakcie uwzględnia się czynniki wspierające pozytywną zmianę zachowania oraz

ewentualne przeszkody na drodze jego realizacji.

 • Brak poprawy zachowania skutkuje zastosowaniem kar przewidzianych Statutem szkoły.
 • Kontrakt może zostać podpisany z udziałem dwóch uczniów – stron konfliktu
 • Podpisanie i realizację kontraktu nadzoruje pedagog szkolny lub wychowawca oddziału.

6) Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o karze wymierzonej mu przez wychowawcę

    do Dyrektora szkoły, który obowiązany jest do przeprowadzenia postępowania

    wyjaśniającego i podtrzymania lub anulowania decyzji o karze.

7) Szkoła (wychowawca klasy lub pedagog szkolny) informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia o przyznanej Mu nagrodzie bądź zastosowanej karze.

8) Kary Upomnienia Wychowawcy klasy, Upomnienia Dyrektora szkoły, Nagany Dyrektora Szkoły udzielane są w formie pisemnej, z podaniem rodzaju przewinienia i przyznanej kary. Druki przyznanych kar dołącza się do arkusza ocen ucznia.

9) Kara ulega przedawnieniu po upływie 1 roku lub po okresie krótszym, na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy zaakceptowany przez Dyrektora szkoły. Druk kary zostaje wówczas wyjęty z arkusza ocen i zniszczony.

10) W szkole stosuje się zawieszenie w prawach ucznia. Dotyczy ono ograniczenia ucznia w Jego prawach o charakterze szkolnych przywilejów, gwarantowanych wyłącznie przez Statut szkoły.

Zawieszenie w prawach ucznia może nastąpić w przypadkach:

 1. a) spowodowania zagrożenia zdrowia i życia kolegów i innych osób, podczas zajęć szkolnych lub praktycznej nauki zawodu,
 2. b) pobicia innego ucznia lub pracownika szkoły,
 3. c) rozprowadzania zakazanych substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkoły.

Decyzję o zawieszeniu ucznia w Jego prawach podejmuje Dyrektor szkoły.

11) Skreślenie z listy uczniów szkoły.

1) Skreślenie z listy uczniów dotyczy uczniów pełnoletnich i następuje w konsekwencji:

 1. a) kradzieży lub umyślnego zniszczenia mienia wartości powyżej 500 zł,
 2. b) pobicia lub okaleczenia innego ucznia,
 3. c) celowego spowodowania zagrożenia zdrowia innych osób na terenie szkoły,
 4. d) przebywania w szkole w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem zakazanych

substancji psychoaktywnych (w tym narkotyków) lub też posiadania zakazanych substancji psychoaktywnych (narkotyków),

 1. e) uchylania się od obowiązku uczęszczania na zajęcia zgodnie z § 4 niniejszego Statutu.

2) Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, opinii Samorządu, Rady Rodziców.

3) Skreślenia dokonuje Dyrektor szkoły z wymogiem powiadomienia ucznia.

4) Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu Go z listy, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

12) Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Aby rozpocząć procedurę przeniesienia ucznia do innej szkoły, muszą być jednocześnie spełnione 4 warunki:

    - wystąpienie ciągu zdarzeń świadczących o rażącym naruszeniu norm i zasad obowiązujących w szkole, przez ucznia, takich jak kradzieże, pobicia, rozprowadzanie zakazanych substancji psychoaktywnych

    - demoralizujący i zagrażający bezpieczeństwu, wpływ zachowania ucznia na społeczność szkolną

    -nieskuteczność dotychczas podjętych oddziaływań i środków wychowawczych

    - wyczerpanie dostępnych form i metod oddziaływań wychowawczych.

 • § 51

Świadectwa i dyplomy

 1. Wzory oraz terminy wydawania świadectw, dyplomów określa rozporządzenie Ministra

Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Szkolnych.

2.Świadectwa oryginalne wydawane są przez Szkołę bezpłatnie. Za wydanie duplikatów

świadectw szkoła zastrzega sobie prawo pobierania opłat.

Rozdział VII

Organizacja  zajęć  edukacyjnych  w  ramach  kształcenia   zawodowego

 • § 53
 1. Szkoła organizuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów.
 2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk

zawodowych.

 1. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mają na celu przygotowanie zawodowe ucznia.

Obejmują one naukę zawodu, organizowaną w szkole lub w zakładzie pracy oraz kształcenie

teoretyczne, realizowane w szkole oraz na warsztatach szkolnych zgodnie z obowiązującymi

planami nauczania dla specjalności i zawodu.

 1. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności

zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej

wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 1. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w ciągu całego roku szkolnego, w

tym również w okresie ferii letnich.

 1. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiednio

skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów

odbywających te praktyki.

 1. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i

praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania

dla danego zawodu.

 1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w formie zawodowych praktyk zagranicznych

w ramach programów funduszy europejskich.

Regulamin wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe:

1) Każdy uczestnik projektu  zobowiązany jest do poszanowania środowiska naturalnego, 

wszelkich obiektów kultu i obyczajów panujących w kraju, do którego się udaje.

2) Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,

dowód osobisty/paszport.

3) Każdy uczestnik projektu  zobowiązany jest pilnować paszportu/dowodu osobistego,

biletu, pieniędzy i innych osobistych rzeczy.

4) W czasie podróży obowiązują zasady podane przez przewoźnika.

5) W czasie postoju, zwiedzania, a także w miejscu zakwaterowania uczniowi nie wolno

oddalać się od grupy bez zgody opiekuna. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek

celu musi odbywać się za zgodą opiekunów.

6)Wszelkie nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić

opiekunowi.

7) Każdy uczestnik projektu  zobowiązany jest dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej

grupy.

8) Obowiązuje całkowite i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom oraz zaleceniom

kierownika i opiekunów podczas wyjazdu.

9) Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania, posiadania lub rozprowadzania

napojów alkoholowych, papierosów oraz zakazanych substancji psychoaktywnych.

10) Uczestnicy programu zobowiązani są do kulturalnego zachowania się  w hotelu, a także w każdym innym miejscu czy sytuacji w czasie realizacji projektu.

11) W sytuacjach konfliktowych, nierozstrzygniętych czy wątpliwych – arbitrem jest kierownik wycieczki.

      12) Uczeń odpowiada finansowo za umyślne zniszczenie sprzętu w miejscu noclegu

13)Uczeń ponosi całkowitą odpowiedzialność za rzeczy osobiste, sprzęty, dokumenty, zabrane na wyjazd.

14) Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać niniejszego regulaminu zarówno w trakcie grupowego realizowania programu praktyk, jak i podczas pobytu  w hotelu.

15) Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodne z kryteriami ocen z zachowania zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

Dodatkowo w przypadku naruszenia punktu 9:

 1. przez ucznia niepełnoletniego:

zawiadamiany jest rodzic (prawni opiekunowie) ucznia oraz Dyrektor szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca pobytu na własny koszt.

 1. przez ucznia pełnoletniego:

 zawiadamiany jest rodzic lub opiekun ucznia oraz Dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział VIII

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • § 53
 1. W szkole działa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ).
 2. WSDZ jest skierowany do uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.
 3. WSDZ pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, a także w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.
 4. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół.
 5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

 4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

 5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/;

6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,

 7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

9) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

10) współpracy z instytucjami wspierającymi:

 1. a) doradcą metodycznym,
 2. b) urzędem pracy,
 3. c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,
 4. d) poradnią psychologiczno-pedagogiczna,
 5. e) komendą OHP oraz innymi podmiotami.
 6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

   1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z Ramowymi Programami Nauczania;

   2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

   3) spotkań z rodzicami;

   4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;

   5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do firm i zakładów pracy.

 

Rozdział IX

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 • § 54
 1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju

uczniów, szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 1. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi

organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom,

w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.

 1. Zakres współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach:

1) doradztwo psychologiczno-pedagogiczne

2) diagnoza uczniów w zakresie określenia poziomu rozwoju potrzeb, możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych

3) realizacja celów i zadań wychowawczych, przede wszystkim profilaktyki, zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży, interwencji kryzysowej, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć rozwijających uzdolnienia

4) realizacja zadań wynikających z wyboru kierunku kształcenia i zawodu

5) realizacja zadań o charakterze terapeutycznym (terapia pedagogiczna i logopedyczna)

6) orzecznictwo i opiniowanie

7) działalność informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną szczególnie na środowisko rodziców

8) diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się

9) wspomaganie uczniów z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi luz ze zmianą środowiska edukacyjnego

10) współpraca w zakresie opracowywania i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

11) realizacja zadań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, warsztatowym – szczególnie w środowisku kadry pedagogicznej

12) prowadzenie pogadanek, prelekcji, szkoleń, warsztatów czy konsultacji, co wynika

       z potrzeb szkoły, bezpośrednio na jej terenie

13) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i wychowawcom w formach:

 1. a) udział w spotkaniach
 2. b) udział w zebraniach rad pedagogicznych
 3. c) warsztaty
 4. d) grupy wsparcia
 5. e) wykłady i prelekcje
 6. f) prowadzenie mediacji
 7. g) interwencja kryzysowa
 8. h) działalność informacyjno-szkoleniowa
 9. i) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów
 10. Organizacja współpracy szkoły z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koluszkach

     1) Dyrektor Poradni przydziela pracownikom w każdym roku szkolnym zadania do realizacji, wynikające z Planu Pracy Poradni.

     2) Informacje o ofercie Poradni przekazywane są podczas wizyt w szkole, rozmów telefonicznych z dyrektorem i nauczycielami, przy przekazywaniu oferty programowej lub też są pozyskiwane ze strony internetowej Poradni.

     3) Terminy wizyt pracowników poradni w szkole ustalane są z Dyrektorem szkoły lub nauczycielami.

     4) Szkoła co roku informuje Poradnię o swoich oczekiwaniach w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz ofert dla uczniów i rodziców szkoły.

     5) Dyrektor szkoły zamieszcza informacje o działalności Poradni na stronie internetowej szkoły.

     6) Poradnia podejmuje współpracę ze szkołą w wybranej formie na pisemny wniosek

     Dyrektora szkoły.

Rozdział X

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 

 • §55
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
 3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.
 4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez:

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego;

3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;

4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki;

5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;

6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;

7) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy szkoły;

8)rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 1. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych                                     i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

7) uczestnictwa w różnych formach zajęć organizowanych dla rodziców;

8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z wychowawcą;

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych;

11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli, w możliwie szybkim czasie;

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne;

15) promowania zdrowego stylu życia.

 1. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w sytuacji sporu wymagającej mediacji, w roli mediatora może wystąpić pedagog szkolny.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

 • § 56
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Technikum nr 1 posiada własną pieczęć urzędową. Zespół Szkół nr 1 posiada własną pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład, zawierającą nazwę zespołu.
 3. Pieczęć Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu zawiera nazwę Zespołu umieszczoną na górze, a poniżej nazwę szkoły.
 4. Tablica Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach jest tablicą główną umieszczoną najwyżej na ścianie szkoły przed wejściem; poniżej znajduje się tablica Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół; tablica Technikum nr 1 nie zawiera nazwy Zespołu.
 5. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół, podaje się jego nazwę: nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
 • § 57

1.Szkoła posiada własny sztandar.

 1. Szkoła posiada własny ceremoniał, który obejmuje:

1)uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,

2)uroczystość pasowania na ucznia,

3)tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu:

„My uczniowie klas I Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach,

ślubujemy uroczyście:

Dbać o dobre imię szkoły,

godnie reprezentować ją na zewnątrz,

 należycie zachowywać się w każdej sytuacji,

przestrzegać norm etycznych, tak żyć i postępować, aby nam i z nami było dobrze,

być użytecznym społeczności,

uczciwie i rzetelnie zdobywać wiedzę,

nawiązywać do tradycji narodowej,

rozsławiać imię Polski,

z szacunkiem odnosić się do starszych i przełożonych.

Przyrzekamy strzec honoru szkoły,

powierzonego nam sztandaru i wcielać w życie jego hasło:

„ŻAR NASZYCH SERC, TRUD NASZYCH RĄK – OJCZYŹNIE!”

4)uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas I – III (technikum czteroletnie),

lub I-IV (technikum pięcioletnie), przy czym analogicznie dla klas IV i V, uroczystość ma

charakter pożegnania absolwentów.

5)inne obchody, uroczystości i apele w szkole, w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną

w uzgodnieniu z Radą Rodziców.

 • § 58

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materiałowej określają odrębne przepisy.

 • § 59
 1. Szkoła jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych.
 2. Szkoła jako jednostka budżetowa realizuje swoje zadania statutowe na podstawie zatwierdzonych przez organ prowadzący rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych.
 3. Wydatki pokrywane są bezpośrednio z budżetu jednostki samorządowej, organu prowadzącego szkołę zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków, a uzyskane dochody odprowadzane są na rachunek jednostki samorządu terytorialnego zgodnie

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów dochodów.

 1. Dochodami szkoły mogą być;

- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych będących w trwałym zarządzie,

- opłaty wnoszone za wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów,

- odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków,

- wynagrodzenie za czynności płatnika określone przepisami prawa,

- refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- zwrot ponoszonych wydatków budżetowych

- dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostki,

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają w szczególności; ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości i uchwały budżetowe organu prowadzącego szkołę.
 • § 60

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • § 61

Zmiany w Statucie Szkoły dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.