W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

 

 

 

STATUT


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

W KOLUSZKACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

W KOLUSZKACH

Tekst ujednolicony

zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 29.11.2019r.

 

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) – art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2,art. 98, art. 99 i art. 100,
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) - art. 322 ust. 8,
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) – art. 44b - art. 44i, art. 44sa, art. 44u, art. 44w, art. 44x.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie       podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 316)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie  zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 322 i 323)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz.1641)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 9 lutego 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów: publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2007 r. poz. 222)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 644)

 

 

 

 

 

Spis treści

Rozdział I  4

Nazwa i typ szkoły, siedziba  4

Rozdział II  4

Cele i zadania szkoły  4

Rozdział III  13

Organy szkoły. 13

Rozdział IV   39

Organizacja szkoły  39

Rozdział V   51

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  51

Rozdział VI  54

Uczniowie szkoły  54

Organizacja  zajęć  edukacyjnych  w  ramach  kształcenia   zawodowego  63

Rozdział VIII  65

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  65

Rozdział IX   66

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz            innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży  66

Rozdział X   67

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,     wychowania, opieki i profilaktyki 67

Rozdział XI  69

Postanowienia końcowe  69

Rozdział I

Nazwa i typ szkoły, siedziba

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach

Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach.

2. Siedzibą szkoły jest miasto Koluszki, ul. Wigury 2.

§ 2

1. Szkoła jest szkołą publiczną.

2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Łódzki Wschodni, z siedzibą w mieście Łodzi.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

§ 3

1. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w następujących zawodach:

a)   zawód: mechanik pojazdów samochodowych,

b)   zawód: mechanik monter maszyn i urządzeń,

c)    zawód: elektryk,

d)    zawód: operator obrabiarek skrawających,

e)  zawody różne w klasach wielozawodowych dla młodocianych pracowników (np. elektryk, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, stolarz, blacharz samochodowy, lakiernik).

2. Szkoła posiada warsztaty szkolne mechaniczno-elektryczne przystosowane do realizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów(oprócz oddziałów wielozawodowych).

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz Programu

Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, obejmującego cele, zadania i działania szkoły o

charakterze wychowawczym oraz cele, zadania i działania szkoły o charakterze

profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu

o przeprowadzoną diagnozę środowiska szkolnego, skierowane do uczniów, nauczycieli i

rodziców.

2. Najważniejszym  celem kształcenia szkoły jest dbałość o integralny  rozwój  biologiczny,

     poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

3. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

a) Cele wychowawcze:

1)   Umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z programem kształcenia;

2)    Kształtowanie środowiska wychowawczego, które sprzyja realizowaniu celów i zasad określonych w Ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

3)     Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

4)   Wpływanie na wyrównywanie szans pomiędzy uczniami pochodzącymi ze środowisk wiejskich i środowiska miejskiego w zdobywaniu wykształcenia, zawodu oraz umożliwienie im startu w dorosłe życie;

5)  Rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;

6)     Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

7)    Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i troski o zapewnienie równych szans oraz stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych osób;

8)    Stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomoc w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

9)      Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego; prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

10) Kształtowanie świadomości ekologicznej;

11) Wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwienie poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

12) Rozbudzanie i rozwijanie uczuć patriotycznych;

13)  Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwienie rozwijania uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

14)  Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

15) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

16)  Kształtowanie postawy otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

17) Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

18)  Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

19) Rozwijanie takich kompetencji jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

20)  Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

21)  Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

22) Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

23) Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

b) Cele kształcenia ogólnego:

1)    Traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;

2)   Doskonalenie umiejętności myślowo-językowych, takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;

3)      Rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

4)     Zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

5)    Łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;

6)     Rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

7)    Rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;

8)   Rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.

c) Cele kształcenia zawodowego:

1)    Umożliwienie pobierania nauki zawodu przez młodzież, w tym młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, w zgodzie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

2)    Umożliwienie absolwentom dokonywania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

§ 5

1.Cele wymienione w § 4, szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2. Podstawowym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia,a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.

3. Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i profilaktyczne.

4. Zadania szkoły

1) Rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej, stanowiących kluczowe narzędzie poznawcze we wszystkich dyscyplinach wiedzy. Istotne w tym zakresie jest łączenie teorii i praktyki językowej. Bogacenie słownictwa, w tym poznawanie terminologii właściwej dla każdego z przedmiotów, służy rozwojowi intelektualnemu ucznia, a wspomaganie i dbałość o ten rozwój należy do obowiązków każdego nauczyciela;

2) Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w tym nabywanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz dokumentowania swojej pracy, z uwzględnieniem prawidłowej kompozycji tekstu i zasad jego organizacji, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

3) Edukacja zdrowotna;

4) Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

5) Umożliwienie podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;

d) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;

5) Wychowanie młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;

6) Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią;

7) Nabywanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych;

8) Zaangażowanie w projekty zespołowe lub indywidualne oraz organizację i zarządzanie projektami;

9) Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji oraz poszerzania swoich kwalifikacji;

10) Praca z uczniem zdolnym oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

11) Realizacja innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania;

12) Szkoła realizuje cel opieki nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami,

w szczególności poprzez:

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej

we współpracy z pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami,

b) organizowanie nauczania indywidualnego,

c) zapewnianie uczęszczania do szkoły uczniom niepełnosprawnym,

d) udzielanie pomocy i wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

lub losowej,

13) Szkoła realizuje cel działalności wychowawczej i profilaktycznej poprzez:

a) współpracę z rodzicami uczniów;

b) współpracę z organizacjami zajmującymi się profilaktyką zachowań ryzykownych;

d) organizację szkoleń tematycznych dla nauczycieli i rodziców, w oparciu o coroczną diagnozę potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§ 6

Do zadań Dyrektora szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom należy:

1.Podejmowanie działań gwarantujących uczniom poczucie bezpieczeństwa w szkole oraz

podczas zajęć edukacyjnych organizowanych poza nią.

2.Nadzorowanie stosowania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadkach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją.

3. Informowanie policji i sądu rodzinnego o zdarzeniach:

a) noszących znamiona przestępstwa,

b) stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ucznia,

c) świadczących o demoralizacji.

4. Organizowanie pracy szkoły z uwzględnieniem udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym

zwróceniem uwagi na działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. Zapewnienie dostępu do różnych form i metod doskonalenia zawodowego nauczycieli,

w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i profilaktycznej.

6. Podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez instalowanie i

aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

§ 7

Do zadań pedagoga szkolnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom należy:

1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców)

w zakresie bezpieczeństwa.

2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

3. Wdrożenie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach

kryzysowych i różnych typów zagrożeń.

4. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i podejmowanie działań korygujących

W tym zakresie, we współpracy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i instytucjami

zewnętrznymi.

5. Przeprowadzanie rozmów z uczniami, ich rodzicami i prawnymi opiekunami.

6. Nawiązywanie współpracy z sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, policją,

w sytuacjach wymagających interwencji tych organów.

7. Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie rozwiązywania

problemów wychowawczych.

8. Przekazywanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły

informacji i wskazówek dotyczących pracy z uczniami wymagającymi szczególnej opieki.

§ 8

Do zadań nauczycieli szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć

organizowanych przez placówkę należy:

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie sytuacji podejrzenia kontaktu uczniów z substancjami

uzależniającymi.

2. Współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów zagrożonych uzależnieniem.

3. Podejmowanie działań interwencyjnych zgodnych z obowiązującymi w szkole

procedurami.

4. Wspieranie uczniów w ich rozwoju, motywowanie do podejmowania różnych form

aktywności.

5. Systematyczne ocenianie skuteczności podejmowanych działań wychowawczych i

profilaktycznych oraz informowanie na śródrocznym i rocznym posiedzeniu Rady

Pedagogicznej o efektach swoich działań w tym zakresie.

6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych i

pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek poprzez:

a) przestrzeganie obowiązujących regulaminów bezpieczeństwa,

b) kontrola miejsca odbywania zajęć edukacyjnych, pod kątem BHP,

c) niezwłoczne informowanie Dyrekcji szkoły o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa

uczniów,

d) każdorazowe sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach,

e) efektywne pełnienie dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych, według harmonogramu

zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły,

7. Pod pojęciem efektywnego pełnienia dyżurów przez nauczyciela, rozumiane jest:

a) punktualne rozpoczynanie dyżuru i obecność nauczyciela w miejscu podlegającemu

nadzorowi,

b) reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,

c) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji wypadku

i odniesienia obrażeń przez ucznia.

8. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie szkoły, miejsc

praktycznej nauki zawodu oraz na wycieczkach szkolnych.

9. Sprawowanie opieki przez nauczyciela bibliotekarza nad uczniami korzystającymi z

księgozbioru podręcznego w bibliotece szkolnej.

§ 9

POMOC PSYCHOLOGICZO-PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu  szkoły oraz w środowisku społecznym.

§ 10

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym z choroby przewlekłej;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) z choroby przewlekłej;

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 11

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 12

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a)ucznia;

b)rodziców ucznia;

c)Dyrektora szkoły;

d)nauczyciela, wychowawcy klasy, specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;

e)pielęgniarki;

f) poradni psychologiczno-pedagogicznej;

h)pracownika socjalnego;

i)asystenta rodziny;

j)kuratora sądowego;

k)organizacji pozarządowej a także innej instytucji lub podmiotu, działających na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży;

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

c)zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

g) porad i konsultacji;

h) warsztatów;

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i

nauczycielom, polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w

celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

§ 13

Dyrektor szkoły nadzoruje ewaluację w zakresie realizacji zadań pomocy psychologiczno

pedagogicznej w danym roku szkolnym, polegającą na zaplanowaniu i przeprowadzeniu

działań, mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w roku następnym.

§ 14

Do zadań nauczycieli i wychowawców należy:

1) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

   psychofizycznych uczniów;

2) Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu

   uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich

   uczestnictwo w życiu szkoły;

4) Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów

    w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności

    w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku

    utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów

    działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych

    działań;

§ 15

Nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę z uczniem oraz dostosować wymagania

edukacyjne wobec niego na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

ucznia.

§ 16

Nauczyciele, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, prowadzą obserwację pedagogiczną,

Której celem jest rozpoznanie u ucznia ewentualnych trudności w uczeniu się, Jego

potencjału, zainteresowań, szczególnych uzdolnień oraz udzielenie wsparcia w wyborze

kierunku kształcenia i zawodu.

§ 17

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,

w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu ds. pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, powoływanego przez Dyrektora szkoły.

§ 18

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest objęty

Wielospecjalistyczną Oceną Poziomu Funkcjonowania oraz Indywidualnym Programem

Edukacyjno-Terapeutycznym.

Zakres Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz tryb jego opracowania

określa Regulamin pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostępny u pedagoga szkolnego.

§ 19

Dla uczniów, którzy ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności

ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych

potrzeb edukacyjnych, szkoła organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,

na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

§ 20

Podczas udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje :

1) z rodzicami uczniów;

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) z innymi szkołami, placówkami;

5) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,

dzieci i młodzieży, z którymi współdziałanie ma zwiększać efektywność udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

§ 21

Do zadań pedagoga należy:

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w celu

określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn

niepowodzeń edukacyjnych i ewentualnych trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

2) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznanych potrzeb;

3) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki szerokiej grupy zachowań ryzykownych

uczniów;

4) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych uczniów, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;

5) Inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) Pomoc rodzicom, opiekunom prawnym, nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu

i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

7) Podsumowania efektów swojej pracy w formie Sprawozdania, przedkładanego

Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: śródrocznie –

na zakończenie I półrocza oraz na zakończenie roku szkolnego (podczas plenarnego

posiedzenia Rady Pedagogicznej).

§ 22

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień

uczniów;

4) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;

5) Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7)W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole, Dyrektor szkoły wyznacza

nauczyciela, wychowawcę oddziału lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w

ust. 1-6.

8) Szkoła udziela pomocy uczniom w zakresie doradztwa, współdziałając z instytucjami,

takimi jak Powiatowy Urząd Pracy, wyższe uczelnie, Urząd Miasta i Gminy Koluszki,

Starostwo Powiatowe i inne. Na dodatkowych przedmiocie nauczania, zwanym „przedsiębiorczością” zapewnia wsparcie w zakresie wyjaśniania zagadnień związanych z rynkiem pracy.

§ 23

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej poprzez realizację treści programów nauczania, organizowanie i udział

w uroczystościach patriotyczno-religijnych w szkole i środowisku, apelach okolicznościowych,

prelekcjach tematycznych, wycieczkach szkolnych i innych inicjatywach.

2. Szkoła przyznaje pomoc socjalną uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub

rodzinnej, w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych.

3. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania,

udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach.

§ 24

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

a) Opiekę nad uczniami, przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

b) Podczas przerw śródlekcyjnych oraz przed rozpoczęciem zajęć w szkole opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący wskazani imiennie.

c) Podczas zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek organizowanych przez szkołę, zadania opiekuńcze sprawują:

1) wyznaczeni nauczyciele prowadzący zajęcia,

2)kierownik wycieczki, z zachowaniem wymaganej przepisami pomocy innych nauczycieli, rodziców lub opiekunów, zależnie od liczebności uczestników zajęć bądź rodzaju wycieczki.

3) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

4) Uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

5) Szczególnego nadzoru ze strony wychowawców i nauczycieli uczących wymagają uczniowie rozpoczynających naukę w szkole, celem ułatwienia im adaptacji oraz wdrożenia ich do zasad organizacji pracy w nowym środowisku. Wychowawcy klas pierwszych obserwują i diagnozują indywidualne predyspozycje i cechy osobowościowe podopiecznych, dążąc do nawiązania z nimi poprawnych relacji wychowawczych.

7) Szczególną opieką, wychowawcy i nauczyciele uczący, otaczają uczniów z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnością.

Rozdział III

Organy szkoły.

§ 25

Organami szkoły są:

Dyrektor szkoły,

Rada Pedagogiczna,

Rada Rodziców,

Samorząd Uczniowski.

Dyrektor szkoły:

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na

zewnątrz.

2)Sprawuje nadzór pedagogiczny i inicjuje działania ewaluacyjne prowadzące do

doskonalenia pracy szkoły. Prowadzi pomiar dydaktyczny.

3) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju

psychofizycznego.

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi

Odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

7) Przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnienia, premie pieniężne a także występuje

z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wewnętrznych organów szkoły, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

szkoły.

8) Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (konkretnie z zarządem powiatu) ustala zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.

9) W wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem

Uczniowskim.

10) Dyrektor szkoły może skreślić pełnoletniego ucznia z listy, na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej, w przypadkach określonych Statutem szkoły.

11) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powierza wybranemu

nauczycielowi funkcję wicedyrektora szkoły i określa zakres jego obowiązków.

12) Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego ucznia.

13) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

14) Monitoruje pracę szkoły.

15) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych

organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie

form działalności wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

16) Podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków

określonych odrębnymi przepisami.

Rada Pedagogiczna

1. Postanowienia ogólne.

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z  dnia 7 września 1991

r. z późniejszymi zmianami oraz Statut szkoły.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym zadania dotyczące

kształcenia, wychowania i opieki.

2)Skład Rady Pedagogicznej.

a) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

c) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek członków Rady, w

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

d)W strukturze Rady Pedagogicznej działają zespoły wychowawcze i przedmiotowe

e)Pracą zespołów kierują ich przewodniczący.

f)Przewodniczących zespołów powołuje Dyrektor szkoły i są one bezpośrednio podległe Jego nadzorowi.

3)Organizacja pracy Rady Pedagogicznej.

a)Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym Planem Pracy Szkoły.

b)Zebrania Rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, przed zakończeniem I i II półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, oraz w miarę potrzeb, w innych terminach na wniosek:

-organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

-organu prowadzącego;                

-1/3 członków Rady Pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków Rady);

-z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

c) O zebraniu Rady Dyrektor powiadamia członków Rady zarządzeniem wydanym przynajmniej 3 dni przed jej terminem wraz z podaniem projektu porządku zebrania.

d)Zebrania Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się

posiedzenie Rady, Dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji).

e) W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, obrady prowadzi zastępca dyrektora.

f) Każdy członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

-brania czynnego udziału we wszystkich zebraniach Rady i w zebraniach komisji, do których należy;

-wykonywania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich treścią  i terminami;

-zgłaszania uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień;

-usprawiedliwienia swojej nieobecności na posiedzeniu Rady;

-nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady.

g)Porządek obrad Rady Pedagogicznej:

-Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

-Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez

przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

-Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady

Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

-Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

- Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie

członkom Rady.

4)Kompetencje Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i uprawnienia.

a) Do jej zadań stanowiących należy:

-zatwierdzanie planów pracy szkoły;

-podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:

-zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

-promowania do klasy programowo wyższej ucznia, ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                  

w szkole;

-ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

-ustalanie regulaminu Rady Pedagogicznej;

-ustalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolnego zestawu programów

nauczania  i szkolnego zestawu podręczników;

-uchwalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) Szkolnego Programu Profilaktyczno-

Wychowawczego;

- przygotowywanie projektu zmian Statutu szkoły. 

-ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym

sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

b)Zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej wymagają następujące sprawy:

-powierzenie stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi,

jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił kandydata;

-przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

-powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

-odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły;

-wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników szkoły;

-organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

-projekt planu finansowego;

-propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;

-występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

-Program Profilaktyczno-Wychowawczy szkoły;

-wyrażenie zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku

noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju;

-określenie wzoru jednolitego stroju;

-określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga

jednolitego stroju;

<![if !supportLists]>·   <![endif]>ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć

dni w tygodniu;

<![if !supportLists]>·   <![endif]>zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia;

<![if !supportLists]>·   <![endif]>wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

<![if !supportLists]>·   <![endif]>wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego

zespołu problemowo-zadaniowego;

<![if !supportLists]>·   <![endif]>wybór przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny

pracy;

<![if !supportLists]>·   <![endif]>wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora szkoły.

5) Tryb i sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii.

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Uchwały są podejmowane poprzez głosowanie.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Uchwała jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

<![if !supportLists]>c)<![endif]>Głosowanie:

<![if !supportLists]>·      <![endif]>jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki;

<![if !supportLists]>·      <![endif]>tajne prowadzi się za pomocą ostemplowanych kart.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Aby przeprowadzić głosowanie tajne, Rada Pedagogiczna wybiera każdorazowo

trzyosobową komisję skrutacyjną.

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały dotyczące spraw personalnych lub na

wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjętym w głosowaniu jawnym.

<![if !supportLists]>f)     <![endif]>Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

<![if !supportLists]>h)   <![endif]>Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej

niezgodności  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

i)O trybie głosowania w sprawach nie ujętych powyżej, każdorazowo decydują członkowie

Rady Pedagogicznej obecni na zebraniu Rady.

6) Wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie                     

z zasadami obowiązującego prawa.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej powołuje się

trzyosobową komisję skrutacyjną.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.

<![if !supportLists]>f)     <![endif]>Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głos

na swojego kandydata.

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>Przedstawicielami Rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

<![if !supportLists]>h)   <![endif]>Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

7)Dokumentowanie zebrań.

a) Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

b) Zebrania Rady Pedagogicznej protokołuje członek Rady Pedagogicznej wybierany na czas

nieokreślony lub inna osoba wskazana przez przewodniczącego Rady.

c) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie wydruków elektronicznych i

wpinane do księgi protokołów Rady Pedagogicznej.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>Księga protokołów Rady Pedagogicznej nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy

organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

d) Księgę protokołów Rady Pedagogicznej zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera

protokoły Rady Pedagogicznej od nr ……. do  nr ……. i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia …. do dnia …..”.

e) Przyjmuje się następującą dokładność protokołowania – uproszczone. Oznacza to,                        

że nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie wynikające z niej postanowienia. („W dyskusji głos zabrali …. poruszając następujące problemy... …. .   …. Na podstawie głosowania jawnego ustalono, że ….. Wynik głosowania: …….. osób za, ………. osób przeciw, ………… osób wstrzymało się od głosu”

f) Struktura protokołu zebrania Rady Pedagogicznej zawiera

-datę zebrania;

-numery podjętych uchwał;

-stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum;

-wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły);

-zatwierdzony porządek zebrania;

-stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

-przebieg zebrania;

-treść zgłoszonych wniosków;

-podjęte uchwały i wnioski;

-podpisy przewodniczącego i protokolanta.

g) Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej mają

zapis według poniższego wzoru:

„Uchwała Nr …

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

w sprawie …………………………………………………………………………..

Na podstawie art./par. …, ust. …. Ustawy …./rozporządzenia …/ § …….statutu

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

……………………………………………………………………………………..

§ 2

………………………………………………………………………………………

§ 3

………………………………………………………………………………………

Ew. wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………./podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

1. za: …….

2. przeciw: ……

3. wstrzymało się: ……..

4. członków rady pedagogicznej ogółem: ……..

5. obecnych: ……..”

8) Tryb przyjmowania protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej.

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Protokół z zebrań Rady Pedagogicznej sporządza protokolant w terminie 7 dni od zebrania

Rady.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący Rady Pedagogicznej.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>W terminie 14 dni nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu,

z jednoczesnym prawem pisemnego wniesienia do niego własnych uwag i zastrzeżeń.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Wniesione uwagi rozpatrywane są na kolejnym zebraniu Rady Pedagogicznej i decyzją

Rady, uwzględnione bądź nie uwzględnione w protokole.

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>Niewniesienie uwag w powyższym trybie jest równoznaczne z przyjęciem

treści protokołu.

f) Księgę protokołów przechowuje się w Kancelarii szkoły.

9) Zasady współpracy Rady Pedagogicznej z innymi organami szkoły.

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły w zakresie spraw określonych

w Statucie szkoły. W szczególności uzgadnia opinie przed podejmowaniem uchwał i wniosków będących w kompetencji Rady Pedagogicznej.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Ewentualne konflikty miedzy Radą Pedagogiczną, a innymi organami szkoły

rozwiązywane są zgodnie z procedurami opisanymi w Statucie szkoły.

10) Postanowienia końcowe.

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Rada Pedagogiczna po opracowaniu Regulaminu działania, przyjmuje go w drodze

uchwały.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Nowelizację Regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze

uchwały.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Nowelizacja Regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu

dotychczasowych zapisów.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Jeżeli liczba zmian w Regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna,

przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

e) Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.

f) Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Rodziców

<![if !supportLists]>1)   <![endif]>W szkole działa Rada Rodziców.

<![if !supportLists]>2)   <![endif]>Rada Rodziców jest organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów,

współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

w procesie wychowania i kształcenia młodzieży. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskuje do innych organów szkoły w tym zakresie.

<![if !supportLists]>3)   <![endif]>Rada Rodziców działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

<![if !supportLists]>4)   <![endif]>Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji

celów i zadań szkoły,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie

zasad użytkowania tych funduszy,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego

wpływu na działalność szkoły, w zakresie:

<![if !supportLists]>-        <![endif]>znajomości zasad i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

<![if !supportLists]>-        <![endif]>uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

<![if !supportLists]>-        <![endif]>znajomości Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

<![if !supportLists]>-        <![endif]>uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

<![if !supportLists]>-        <![endif]>wdrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

<![if !supportLists]>5)   <![endif]>Rada Rodziców przedstawia Radzie Pedagogicznej opinię w sprawach:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>zmian Statutu szkoły,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>dokonania oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>zatwierdzenia Planu Pracy Szkoły,

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>wnioskowania w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

<![if !supportLists]>6)   <![endif]>Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.

<![if !supportLists]>7)   <![endif]>Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z minimum 3 osób, w tym: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

<![if !supportLists]>8)   <![endif]>Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

9) Plenarne zebranie Rady Rodziców zwołuje się na wniosek Prezydium Rady Rodziców,

Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

10)Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie

a)Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

b)Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

11)Plenarne sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Rodziców przeprowadza się

uwzględniając w porządku obrad: 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej (w trybie jawnym),

b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,

d) informację Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

e) wystąpienia przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

f) plenarną dyskusję programową,

g) uchwalanie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,

h) wybory nowych organów Rady Rodziców,

i) wolne głosy i wnioski.

12)Prezydium Rady Rodziców składa się z min. 5-ciu członków: przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje

swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.

13)Prezydium Rady Rodziców obraduje stosownie do potrzeb i z udziałem Dyrektora

szkoły. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.

14)Komisja Rewizyjna powoływana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców.

W jej skład wchodzą 3 osoby: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka.

Ich wyboru dokonuje się na pierwszym posiedzeniu.

15)Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych

ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

<![if !supportLists]>a)        <![endif]>dokonywanie raz w roku kontroli, na żądanie Dyrektora szkoły, Rady Rodziców lub organu administracji szkolnej, sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą;

<![if !supportLists]>b)        <![endif]>przedstawianie ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców: Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o interwencję Komisji Rewizyjnej;

16)Kadencja Rady Rodziców trwa maksymalnie 5 lat, od 1września roku pierwszego do 30 września ostatniego roku kadencji.

17)Członkowie Rady Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły

szkołę w środku kadencji Rady zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców

z pozostałych klas.

18)Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej

połowy składu. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Do

protokołów dołącza się listy obecności.

19)Wybory do Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji

Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

20)Zgłoszeni kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.

21)Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali większą ilość głosów.

22)Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,

Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

23)Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły.

24)Fundusze Rady Rodziców powstają:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>zdobrowolnych składek rodziców,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>z wpływów od instytucji państwowych, prywatnych i społecznych,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>z darowizn,

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>wpłaty z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

25)Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza

wydatków Rady Rodziców” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez

Prezydium Rady Rodziców.

26)Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki na następujące cele:

<![if !supportLists]>a)        <![endif]>dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie sali klasowej itp.,

<![if !supportLists]>b)        <![endif]>pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

<![if !supportLists]>c)        <![endif]>dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym,

<![if !supportLists]>d)        <![endif]>zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

<![if !supportLists]>e)        <![endif]>wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady.

27)Dokumentacja (księgowość i kasa) związana z działalnością Rady Rodziców prowadzona jest przez kwalifikowanych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia.

28)Prezydium Rady zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

w celu przechowania na nim środków, dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

29)Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor szkoły są uprawnieni do otwarcia rachunku

w banku i zawarcia umowy oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.

30)Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane

przez Przewodniczącego Rady Rodziców pod względem merytorycznym i przez Dyrektora

szkoły pod względem formalnym.

31)W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego

z nierespektowania uprawnień społeczności rodziców uczniów oraz nieudzielenia

wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - Prezydium Rady Rodziców ma prawo

zwrócenia się o  rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

32)Kompetencje Rady Rodziców:

a) formułowanie wniosków,

b) uprawnienia stanowiące: uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu

Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania

o charakterze wychowawczymi profilaktycznym realizowane przez nauczycieli, skierowane

do uczniów, dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz potrzeb ich środowiska,

c) opiniowanie:

- programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

- projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły

- w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego

- w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

d) prawo do:

- złożenia wniosku o strój jednolity w szkole

- złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela

- wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko   

  dyrektora szkoły

- występowania z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności

w sprawach organizacji zajęć na podst. Art. 84 ust.1 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 „Prawo

oświatowe”

e) inicjowanie i organizacja bezpośredniej pomocy rodziców w toku bieżącej działalności szkoły i poprawianie warunków jej funkcjonowania,

f) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,

33)Rodzice zobowiązani są:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>wspierać proces nauczania i wychowania,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia lekcyjne,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>reagować na przejawy niewłaściwego zachowania ucznia w szkole i poza jej terenem oraz poinformować o tym Dyrektora szkoły lub wychowawcę,

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>reagować na niewłaściwe zachowanie nauczycieli, a przede wszystkim naruszenie godności ucznia i informować o tym Dyrektora Szkoły,

<![if !supportLists]>f)     <![endif]>uczestniczyć zgodnie z harmonogramem w zebraniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>dokonywać kontroli usprawiedliwień nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych,

<![if !supportLists]>h)   <![endif]>troszczyć się o dobre imię szkoły,

<![if !supportLists]>i)     <![endif]>odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone umyślnie przez ich dzieci.

34)Rodzice i nauczyciele współdziałają w wymianie informacji na tematy dydaktyczne i

wychowawcze, w formie bezpośrednich kontaktów indywidualnych oraz udziału

w zebraniach lub konsultacjach z nauczycielami, według terminarza spotkań w Planie Pracy

szkoły.

35)Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami

we wszystkich sprawach szkoły.

Samorząd Uczniowski

1) W Zespole Szkół nr 1 działa Samorząd Uczniowski.

2) Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym

reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

3) Główne zadania Samorządu to:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, udział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.

<![if !supportLists]>f)     <![endif]>organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (Art. 6a pkt 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

h) przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wniosków i opinii

we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

<![if !supportLists]>·      <![endif]>prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

<![if !supportLists]>·      <![endif]>prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekunów SU.

4)Organami Samorządu Uczniowskiego są:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Samorząd Klasowy w składzie:

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Przewodniczący Klasy

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Zastępca Przewodniczącego

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Skarbnik

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Skarbnik

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Sekretarz

<![if !supportLists]>-        <![endif]>Członkowie

5)Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

6)Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwado 5 lat.

7)Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Samorząd Klasowy:

<![if !supportLists]>-        <![endif]>reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU

<![if !supportLists]>-        <![endif]>organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)

<![if !supportLists]>-        <![endif]>wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

<![if !supportLists]>-        <![endif]>organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Rada Samorządu Uczniowskiego:

<![if !supportLists]>-        <![endif]>uchwala Regulamin SU

<![if !supportLists]>-        <![endif]>podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie

<![if !supportLists]>-        <![endif]>podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU

<![if !supportLists]>-        <![endif]>uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny

<![if !supportLists]>-        <![endif]>opiniuje wybór opiekunów SU

<![if !supportLists]>-        <![endif]>dba o wystrój szkoły

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

<![if !supportLists]>-        <![endif]>kieruje pracą SU

<![if !supportLists]>-        <![endif]>wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy

<![if !supportLists]>-        <![endif]>pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych

<![if !supportLists]>-        <![endif]>rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów

<![if !supportLists]>-        <![endif]>występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji

<![if !supportLists]>-        <![endif]>opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły

<![if !supportLists]>-        <![endif]>jest wybierany w wyborach

<![if !supportLists]>-        <![endif]>wybory do Zarządu organizowane są do 20 września każdego roku szkolnego

-    nad przebiegiem wyborów do Zarządu czuwają Jego opiekunowie. Opiekunowie spotykają się z Zarządem SU tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

8)Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>w przypadku niewłaściwego wypełniania powierzonych zadań lub gdy ich realizacja wpływa negatywnie na wyniki szkolne ucznia, a także na swój własny wniosek, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska w SU. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

9) Funkcja opiniodawcza Samorządu Uczniowskiego:

 • Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku w tej sprawie
 • Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.
 • Odpis opinii, podpisany przez Przewodniczącego SU i opiekunów SU, zostaje przedstawiony organowi, który o nią wystąpił. W przypadku braku wyczerpujących informacji na temat skierowany do zaopiniowania, Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych w klasach.

10)Tryb podejmowania uchwał przez Radę SU: 

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Zebrania Rady SU odbywają się w miarę potrzeb

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Rada SU podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>Rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad sprawą lub przeprowadzić właściwe badanie ankietowe.

11)Tryb odwoławczy od decyzji Rady SU:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust. 11a Statutu szkoły, Opiekunowie SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia, uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>W sprawach spornych Rada SU i Opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut szkoły.

12)Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a) Regulamin Samorządu Uczniowskiego

b) zeszyt protokołów

c) Plan Pracy SU na dany rok szkolny

d) sprawozdanie z działalności za I i II półrocze

13) Tryb dokonywania zmian w regulaminie SU:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Regulamin SU jest dostępny dla wszystkich uczniów na stronie internetowej szkoły.

14) W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.

§ 26

1. W strukturach Samorządu Uczniowskiego działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest:

a) Angażowanie młodych ludzi w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.

b)Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości i wrażliwości na cierpienie i potrzeby

innych ludzi.

c) Aktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności szkolnej i

lokalnej, o charakterze regularnym i akcyjnym.

d) Wspieranie inicjatyw własnych młodzieży.

e) Promocja idei wolontariatu w szkole.

f) Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy

drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

g) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

h) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

i) Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

j) Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w pomaganie

innym w środowisku lokalnym.

2. Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie szkoły pod nadzorem

Dyrektora oraz opiekunów, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność

charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje

pozarządowe.

3.Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły koordynator, który czuwa

nad tym, by działalność Koła była zgodna ze Statutem szkoły i Regulaminem Koła.

4. Warunkiem przystąpienia do Koła jest akceptacja Jego Regulaminu.

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

6. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć

wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

7. Uczeń niepełnoletni, przed przystąpieniem do Koła, powinien przedłożyć pisemną

zgodę uczestnictwa w Jego inicjatywach, podpisaną przez swojego rodzica lub opiekuna

prawnego.

8. Koło realizuje swoją działalność poprzez:

- spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki, stronę internetową, itp.,

- imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,

- imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,

- udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą

Dyrektora szkoły, pod nadzorem koordynatora Koła, 

     - włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek

opiekuńczych i wychowawczych,

- pomoc w organizacji imprez szkolnych,

- wsparcie inicjatyw szkoły oraz współpracujących z nią organizacji, celem promocji idei

aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

9.Koło podlega bezpośrednio Dyrektorowi  szkoły,  jako organowi powołującemu oraz

nadzorczo-kontrolnemu.

10. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami,

koordynatorowi Szkolnego Koła Wolontariatu.

11. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:

a)  planowanie kierunków działań,

b)  koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,

c)  wspieranie wolontariuszy w działaniach,

d)  nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

e)  inspirowanie członków do podejmowania działań,

f)  reprezentowanie Koła na zewnątrz,

g)  stały kontakt z Dyrekcją szkoły.

§ 27

Zasady współdziałania organów szkoły:

1) Każdy z organów szkoły ma opracowany regulamin działania i podejmowania decyzji w

Granicach  swoich kompetencji, określonych Ustawą, Statutem Szkoły i innymi regulaminami:

a)Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz

Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności

dotyczących realizacji praw ucznia.

b) Rada Pedagogiczna może zasięgnąć opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:

- dokonywanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

- zatwierdzanie Planu Wychowawczego szkoły,

- wnioskowanie w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych przedmiotów

nadobowiązkowych.

2)W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami szkoły, dopuszczoną formą ich

rozwiązywania jest mediacja szkolna i rówieśnicza.

Mediacja opiera się na osobistym kontakcie stron konfliktu i rozmowie.

Mediacja jest dobrowolna i nie musi zakończyć się rozwiązaniem sporu. Strony mediacji

mogą w każdym momencie z niej zrezygnować.

Spory rozstrzygane metodą mediacji, mogą dotyczyć konfliktu relacji międzyludzkich i/lub

działalności statutowej szkoły.

Mediacji nie podlegają te zachowania uczniów, które wynikają z popełnienia czynu karalnego

lub świadczą o demoralizacji. W myśl art.4 § 1 Ustawy o postępowaniu w sprawach

nieletnich, każdy, kto stwierdzi popełnienie przez nieletniego czynu karalnego lub stwierdzi

istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji ma obowiązek powiadomienia o tym Sąd

Rodzinny, Policję lub inny właściwy organ.

Mediacja szkolna – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania sporu pomiędzy

stronami, w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja rówieśnicza – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między

uczniami, w obecności dwóch bezstronnych mediatorów-uczniów.

a) W szkole działa Szkolny Klub Mediacji, który skupia uczniów zainteresowanych mediacją

    jako metodą rozwiązywania sporów.

b) Działalność Klubu reguluje Regulamin, zwany Regulaminem Szkolnego Klubu Mediacji.

c) Opiekunem Klubu, zwanym również Szkolnym Koordynatorem Mediacji, jest Pedagog

    szkolny.

d) Mediatorem rówieśniczym może zostać uczeń legitymujący się zaufaniem grupy,

    predyspozycjami osobowościowymi (komunikatywność, empatia, efektywność

    obserwacji i uważność), po przeszkoleniu w tym zakresie i akceptacji zasad pracy

    mediatora: bezstronności, neutralności i poufności.

    Mediatorzy rówieśniczy są na każdym etapie procesu mediacji, wspierani przez szkolnego 

    koordynatora mediacji.

e) Mediacji może podjąć się każdy pracownik szkoły, po odpowiednim przeszkoleniu.

f) Potrzebę przeprowadzenia mediacji należy zgłosić Szkolnemu Koordynatorowi Mediacji Mogą to zrobić:

     - strony konfliktu

     - inni uczniowie

     - wychowawca lub inny nauczyciel

     - Dyrektor szkoły

     - rodzic

e) Etapy mediacji:

1. Opiekun Koła Mediacji dokonuje kwalifikacji sprawy do mediacji i, w przypadku mediacji

rówieśniczej, wyboru mediatorów.

2. (Nieobowiązkowe) spotkania wstępne mediatorów z każdą ze stron.

3. Wspólna sesja mediatorów i stron konfliktu (może obejmować kilka spotkań)

4. Zakończenie mediacji (zawarcie lub niezawarcie porozumienia, opracowanie treści ugody lub uzasadnienie jej braku i podpisanie jednego z powyższych wariantów).

5. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu mediacji.

6. W przypadku mediacji rówieśniczych, dodatkowym punktem jest podsumowanie procesu

mediacji w rozmowie koordynatora z mediatorami.

7. Wprowadzenie w życie warunków ugody.

f) Prawa stron konfliktu uczestniczących w mediacji:

    - prawo do rezygnacji z procesu mediacji w dowolnym momencie sesji

    - prawo do występowania z wnioskiem o zmianę mediatora/mediatorów

    - prawo do poufności danych.

g) Obowiązki mediatora:

   - kontakt ze stronami sporu

   - określenie czasu i miejsca mediacji

   - organizacja miejsca spotkań i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu

   - informowanie stron czym jest mediacja, jaki jest jej cel, jaka jest rola mediatora oraz

     określenie zasady prowadzenia mediacji

   - czuwanie nad poprawnością przeprowadzenia procedury mediacji

   - spisanie postanowienia ugodowego oraz sprawozdania z mediacji

h) Szkolny Koordynator Mediacji przechowuje dokumentację z przebiegu mediacji,

z zachowaniem poufności sprawy oraz ochrony danych osobowych w mediacji.

1. Konstrukcja ugody:

   - Data i miejsce mediacji

   - Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów

   - Ustalenia uczestników mediacji

   - Zobowiązanie uczestników mediacji, do kiedy wypełnią ustalenia ugody

   - Podpisy uczestników mediacji oraz mediatorów

   - Ilość egzemplarzy ugody: po jednej dla stron i jedna dla mediatora

2. Protokół z każdej sesji mediacyjnej:

   - Data i miejsce sesji mediacyjnej

   - Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów

   - Ustalenia ze spotkania mediacyjnego

   - Termin kolejnej sesji mediacyjnej

   - Podpisy uczestników mediacji oraz mediatorów

3. Protokół do ugody:

   - Miejsce i daty sesji mediacyjnych

   - Imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz mediatorów

   - Rezultat sesji mediacyjnych: ugoda lub brak ugody

   - Załącznik w postaci ugody

i) Pozostałe kwestie, związane z realizacją mediacji w szkole reguluje dokument Standardy

mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, wydany przez

Rzecznika Praw Dziecka w 2017 r., którego kopia dostępna jest w gabinecie pedagoga

szkolnego.

3) W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze mediacji lub odwołania się

od sposobu rozpatrzenia skargi, każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę

Dyrektorowi szkoły poprzez złożenie pisma do sekretariatu Szkoły z zastrzeżeniem, że jeżeli

stroną sporu jest niepełnoletni uczeń, pismo w Jego imieniu składają rodzice lub

opiekunowie prawni.

4) W celu rozwiązania sporu Dyrektor powołuje, w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy,

Zespół ds. rozwiązywania konfliktów.

a)W skład Zespołu ds. rozwiązywania konfliktów wchodzi, w zależności od przedmiotu

sprawy: wicedyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

b) Zespół ds. rozwiązywania konfliktów musi liczyć co najmniej 3 osoby.

c) Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania.

d) O efektach pracy Zespołu, Jego przewodniczący informuje niezwłocznie

Dyrektora szkoły.

e)Dyrektor przygotowuje informacje o wynikach pracy Zespołu w formie pisemnej

decyzji, którą wręcza zainteresowanym stronom.

f) Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego

nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

Formy współdziałania nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania i kształcenia

1) Zebrania ogólne -  odbywają się na wniosek Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub

Rady Rodziców.

2) Zebrania klasowe - odbywają się zgodnie z harmonogramem lub w miarę potrzeb.

Cel zebrań z rodzicami:

   - Zapoznanie rodziców z zadaniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły

   - Zapoznanie rodziców z uregulowaniami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania

     i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3)Dziennik elektroniczny – umożliwiający nieodpłatny, bieżący kontakt rodzica z

nauczycielem oraz dostęp do informacji o planie zajęć ucznia.

4)Współpraca w zakresie współorganizowania różnych inicjatyw szkolnych.

5)Dostęp do dokumentacji szkoły, w tym do Statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu

    Oceniania, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego czy Szkolnego

    Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zapewnia rodzicom i opiekunom: szczegółowe

    informacje na temat praw i obowiązków ich dziecka w szkole, wymagań i oferty

    dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

§ 28

Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

1) Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania,

    klasyfikowania i promowania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.

2) Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia

    przedmiotowy system oceniania.

3) Ocenianiu podlegają:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Osiągnięcia edukacyjne ucznia,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Zachowanie ucznia.

4) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

    poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, w stosunku

do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych w

szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5) Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

    oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

6)Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

7)Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad podanych poniżej;

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

<![if !supportLists]>f)     <![endif]>ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

<![if !supportLists]>g)   <![endif]>ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8) Procedura oceniania:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Nauczyciel przedmiotu dokonuje systematycznej oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>Nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości.

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>W ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – trzy (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów).

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>W szkole, oprócz zebrań z rodzicami, odbywają się cykliczne konsultacje. Obie formy są zaplanowane według harmonogramu opracowywanego na dany rok szkolny.

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>Wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach ucznia, w formie ustnej lub w postaci wydruku ocen z dziennika, w trakcie trwania zebrań, konsultacji z rodzicami lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

9) Każdorazowo na początku roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców i prawnych opiekunów o:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

10) Każdorazowo na początku roku szkolnego, wychowawca oddziału informuje uczniów

oraz ich rodziców i prawnych opiekunów o warunkach, sposobie oraz kryteriach

oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

11) Każdorazowo na początku roku szkolnego, wychowawca oddziału informuje uczniów i ich

rodziców o skutkach nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Procedura informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych:

1) Nauczyciel na pierwszej lekcji odczytuje i omawia wymagania edukacyjne z nauczanego

przedmiotu,

2) Nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z nauczanego

    przedmiotu, stosownym wpisem w dzienniku elektronicznym,

3) Każdorazowo na początku roku szkolnego, wychowawca zapoznaje uczniów

    z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w

dzienniku lekcyjnym,

4) Na pierwszym zebraniu wychowawca oddziału zapoznaje rodziców i prawnych

opiekunów uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz z przedmiotowymi

systemami oceniania, przekazanymi mu przez Dyrekcję szkoły z poszczególnych

przedmiotów nauczania,

5) Rodzice i opiekunowie prawni poświadczają fakt zapoznania się z WSO, własnoręcznym

podpisem na liście sporządzonej przez wychowawcę.

6) Rodzice i opiekunowie prawni, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcą

oddziału, nie kontaktowali się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia

edukacyjne i nie zadbali o dostęp do Dziennika elektronicznego, nie mogą powoływać się

na brak informacji o postępach ich dziecka w nauce.

7. Formy kontroli postępów edukacyjnych.

1) W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy

kontroli:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>odpowiedzi ustne,

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>prace pisemne,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne,

<![if !supportLists]>d)   <![endif]>referaty, prezentacje, projekty,

<![if !supportLists]>e)   <![endif]>aktywność na lekcji,

<![if !supportLists]>f)     <![endif]>prace domowe.

2) Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów),

przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących

materiał z trzech ostatnich lekcji.

3) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni.

Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną

nieobecnością nauczyciela w szkole.

Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, dodając datę ich sprawdzenia i omówienia.

Nauczyciel obowiązany jest je przechowywać do końca danego roku szkolnego.

Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

4) Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu.

8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia

ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej.

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz pozostała dokumentacja, stanowiąca formę sprawdzenia wiedzy ucznia jest udostępniana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)do wglądu osobistego, celem zapoznania się i podpisania.

Oryginał pracy winien zostać zwrócony przez rodzica w ustalonym terminie najbliższych konsultacji.

11. Szkoła dostosowuje wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej

opinii.

Jeśli opinia poradni zawiera wskazania o dostosowaniu wymagań, w momencie otrzymania takiej opinii, nauczyciel opracowuje i załącza do rozkładu materiału przedmiotowego systemu oceniania, te wymagania edukacyjne, które nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu ucznia o którym mowa. Dostosowania te muszą być brane pod uwagę również w momencie zdawania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.

11. Przy ustalaniu oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne, nauczyciel jest obowiązany

wziąć pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanego przez lekarza, na czas określony w tej

opinii.

1) Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć komputerowych lub informatyki,

na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,

wydanego przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 16 pkt.1),

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo   

„zwolniona”.

3) Dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, które na

podstawie opinii lekarza - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać.

Zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii.

13. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego

ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni

specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją,

niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki

drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego.

1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka

obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

albo „zwolniona”.

14. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i ocena roczna nie są średnią ocen. Są ogólną oceną

poziomu wiedzy, aktywności i umiejętności ucznia. Szczególną wagę przy wystawianiu

ocen śródrocznej i rocznej mają oceny ze sprawdzianów z większej partii materiału.

15. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania

ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

16. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku zgodnie z przyjętym

terminarzem roku szkolnego.

17. Wychowawcy oddziałów, po przeprowadzeniu klasyfikacji śródrocznej, nie później niż w

ciągu tygodnia przeprowadzają spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów,

celem omówienia wyników klasyfikacji.

18. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

19. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

20. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej odbywa się zgodnie z przyjętym

terminarzem roku szkolnego.

21. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika elektronicznego, w

rubryce przewidywana ocena śródroczna lub przewidywana ocena roczna przewidywaną

śródroczną lub roczną ocenę zachowania.

O przewidywanych ocenach informują uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w formach:

- ustnej

- w formie zapisu oceny przewidywanej w dzienniku elektronicznym

22. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu, wpisu w dzienniku dokonuje

wychowawca oddziału, na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela.

23. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel

informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed planowanym

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

24. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

26. Ocenę z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki

zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych.

27. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

28. Procedura wystawiania oceny z zachowania:

1) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, wychowawca

oddziału przedstawia proponowaną ocenę zachowania ucznia, nauczycielom uczącym w

danej klasie;

2) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia będącego młodocianym

pracownikiem, który uczęszczał na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych

pracowników, należy uwzględnić również ocenę zachowania wynikającą z zaświadczenia o

ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o którym mowa w

przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

3) Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie

organizacji uczniowskich;

3) Oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu;

4) Przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen

rocznych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) nauczyciel bierze

pod uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym;

5) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące

Podstawowe obszary:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

6) Wyjściową oceną do ustalenia oceny zachowania jest ocena „dobra”.

Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

- wzorowe; 

- bardzo dobre; 

- dobre; 

- poprawne; 

- nieodpowiednie;

- naganne.

29. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń

i dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

30. Uczeń może nie uzyskać klasyfikacji z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli

w danym półroczu był obecny na mniej niż połowie odbytych zajęć edukacyjnych.

31. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny. Egzamin ten obejmuje materiał z danego półrocza.

32. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

33. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu

klasyfikacyjnego uzgadniany jest z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

34. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

35. Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1) Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na

piśmie do Dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne

Rady Pedagogicznej;

2) W sprawie wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne)z powodu

nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze

jawnego głosowania zwykłą większością głosów;

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

- realizujący indywidualny program lub tok nauki na podstawie odrębnych przepisów;

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny

poza szkołą, nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć

edukacyjnych;

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są w formie pisemnej i ustnej,

z zastrzeżeniem § 15 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

6) Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami);

8) Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje

Dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem, że znana

mu jest data egzaminu;

9) Po przeprowadzeniu egzaminu Dyrektor dołącza notatkę do protokołu;

10) Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej musi się odbyć najpóźniej w ostatnim tygodniu  

sierpnia danego roku szkolnego;

11) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje

komisja przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Zespołu najpóźniej w ostatnim dniu zajęć

     dydaktycznych danego roku szkolnego;

12) Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być żny i odpowiadać   

poszczególnym kryteriom ocen;

13) Uczeń powinien zostać poinformowany na piśmie o zakresie materiału, który będzie  

     obejmował w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym półroczu;

14) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego, nauczyciel (komisja)

ustala ocenę według skali zawartej w §7 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia w sprawie

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

36. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 34 przeprowadza nauczyciel

danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

37. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły,

który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub

obowiązku nauki poza szkołą. W skład Komisji wchodzą:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –

jako przewodniczący komisji;

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla

odpowiedniej klasy.

38. Przewodniczący Komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia   

spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, liczbę zajęć

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

39. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów –

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

40. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w

szczególności:

<![if !supportLists]>1)      <![endif]>imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 39, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 37pkt.3) ,skład komisji,

<![if !supportLists]>2)      <![endif]>termin egzaminu klasyfikacyjnego;

<![if !supportLists]>3)      <![endif]>zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

<![if !supportLists]>4)      <![endif]>wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

<![if !supportLists]>5)      <![endif]>Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

41.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja z egzaminu klasyfikacyjnego

jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym.

Dokumentację udostępnia do wglądu Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły. Dokumentacja

nie może być kopiowana ani fotografowana.

42. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

43. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni

roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić do Dyrektora

szkoły zastrzeżenia dotyczące wyników klasyfikacji ich dziecka, jeżeli uznają, że roczna

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

44. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

<![if !supportLists]>b)   <![endif]>W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>Sprawdzian, o którym mowa w punkcie a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

45. Procedura przeprowadzania sprawdzianu:

<![if !supportLists]>a)   <![endif]>Zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia ocen należy złożyć na piśmie do Dyrektora szkoły w podanych terminach;

b) Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

     Po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą po podpisaniu przez zainteresowane

     strony dołącza się do protokołu;

c) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, są przygotowywane

przez Komisję przedmiotową a następnie przekazywane Dyrektorowi Zespołu w ciągu 2 dni

od wydania przez niego polecenia ich opracowania.