W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

GALERIA

       Wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrosła liczba zanieczyszczeń w środowisku. Obecnie tzw. zanieczyszczenia sztuczne, które w przeciwieństwie do naturalnych, są spowodowane działalnością człowieka, stały się problemem rangi ogólnoświatowej.

            Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów,  klimat na Ziemi, stanowi  bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi.

          Wraz z rozwojem miast, gospodarczej działalności człowieka, ośrodków przemysłowych, do otoczenia zaczęto odprowadzać coraz więcej szkodliwych substancji. W największym stopniu środowisko zanieczyszczają emisje i odpady przemysłowe z fabryk  i elektrowni. Na przestrzeni dziesiątek lat zmienił się zakres przestrzenny zanieczyszczeń - początkowo lokalny zasięg zyskał charakter globalny.

       Do najgroźniejszych źródeł zanieczyszczeń o charakterze globalnym należy obecnie emisja dwutlenku węgla, prowadząca do efektu cieplarnianego, emisja dwutlenku siarki i azotu, ropa naftowa oraz promieniowanie. Oprócz przemysłu, odpowiedzialnego w głównej mierze za degradację środowiska, negatywny wpływ na poziom zanieczyszczeń ma rolnictwo.  Stosowanie nawozów sztucznych, środków ochrony roślin i preparatów poprawiających strukturę ziemi uprawnej, wpływa na gromadzenie się substancji toksycznych w środowisku. Należą do nich głównie pestycydy, azotany,  arsen, cyjanki, metale ciężkie (rtęć i ołów). Za emisję tych ostatnich w dużej mierze odpowiada również transport samochodowy. Efektem wzrostu tej dziedziny wielkomiejskiego życia jest rosnąca ilość zanieczyszczeń pyłowych oraz związków ołowiu uchodzących poprzez spaliny samochodowe.

        Przemysł oraz transport odpowiedzialne są za zanieczyszczenie powietrza pyłami i toksycznymi gazami, które przy dużej wilgotności powietrza i bezwietrznej pogodzie prowadzą do powstawania zjawiska smogu. Stanowi on zagrożenie dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne, astmę, niewydolność oddechową.

         Smog może prowadzić do lokalnych opadów kwaśnego deszczu. Jest to zjawisko rozpuszczania w atmosferze wyemitowanego przez przemysł dwutlenku siarki i tlenku azotu w wodzie, w wyniku czego zanieczyszczenia wraz z opadami spadają na ziemię, zakwaszając wody, glebę i degradując roślinność oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

        Nadmierna emisja tlenków azotu i obecność freonu w atmosferze powadzi kolei do zaniku powłoki ozonowej w atmosferze (zjawisko dziury ozonowej), która w naturalny sposób chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV.

      Wraz z rozwojem miast i przemysłu, źródłem zanieczyszczenia  stała się rosnąca ilość ścieków domowych, przemysłowych i rolniczych.  Wysoki stopień zanieczyszczenia wód ściekami doprowadził do wyczerpania się ich zdolności do samooczyszczania. W konsekwencji w wodach znajdują się nawozy z pól i detergenty z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych.

A. Pabiniak - Miazek, R. Sochacka

Copyright © 2024 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.