W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

główny księgowy

 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

 

I.          Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Wigury 2

 

II.          Wymiar czasu pracy: pełny etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Planowane zatrudnienie: 03.09.2018 r.

 

III.          Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1)          Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

e)       nieposzlakowana opinia.

f)       spełnia jeden z poniższych warunków:

·     ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich
lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości.

·     ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie
co najmniej 6-letnią praktyki w księgowości.

·     jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

·     posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

g)      znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu obowiązków podatkowych, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń dla nauczycieli
oraz pracowników samorządowych.

h)      znajomość przepisów ustawy: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

i)        znajomość przepisów oświatowych (m.in. Karty Nauczyciela) i samorządowych

 

2)          Wymagania dodatkowe:

a)       doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej

b)      umiejętność organizacji i koordynacji prac w Dziale Księgowości

c)       umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu  (Płace
i Księgowość Vulcan, Bestia) oraz  w zakresie oprogramowania Microsoft Office, Word, Excel, Płatnik,  Rejestr VAT

 

IV.          Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)          Organizowanie księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób ustalony właściwymi przepisami, zapewniający ochronę mienia  szkoły i kontrolę wykonania zadań z zachowaniem zasad rozrachunku gospodarczego.

2)          Organizowanie i dopilnowanie prawidłowego obiegu dokumentów i prowadzenie rachunkowości.

3)          Koordynacja i nadzór nad pracami i operacjami księgowymi wykonywanymi przez innych pracowników szkoły.

4)          Czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez inne komórki organizacyjne.

5)          Sprawowanie stałego nadzoru nad właściwą i racjonalną gospodarką materiałami finansowymi
i funduszem płac.

6)          Prawidłowe i terminowe obliczanie opłat publicznych należnych od jednostki budżetowej w tym:

a)     podatku od nieruchomości

b)     opłat z tytułu ochrony środowiska

7)          Współpraca z bankami w sprawach finansowych.

8)          Współpraca ze Starostwem Powiatowym w sprawach gospodarki środkami finansowymi
i właściwym wykorzystaniem przydzielonych funduszy.

9)          Rzetelne i terminowe wykonywanie swojej pracy.

10)       Wykonywanie wszystkich obowiązków głównego księgowego wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności:

a)       kontrola wszystkich dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

b)          przestrzeganie prawidłowości wydatków funduszu płac i realizacji etatów zgodnie
z zatwierdzonym planem finansowym,

c)           podpisywanie wszystkich dyspozycji dyrektora szkoły dotyczących spraw finansowych,

d)          opracowywanie planów finansowych w oparciu o rzeczywiste potrzeby i wskaźniki
oraz   kontrola ich realizacji,

e)           sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

f)           dekretowanie dowodów finansowych i rachunkowych,

g)          nadzór nad spisami z natury środków rzeczowych oraz analizowanie faktycznych stanów tych środków,

h)          analizowanie ponoszonych kosztów w aspekcie możliwości stałego ich obniżania,

i)            kontrola terminowego rozliczania zaliczek budżetowych i pozabudżetowych, regulowania zobowiązań.

11)       Rozliczanie delegacji służbowych.

12)       Prowadzenie rejestru zawieranych umów dostaw materiałów oraz usług

13)       Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

14)       Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

15)       Kontrola przestrzegania zasad dyscypliny finansowej w zakresie prowadzenia i rozliczania inwestycji.

16)       Należyte zabezpieczenie i przechowywanie ksiąg i dokumentów finansowych.

17)       Zastępstwo na czas nieobecności pracownika Działu Księgowości w zakresie naliczenia wynagrodzeń oraz sporządzania deklaracji ZUS i podatku od osób fizycznych.

18)       Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej czynności wynikających z obowiązujących przepisów lub zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

V.            Warunki pracy na stanowisku

1)          Praca siedząca

2)          Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

3)          Praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

 

VI.                Wymagane dokumenty:

1)          życiorys (CV) z uwzględnieniem kariery zawodowej,

2)          list motywacyjny

3)          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

4)          kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz doświadczenie zawodowe,

5)          inne dodatkowe dokumenty: kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji oraz zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

6)          kwestionariusz osobowy,

7)          oświadczenia kandydata:

a)           posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie obywatelstwa,

b)          o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

c)           że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)          o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na tym stanowisku,

e)           o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 2.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

8)          Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone podpisem kandydata.

 

VII.                Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

1)          Dokumenty aplikacyjne należy doręczyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem, opatrzonej adnotacją:

Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach”

a)           osobiście do Sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2

b)          lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. Wigury 2,

w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 .

2)          Za złożone i doręczone dokumenty uważa się te, które wpłyną do ZSP Nr 1 w Koluszkach do dnia
i godziny określonego w ogłoszeniu.

 

VIII.                    Dodatkowe informacje:

 

1)           Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze pozostaną bez rozpoznania;

2)           brak podpisu kandydata na składanych dokumentach aplikacyjnych będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

3)           kandydaci spełniający wymagania formalne, kwalifikujący się do dalszego etapu naboru, będą powiadamiani telefonicznie przez sekretarza szkoły do dnia 12.09.2018 r.  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Trzykrotny brak połączenia z kandydatem - wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W składanym życiorysie (CV) należy obowiązkowo wskazać numer telefonu do celów prowadzonej rekrutacji;

4)           informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZSP Nr 1 w Koluszkach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSP Nr 1 w Koluszkach, ul. Wigury 2, 95-040 Koluszki

5)           kandydat przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć następujące zaświadczenia:

a)               zaświadczenie o niekaralności tj. oryginału aktualnego „zapytania o udzieleniu informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

b)               zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na tym stanowisku; skierowanie na przeprowadzenie tego badania kandydat otrzyma z ZSP Nr 1 w Koluszkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.