W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZS nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Regulamin Rekrutacji  w  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

- rok szkolny 2018/2019

 Zasady rekrutacji do Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach regulują:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

§ 1

Regulamin określa  tryb przyjmowania kandydatów ZSP, kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym, wymagane dokumenty oraz wskazuje terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów. 

§ 2

W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji kandydat, składając dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia do danej szkoły (Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum) i klasy. Na pierwszym miejscu wpisuje szkołę - klasę o najwyższej preferencji. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów zostaje zakwalifikowany tylko do tego z nich, któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji.

§ 3

Komisja Rekrutacyjna 

Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja Rekrutacyjna

1. Komisję powołuje i ustala jej zadania dyrektor Zespołu Szkół                Ponadgimnazjalnych  Nr 1.

2. W skład Komisji wchodzą:

 • pedagog szkolny – przewodniczący Komisji
 • 2 nauczycieli

3. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:

 • potwierdza dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu szkolnej rekrutacji;
 • zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w poszczególnych typach szkół;
 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty;
 • udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości zmiany klasy - profilu lub wyboru innej szkoły;
 • dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

§ 4

 1. Punktowanymi przedmiotami w przypadku rekrutacji do Technikum Nr 1 w Koluszkach ze świadectwa ukończenia gimnazjum są: 
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • zajęcia techniczne 
 1. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum stosuje się następujące przeliczenie ocen (podstawa prawna Dz.U. 2017 poz. 586) 
 • celujący - 18 punktów 
 • bardzo dobry – 17 punktów
 • dobry – 14 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dopuszczający – 2 punkty

 § 5

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Koluszkach  decyduje ilość punktów uzyskanych jako suma:
 • punktów otrzymanych za wyniki egzaminów gimnazjalnych – maksymalnie 100
 • punktów za wybrane zajęcia edukacyjne – maksymalnie 72
 • punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 20 punktów
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 1. Laureaci olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach w pierwszej kolejności.

 

§ 6

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu ZSP Nr 1 w Koluszkach nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,  które mają  jednakową wartość:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 7

Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach przedstawione są w poniższej tabeli

Harmonogram

Termin

Termin (rekrutacja uzupełniająca)*

Rejestracja kandydatów w systemie lub w sekretariacie  ZSP Nr 1         w Koluszkach, dokonanie wyboru preferencji, składanie wniosków w wersji papierowej przez kandydatów  w szkole pierwszego wyboru

od 21 maja                              do 20 czerwca 2018 r.                 do godz. 12.00

od 20 lipca godz. 12.00 do        23 lipca 2017 r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 22 czerwca                            do 26 czerwca 2018 r.              do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 lipca 2018 r.                        do godz. 12.00

14 sierpnia 2018 r.                        do godz. 12.00

Wydawanie  skierowań  na badania lekarskie kandydatom do Branżowej Szkoły I stopni               i Technikum Nr 1 w Koluszkach

 od 22 czerwca2018 r.       godz. 12.00                            do 13 lipca 2018 r.

14 sierpnia 2018 r.                      do godz.15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie :

-oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,                                  - zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki danego zawodu,                                       -2 zdjęć,                                            - karty zdrowia,                                 - oświadczenia od pracodawcy woli przyjęcia na praktyczną naukę zawodu

od 12 lipca godz. 12.00         do 19 lipca 2018 r.           godz. 12.00

od 14 sierpnia godz. 12.00         do 20 sierpnia 2018 r.          godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                           i nieprzyjętych  w postępowaniu rekrutacyjnym

20  lipca 2018 r.                    do godz. 12.00

21 sierpnia 2018 r.                   do  godz. 12.00

§ 8

 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dotyczy absolwentów gimnazjów.
 2. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
 3. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.
 4. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.