W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZSP nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KOLUSZKACH

 

Warsztaty szkolne są gospodarstwem pomocniczym, powołanym przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach.

Bezpośrednim organem nadzorującym warsztaty jest dyrektor.

ROZDZIAŁ 1

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Warsztaty mieszczą się w budynku wolnostojącym położonym przy ul. Wigury 2.

 1. Kierownik warsztatów, powoływany przez dyrektora szkoły, jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i organizację warsztatów oraz realizację zajęć praktycznych.
 2. Kierownikowi warsztatów podlega personel administracyjno-techniczny, a także nauczyciele zawodu realizujący proces dydaktyczny i produkcyjny w warsztatach.
 3. Warsztaty szkolne zorganizowane są w formie wyspecjalizowanych pracowni, które przydzielone są poszczególnym nauczycielom zawodu. Nauczyciel zawodu zobowiązany jest do szczególnego dbania o powierzony majątek produkcyjny, właściwe i efektywne jego wykorzystanie, mając na uwadze aspekt ekonomiczny, wychowawczy, a także bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 4. Podstawowym zadaniem warsztatów jest realizacja programów zajęć praktycznych zgodnie z zatwierdzonym przydziałem czynności i tygodniowym rozkładem zajęć.
 5. Warsztaty prowadzą działalność produkcyjno-usługową zgodnie z zasadą samofinansowania.

ROZDZIAŁ 2

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

 1. Zajęcia praktyczne odbywają się od godz. 8.00 do godz. 13.00 ? I zmiana oraz od godz. 13.00 do godz. 18.00 ? II zmiana. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.
 2. Uczniowie przychodzą na zajęcia praktyczne 10 minut przed ich rozpoczęciem celem założenia regulaminowego ubioru roboczego i opuszczają stanowisko pracy na 10 minut przed zakończeniem zajęć celem doprowadzenia się do schludnego wyglądu.
 3. Zajmowanie i opuszczanie stanowisk pracy przez ucznia może nastąpić za zgodą i na polecenie nauczyciela.
 4. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie po odbyciu instruktażu wstępnego pobierają potrzebne materiały, narzędzia i środki ochron osobistych.
 5. Przed opuszczeniem stanowiska pracy uczniowie doprowadzają go do właściwego wyglądu i rozliczają się z wykonanego zadania oraz oddają pobrane narzędzia i środki ochron osobistych.
 6. W przypadku uszkodzenia narzędzia, maszyny lub urządzenia uczeń zobowiązany jest powiadomić nadzorującego nauczyciela lub inną osobę z kierownictwa warsztatów
 7. Za narzędzia, maszyny, urządzenia lub inne przedmioty celowo uszkodzone bądź zniszczone przez ucznia odpowiada on wraz ze swoimi rodzicami (opiekunami) włącznie z obowiązkiem pokrycia wyrządzonej szkody.
 8. Zabrania się uczniom wynoszenia lub wypożyczania narzędzi i innych przedmiotów poza warsztaty szkolne (bez wiedzy kierownictwa )
 9. Uczeń spóźniający się na zajęcia lub nieprzygotowany do zajęć praktycznych (np. z powodu braku ubioru roboczego, odpowiedniego nakrycia głowy, bądź innych powodów) może być od nich odsunięty i przekazany do dyspozycji kierownika warsztatów.
 10. Każda nieobecność lub spóźnienie ucznia na zajęcia praktyczne musi być usprawiedliwiona w formie ustalonej w statucie szkoły.
 11. Uczeń który opuścił  na danym dziale warsztatów ponad połowę zajęć jest zobowiązany do odrobienia powstałych zaległości podczas ferii lub wakacji.

 

ROZDZIAŁ 3 .

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 1. Uczeń przybywający po raz pierwszy (w cyklu nauczania ) na zajęcia praktyczne zostaje zapoznany z regulaminem warsztatów szkolnych  w tym z ich organizacją przepisami bhp i planem ewakuacyjnym. Szkolenia ogólnego potwierdzonego wpisem w dzienniku lekcyjnym oraz w zeszycie zajęć praktycznych każdego ucznia dokonuje nauczyciel upoważniony przez dyrektora szkoły. Powyższy fakt potwierdzony zostaje podpisem ucznia i osoby szkolącej.
 2. Uczeń po przybyciu na nowy dział warsztatów zostaje zapoznany z jego organizacją instrukcją bhp i przepisami ppoż. Przeszkolenia dokonuje nauczyciel praktycznej nauki zawodu . Przeszkolenie odnotowane jest w dzienniku lekcyjnym i zeszytach zajęć praktycznych uczniów (jak w punkcie 1)
 3. Przed przystąpieniem do zajęć na stanowisku pracy uczeń musi posiadać regulaminowy ubiór roboczy niezbędne środki ochrony osobistej przewidziane instrukcją stanowiskową.
 4. Ubiór roboczy to ? buty, spodnie i kurtka drelichowe, czapka.
 5. Przed podjęciem zajęć na nowym stanowisku pracy uczeń przechodzi instruktaż stanowiskowy, podczas którego zapoznaje się z obsługą i przepisami bhp znajdujących się na nim maszyn. Odbycie instruktażu stanowiskowego odnotowane zostaje w zeszycie zajęć praktycznych ucznia z podpisem ucznia i nauczyciela, który go przeprowadził.
 6. Uczeń przystępuje do realizacji powierzonego mu zadania po oświadczeniu, że zrozumiał jego sens i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela na rozpoczęcie pracy. Zadanie realizuje zgodnie z zasadami przekazanymi mu podczas instruktażu oraz obowiązującymi na stanowisku pracy przepisami.
 7. W razie zauważenia jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia lub życia osób na stanowisku pracy bądź w warsztatach uczeń niezwłocznie powiadamia o tym nauczyciela lub inną osobę z personelu warsztatów.
 8. Maszyny i urządzenia techniczne niesprawne zostaną oznakowane przez dozór techniczny warsztatów tablicą z napisem typu : ?urządzenia ( maszyna) niesprawna , uwaga remont ? nie włączać !? i muszą być trwale wyłączone z ruchu oraz pozbawione możliwości uruchomienia.
 9. W działach warsztatu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy. Za udzielenie pierwszej pomocy odpowiedzialny jest nauczyciel.
 10. Spożywanie posiłków odbywa się podczas przerwy w zajęciach , w wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu.

ROZDZIAŁ  4.

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

 1. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika warsztatów jest zapoznanie się z instrukcją przeciwpożarową. Instrukcje p.poż. znajdują się  w korytarzu budynku warsztatów szkolnych.
 2. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika warsztatów jest zapoznanie się z instrukcją użycia i stosowania gaśnic przeciwpożarowych.
 3. Gaśnice ppoż. są umieszczone przy drzwiach wejściowych  każdego działu warsztatów.
 4. Drogi ewakuacyjne oznaczone są zielonymi strzałkami.
 5. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika warsztatów jest stosowanie się do instrukcji ppoż. , jak również bezwzględne wykonywanie poleceń kierującego akcją w przypadku ewentualnego zagrożenia.

ROZDZIAŁ 5.

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZNIA

 

1. Obowiązkiem każdego ucznia w czasie zajęć praktycznych jest dbanie o:

- czystość pomieszczeń i obejścia warsztatów,

- schludny wygląd i higienę osobistą,

- oszczędne zużywanie materiałów i energii,

- właściwe wykorzystanie narzędzi, sprzętu i maszyn.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania wobec koleżanek, kolegów, przełożonych i wszystkich pracowników warsztatów oraz osób przebywających na terenie warsztatów za zgodą kierownictwa.

3. Uczeń ma prawo do godnego traktowania i poszanowania godności osobistej przez przełożonych i wszystkich pracowników warsztatów.

4. Uczeń może zwracać się do nauczycieli, opiekuna, kierownictwa warsztatów zarówno w sprawach związanych z nauką zawodu jak i w sprawach osobistych oraz ma prawo do udzielania mu wyczerpującej odpowiedzi i do świadczenia możliwej pomocy.

5. Każdy uczeń zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym oraz ma prawo do znajomości programu zajęć praktycznych i do jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny , wg zasad oceniania zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych

6. Uczeń może zwracać się do dyrektora i rady pedagogicznej szkoły w sprawach i sytuacjach przewidzianych w regulaminie uczniowskim i statucie szkoły.

(wyodrębnić osobno prawa i osobno obowiązki ucznia)

ROZDZIAŁ 6

KARY I NAGRODY

 

1. Uczeń może być ukarany za popełnione przewinienie przeciw regulaminowi warsztatów zgodnie z postanowieniami statutu szkoły, a w przypadku ciężkich wykroczeń może być odsunięty od zajęć i przekazany do dyspozycji kierownictwa warsztatów lub dyrekcji szkoły. Do szczególnie ciężkich wykroczeń regulaminowych zalicza się:

- drastyczne łamanie przepisów bhp i ppoż oraz działania prowadzące do zagrożenia zdrowia lub życia własnego, kolegów i innych osób,

- działania mające charakter celowego niszczenia lub przywłaszczania narzędzi, materiałów, cudzej własności itp.

- ustawiczne uchylanie się od obowiązków ucznia,

- palenie tytoniu, używanie narkotyków i picie alkoholu na terenie warsztatów i poza warsztatami.

2. Uczniowie osiągający dobre i bardzo dobre wyniki na zajęciach praktycznych oraz różnego rodzaju konkursach mają prawo do pochwał i nagród przewidzianych w statucie szkoły.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Utrzymanie odzieży ochronnej w należytym stanie i czystości jest obowiązkiem ucznia.
 2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia zawarte w statucie szkoły.
 3. Regulamin warsztatów stanowi załącznik do statutu szkoły i jest jego integralną częścią.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej szkoły w dniu 13 września 2002 r.

 

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.