W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZSP nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Załącznik nr 4

 

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach

 

§ 1

 

Zgodnie z art. 55 Ustawy o systemie oświaty w szkole działa samorząd uczniowski.

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

§ 2.

 

Postanowienia ogólne.

1. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

2. W realizacji podstawowych spraw uczniów na prawo do:

- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianym wymaganiom.

- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.

- prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

- W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, jeżeli ich przedstawiciele występują z odpowiednim wnioskiem i otrzymują zgodę dyrektora.

 

§ 3.

 

Samorząd klasowy.

1. W skład samorządu klasowego wchodzą : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik.

2. Społeczność klasowa wybiera samorząd w głosowaniu jawnym, po zgłoszeniu i uzasadnieniu kandydatur przez uczniów do 15 września.

3. Poszczególne funkcje przydzielane są w kolejności wg. liczby uzyskanych punktów głosów przez kandydujących.

4. Odwołanie z funkcji członka samorządu klasowego następuje na uzasadniony wniosek wychowawcy lub ucznia z klasy w wyniku przeprowadzonego głosowania.

5. Samorząd klasowy reprezentuje interesy klasy oraz współpracuje z wychowawcą.

6. W roku szkolnym działalność samorządu klasowego opiera się o plan pracy, opracowany przy pomocy wychowawcy w terminie do 30 września.

7. W planie pracy samorząd klasowy uwzględnia następujące wnioski:

- działalność kulturalna

- turystyka

- współpraca z wychowawcą klasy i nauczycielami

- pomoc uczniowska w nauce

- troska o mienie szkolne

- opiniowanie spraw uczniowskich

- przestrzeganie postanowień Statutu Szkoły.

 

§ 4.

 

Samorząd szkolny.

1. W skład samorządu szkolnego wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz, sekcja porządkowa (3 osoby), sekcja redakcyjna (3 osoby) oraz po jednym przedstawicielu (przewodniczący lub z-ca przewodniczącego) z każdego samorządu klasowego.

2. Wybór członków samorządu szkolnego następuje na zebraniu wszystkich samorządów klasowych w terminie do 30 września.

3. Zarząd oraz każda z sekcji samorządu klasowego wybierane są w oddzielnym głosowaniu jawnym.

4. Wybrani członkowie Zarządu dzielą między sobą funkcje a sekcje wyznaczają przewodniczących.

5. Samorząd szkolny pracuje w oparciu o plan pracy, opracowany na bieżący rok szkolny.

6. Plan pracy samorządu szkolnego uwzględnia tematykę planów samorządów klasowych.

7. Samorząd uczniowski prowadzi działalność informacyjną przez:

- gabloty i tablice informacyjne

- wystąpienia na apelach szkolnych

- bezpośredni przekaz przedstawicieli samorządów klasowych

8. Członkowie samorządu szkolnego uczestnicząc aktywnie w życiu szkoły biorąc udział (opiniując i wnioskując) w:

- posiedzeniach rad pedagogicznych w części dotyczącej spraw młodzieży

- zebraniach komisji stypendialnej

- zebraniach komitetu rodzicielskiego

9. Samorząd szkolny współpracuje z organizacjami młodzieżowymi i społecznymi działającymi na terenie szkoły.

10. Z realizacji zadań samorząd szkolny rozlicza się na zebraniach okresowych (kwartalnych).

11. Dokumentację samorządu szkolnego stanowią:

- plan pracy

- plan dyżurów klas

- plan apeli i uroczystości szkolnych

- książka protokółów.

 

§ 5.

 

Tryb rozstrzygania sporów z udziałem uczniów.

1. Sporne sytuacje między uczniami rozstrzyga wychowawca przy współudziale samorządu klasowego.

2. Konflikty między uczniami różnych klas lub klasami należy rozwiązywać z udziałem wychowawców i samorządów tych klas przy ewentualnym włączeniu się dyrektora szkoły.

3. Uczeń ma prawo odwołania się od kary krzywdzącej go, decyzji lub kary w kolejności do:

- samorządu szkolnego

- wychowawcy klasy

- dyrektora szkoły

- władz oświatowych

4. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. W razie potrzeby przysługuje im prawo opieki i pomocy ze strony dyrektora szkoły.

5. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, wychowawców klas lub nauczycieli z samorządem uczniowskim i komitetem rodzicielskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

6. Wszystkie spory winny być rozstrzygane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron.

7. Uczeń zobowiązany jest zgłosić kwestie sporne w pierwszej kolejności do wychowawcy klasy.

8. W szczególnych przypadkach sporu między uczniem a nauczycielem lub grupą uczniów a nauczycielem, dyrektor szkoły może powołać do jego rozstrzygnięcia zespół składający się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego?

9. Regulamin obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej i wchodzi w życie z obowiązkiem przestrzegania jego postanowień po zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną w porozumieniu z samorządem uczniowskim i komitetem rodzicielskim szkoły.

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.