W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZSP nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Regulamin Rady Rodziców

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. w szkole działa rada rodziców.

§ 1

 1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskuje do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły

- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy

- zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a) znajomość zasad i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie

b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności

c) znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci

e) wdrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły

 1. Rada rodziców przedstawia radzie pedagogicznej opinię w sprawach:

- zmian statutu szkoły

- dokonania oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela

- zatwierdzenia planu pracy szkoły

- wnioskowania w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 2.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie ?klasową radę rodziców? składającą się z 3 osób, przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebrania rady rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a) prezydium rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców.

b) komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady.
 2. Prezydium rady rodziców składa się z 6-ciu członków - przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób - przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka, wyboru dokonuje się na pierwszym posiedzeniu.

§ 3.

Kadencja rady rodziców trwa 5 lat, począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kadencji.

§ 4.

Członkowie klasowych rad rodziców (i jednocześnie rady szkoły) z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas zorganizowanych.

§ 5.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów rady rodziców. Do protokółów dołącza się listy obecności.

§ 6.

 1. Wybory do rad rodziców, prezydium rady rodziców i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Zgłoszeni kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali większą ilość głosów.

§ 7.

1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium, co najmniej raz w roku szkolnym.

 1. Plenarne posiedzenie rady rodziców zwołuje się na wniosek Prezydium Rad Rodziców, dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§ 8.

Prezydium rady rodziców obraduje raz na dwa miesiące. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane.

§ 9.

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

§ 10.

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

§ 11.

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie ststutowej działalności szkoły.
 2. Źródłami funduszu mogą być:

a) dobrowolne wpłaty od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

b) wpłaty z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców

c) działalności gospodarczej prowadzonej przez Radę Rodziców?

§ 12.

 1. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie ?Preliminarza wydatków rady rodziców na dany rok szkolny, zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium rady rodziców.
 2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z preliminarzem wydatków rady rodziców.

§ 13.

Prezydium Rady rodziców może wydatkować środki na następujące cele:

a) dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie izby klasowej itp.

b) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników.

c) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym.

d) zakup książek ,środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.

e) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady .

f) inne........

§ 14.

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, zatrudnia się fachowe siły księgowe.
 2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowania na nim środków dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

§ 15.

 1. W przypadku nierespektowania uprawnień rady rodziców przez dyrekcję szkoły, radę pedagogiczną, prezydium rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie do dyrektora szkoły i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 2. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.