W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ostatni dzwonek!!! Dołącz do ZSP nr 1 w Koluszkach

szkołą pozytywnego wyboru

Kalendarz wydarzeń szkolnych

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

STATUT  ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KOLUSZKACH

 

 

 

Tekst jednolity zatwierdzony  uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017 r.

 

 

 

 

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.                poz. 59 z późn. zm.),  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.).

 

 

  

 

 

Spis treści

 

Rozdział I 3

Nazwa i typ szkoły, siedziba  3

Rozdział II 3

Cele i zadania szkoły  3

Rozdział III 11

Organy szkoły  11

Rozdział IV   34

Organizacja szkoły  34

Rozdział V   42

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  42

Rozdział VI 44

Uczniowie szkoły  44

Rozdział VII 50

Organizacja  zajęć  edukacyjnych  w  ramach  kształcenia   zawodowego  50

Rozdział VIII 50

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego  50

Rozdział IX  52

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży  52

Rozdział X  52

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki 52

ROZDZIAŁ XI  53

Postanowienia dotyczące klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 53

Rozdział XII 54

Postanowienia końcowe  54

 

  

Rozdział I

Nazwa i typ szkoły, siedziba

 

§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

    Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach.

2. Siedzibą szkoły jest miasto Koluszki, ul. Wigury 2.

 

§ 2.

1. Szkoła jest szkołą publiczną.

2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Łódzki Wschodni.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

§ 3.

1. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w następujących zawodach:

a)       zawód: mechanik pojazdów samochodowych,

b)      zawód: mechanik monter maszyn i urządzeń,

c)       zawód: elektryk,

d)      zawód: operator obrabiarek skrawających,

e)      zawody różne w klasach wielozawodowych dla młodocianych pracowników (np. sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, fryzjer, stolarz, blacharz samochodowy, lakiernik).

2. Szkoła posiada warsztaty szkolne mechaniczno-elektryczne przystosowane do realizowania praktycznej nauki zawodu dla uczniów (oprócz oddziałów wielozawodowych).

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 4.

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Najważniejszym  celem kształcenia jest dbałość o integralny  rozwój  biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

3. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

4. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

5. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1)      umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności zgodnie z programem kształcenia,

2)      umożliwia absolwentom dokonywanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

3)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych  w ustawie – Prawo oświatowe, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

5)      obejmuje szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych umożliwiając im zdobycie zawodu,

6)      wpływa na wyrównywanie szans pomiędzy uczniami pochodzącymi ze środowisk wiejskich i środowiska miejskiego w zdobywaniu wykształcenia, zawodu oraz umożliwia start w dorosłe życie,

7)      rozwija umiejętności dziecka, poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

8)      zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

9)      uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,

10)   stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,

11)   kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego, prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

12)   kształtuje świadomość ekologiczną,

13)   wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

14)   kultywuje tradycje narodowe i regionalne,

15)   rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne,

16)   umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

17)   umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego,

18)   umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów,

19)   stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

20)   zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

21)   kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym  i odpowiedzialności za zbiorowość,

22)   wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

23)   kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób,

24)   rozwija takie kompetencje takie jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

25)   rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki,

26)   wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają  w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

27)   ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

28)   wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

 

§ 5.

Cele wymienione w § 4, realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

1)      realizację podstawy programowej,

2)      ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

3)      pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

4)      realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

5)      umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych itp.,

2. Umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a)       organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych,

b)      eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,

c)       organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,

d)      umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej,

e)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

f)        wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych;

3. Sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez:

1)      dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej za pośrednictwem pedagoga szkoły,  a w miarę potrzeb innych specjalistów,

2)      organizowanie nauczania indywidualnego,

3)      udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej;

4. Prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

1)      diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,

2)      współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,

3)      informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii;

5. Wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:

1)      zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania w szkole,

2)      zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole;

6. Zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

1)      organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

2)      za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3)      zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

4)      zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

5)      zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,

6)      zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,

7)      zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu w budynku i wokół niego;

7. Wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów poprzez:

1)      szkolenia dla nauczycieli,

2)      szkolenia dla rodziców,

3)      konsultacje z rodzicami,

4)      pomoc psychologiczno-pedagogiczną pedagoga szkolnego,

5)      współpracę z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, sądami, kuratorami sądowymi   i pracownikami socjalnymi; 

8. Realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły,

9. Dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:

1)      wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety,

2)      uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,

3)      uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich.

 

§ 6.

Do zadań dyrektora szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę należy:

1. Zagwarantowanie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

2. Odpowiadanie za stosowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz  w przypadkach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją.

3. Informowanie policji i sądu rodzinnego o zdarzeniach:

1)      noszących znamiona przestępstwa,

2)      stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ucznia,

3)      świadczących o demoralizacji dzieci.

4. Organizowanie pracy szkoły z uwzględnieniem udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. Zapewnienie doskonalenia nauczycieli w zakresie form działalności wychowawczej i profilaktycznej.

6. Podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez instalowanie i aktualizowanie oprogramowani zabezpieczających.

 

§ 7.

Do zadań pedagoga szkolnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę należy:

1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie bezpieczeństwa.

2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole programu wychowawczo - profilaktycznego.

3. Wdrożenie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

4. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

5. Przeprowadzanie rozmów i wywiadów środowiskowych z uczniami, ich rodzicami lub prawnymi opiekunami.

6. Zawieranie kontraktów zawierających zobowiązania ucznia z trudnościami wychowawczymi, szkoły i rodziców oraz monitorowanie realizacji przyjętych zadań.

7. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego.

8. Nawiązywanie współpracy z sądem rodzinnym, policją, w sytuacjach wymagających interwencji tych organów.

9. Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie rozwiązywania problemów dzieci.

10. Przekazywanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły informacji na temat zasad postępowania z uczniami wymagającymi szczególnej opieki.

 

§ 8.

Do zadań nauczycieli szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę należy:

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem dzieci.

2. Współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów zagrożonych uzależnieniem.

3. Podejmowanie działań interwencyjnych zgodnych z obowiązującymi w szkole procedurami.

4. Wspieranie uczniów w ich rozwoju, motywowanie do podejmowania różnych form aktywności.

5. Systematyczne ocenianie efektów podejmowanych działań wychowawczych i zapobiegawczych, informowanie na śródrocznym i rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej o efektach swoich działań w tym zakresie.

6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych  i pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek poprzez:

1)    przestrzeganie obowiązujących regulaminów dotyczących bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć,

2)    kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym odbywają się zajęcia,

3)    samodzielne usuwanie zagrożenia lub niezwłoczne poinformowanie o nim dyrekcji szkoły,

4)    sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach,

5)    pełnienie dyżurów na przerwach wg harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,

6)    sprowadzanie uczniów do szatni po zakończonych zajęciach edukacyjnych.

7. Bezwzględne przestrzeganie regulaminu dyżurów przez nauczycieli, w szczególności:

1)      punktualne rozpoczynanie dyżuru i ciągła obecność nauczyciela w miejscu podlegającemu nadzorowi,

2)      aktywne pełnienie dyżuru,

3)      reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów,

4)      zastępowanie nieobecnego nauczyciela na dyżurze zgodnie z obowiązującym harmonogramem,

5)      zakaz opuszczenia miejsca dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela,

6)      zgłaszanie dyrekcji szkoły sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci,

7)      natychmiastowe informowanie dyrekcji szkoły o zaistniałym wypadku i podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy.

8. Na początku roku szkolnego zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią przez wychowawcę klasy.

9. Sprawowanie opieki przez nauczyciela bibliotekarza nad uczniami korzystającymi z księgozbioru podręcznego i stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej.

10. Pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych i w szatni przez pracowników obsługi podczas przerw międzylekcyjnych i w czasie trwania zajęć.

11. Kontrolowanie przez pracowników obsługi osób wchodzących na teren szkoły i zgłaszanie tego faktu dyrekcji szkoły.

12. Reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu uczniów przez pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

§ 9.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu  szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

§ 10.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:

1)      ze szczególnych uzdolnień;

2)      z niepełnosprawności;

3)      z choroby przewlekłej;

4)      z niedostosowania społecznego;

5)      z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

6)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7)      z zaburzeń zachowania lub emocji;

8)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)      z niepowodzeń edukacyjnych;

10)   z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)   z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

§ 11.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 12.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia;

2)      rodziców ucznia;

3)      nauczyciela, wychowawcy klasy, specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;

4)      dyrektora;

5)      poradni;

6)      pracownika socjalnego;

7)      asystenta rodziny;

8)      kuratora sądowego;

9)      pielęgniarki środowiskowej;

10)   organizacji pozarządowej, lub innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

2. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)      zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

3)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4)      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

5)      zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

6)      porad i konsultacji,

7)      warsztatów.

3. W szkole udzielana pomoc psychologiczno - pedagogiczna polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 

§ 13.

Dyrektor organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

§ 14.

Do zadań nauczycieli i wychowawców należy:

1)      rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

2)      określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola/ szkoły;

4)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)      współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności  w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola/ szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań;

 

§ 15.

Nauczyciele są obowiązani indywidualizować pracę z dzieckiem i uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i ucznia. Nauczyciele mają również obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i ucznia.

 

§ 16.

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień oraz wspomagają uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 

§ 17.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu powołanym przez dyrektora szkoły.

 

§ 18.

Zakres indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego oraz tryb jego opracowania określają odrębne przepisy.

 

§ 19.

Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych szkoła organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 20.

Podczas udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła współpracuje :

1)      z rodzicami uczniów;

2)      z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      z placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      z innymi szkołami, placówkami;

5)      z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, z którymi współdziałanie ma zwiększać efektywność udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

§ 21.

Do zadań pedagoga należy:

1)      Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3)      udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci   i młodzieży;

5)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)      inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)      pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów;

 

§ 22.

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)      systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)      prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4)      koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5)      współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                             w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 23.

1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez realizację treści programów nauczania, organizowanie i udział  w uroczystościach patriotyczno-religijnych w szkole i środowisku, wycieczkach szkolnych itp.

2. Szkoła przyznaje pomoc socjalną uczniom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej lub z przyczyn losowych w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych,

3. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania, udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i olimpiadach.

4. Szkoła udziela pomocy uczniom w zakresie doradztwa współdziałając z instytucjami takimi jak Powiatowy Urząd Pracy, wyższe uczelnie, Urząd Miasta i Gminy Koluszki, Starostwo Powiatowe i inne. W zakresie poradnictwa można skorzystać z pomocy nauczycieli przeszkolonych w różnych instytucjach związanych z problemem poruszania się po rynku pracy i określonym pojęciem „przedsiębiorczość”.

 

§ 24.

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:

1)      opiekę nad uczniami, przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

2)      podczas przerw śródlekcyjnych oraz przed rozpoczęciem zajęć w szkole opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący wskazani imiennie. Plan dyżurów nauczycieli opracowuje dyrekcja.

1)      harmonogram dyżurów na wszystkie dni tygodnia pracy szkoły wywieszony jest do wiadomości nauczycieli w pokoju nauczycielskim w szkole i w warsztatach szkolnych. Nauczyciel dyżurujący przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych sprawuje opiekę nad uczniami  (na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji).

2)      podczas zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek organizowanych przez szkołę, zadania opiekuńcze sprawują:

a)       nauczyciel prowadzący zajęcia,

b)      organizator wycieczki , z zachowaniem wymaganej przepisami pomocy innych nauczycieli lub rodziców, zależnie od liczebności uczestników zajęć bądź rodzaju wycieczki,

3)      Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy.

4)      uczestnikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej może być osoba ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

5)      szczególnego nadzoru ze strony wychowawców i innych nauczycieli uczących wymagają uczniowie klas rozpoczynających naukę w szkole w celu ułatwienia im adaptacji oraz wdrożenia ich do zasad organizacji pracy w nowym środowisku. Wychowawcy klas pierwszych obserwują i oceniają indywidualnie osobowość podopiecznych, dążą do nawiązania kontaktów z uczniami, pozyskują ich zaufanie.

 

 

Rozdział III

 

Organy szkoły

 

§ 25.

1. Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski.

 

2. Dyrektor szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2) sprawuje nadzór pedagogiczny i inicjuje działania ewaluacyjne prowadzące do doskonalenia pracy szkoły. Prowadzi pomiar dydaktyczny.

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne.

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

6) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

7) przyznaje pracownikom nagrody, wyróżnienia, premie pieniężne a także występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wewnętrznych organów szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom.

8) w porozumieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia ustala zawody, w których kształci szkoła.

9) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

10) Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadkach określonych Statutem Szkoły.

11) Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, powierza wybranemu nauczycielowi funkcję wicedyrektora szkoły i określa zakres jego obowiązków (patrz § 9 ust. 1 i 3).

12) Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

14) monitoruje pracę szkoły

15) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły

16) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.

 

3. W szkole działa Rada Pedagogiczna.

1) postanowienia ogólne.

a) Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustawę z  dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe oraz statut szkoły.

b) Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2) Skład Rady Pedagogicznej

a) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

b) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

c) w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

d) wszystkie osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3) zadania Rady Pedagogicznej

a)    Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje uprawnienia na zebraniach oraz poprzez działania komisji i zespołów.

b)    Przewodniczącego rady pedagogicznej upoważnia się do występowania z wnioskami                             o powołanie komisji rady pedagogicznej.

c)    w pracach komisji, poza członkami rady pedagogicznej, mogą brać udział osoby spoza rady,                          z głosem doradczym – na zaproszenie przewodniczącego rady.

d)    Przewodniczącego komisji powołuje rada pedagogiczna.

e)    komisje i zespoły przygotowują na zebrania rady pedagogicznej projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków.

f)     w strukturze rady pedagogicznej działają zespoły:

·      wychowawcze;

·      przedmiotowe.

g)    Pracą zespołów kierują ich przewodniczący. Przewodniczących zespołów powołuje dyrektor szkoły.

h)    Cele i zadania zespołów przedmiotowych oraz zespołów wychowawczych zostały określone  w statucie szkoły.

i)      zespoły te podlegają bezpośrednio nadzorowi dyrektora szkoły  i nie są organami suwerennymi.

j)      Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

4) Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

a) Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

b) Zebrania rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.

c) Zebrania rady pedagogicznej mogą być zwoływane także w innych terminach   na wniosek:

·      organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

·      organu prowadzącego;                

·      1/3 członków rady pedagogicznej (zgłoszony pisemnie, z podpisami członków rady);

·      z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej.

·      o zebraniu rady dyrektor zarządzeniem powiadamia członków rady przynajmniej              na 3 dni przed jej terminem wraz z podaniem projektu porządku zebrania.

·      zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym (w dniu, w którym odbywa się posiedzenie rady, dyrektor szkoły może zarządzić skrócenie lekcji).

5)    Przewodniczący Rady Pedagogicznej

·      opracowuje roczny plan pracy rady;

·      przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania rady;

·      podpisuje uchwały;

·      realizuje uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

·      monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał ;

·      informuje radę pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał;

·      podpisuje protokoły z zebrań rady;

·      wstrzymuje wykonanie uchwał rady niezgodnych z przepisami prawa (jako dyrektor szkoły).

b) W przypadku nieobecności przewodniczącego obrady rady prowadzi zastępca dyrektora.

c) Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:

·      brania czynnego udziału we wszystkich zebraniach rady i w zebraniach komisji,  do których należy;

·      wykonywania prawomocnych uchwał rady pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich treścią                     i terminami;

d) Każdy członek rady musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń   do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.

e) Członkowie rady zgłaszają swoja nieobecność na posiedzeniu rady jej przewodniczącemu.

f) W szczególnych przypadkach losowych członek rady pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

g) Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować, jak nieobecność w pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

6)    Zebranie Rady Pedagogicznej

a) Porządek zebrania zatwierdza rada pedagogiczna.

b) Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

c) Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

d) Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

e) Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie rady pedagogicznej.

7)    Kompetencje Rady Pedagogicznej

a)       zatwierdzanie planów pracy szkoły;

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym:

·      zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

·      zgody na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

·      promowania do klasy programowo wyższej ucznia, ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych   w szkole;

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

e) ustalanie regulaminu rady pedagogicznej;

f) ustalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolnego zestawu programów nauczania                                      i szkolnego zestawu podręczników;

g) uchwalanie (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców) szkolnego programu wychowawczego                      i programu profilaktyki;

h) przygotowywanie projektu statutu szkoły lub jego zmian. 

g) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym  sprawowanego  nad  szkołą  lub  placówką  przez  organ  sprawujący  nadzór pedagogiczny,                     w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

h) Zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej wymagają następujące sprawy:

·      powierzenie stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosi żaden kandydat lub konkurs nie wyłonił kandydata;

·      powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

·      odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły;

·      wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

·      organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

·      projekt planu finansowego;

·      propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;

·      występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

·      program profilaktyczny i wychowawczy szkoły;

·      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

·      wyrażenie zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju;

·      określenie wzoru jednolitego stroju;

·      określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

·      ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły;

·      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkołach realizujących zajęcia przez pięć dni      w tygodniu;

·      propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego;

·      zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia;

·      wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

·      wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo - zadaniowego;

·      wybór przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

·      wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

8) Tryb i sposób podejmowania uchwał oraz wyrażania opinii.

a) Uchwały są podejmowane poprzez głosowanie.

b) Uchwała jest prawomocna, jeżeli została przyjęta zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady pedagogicznej.

c) Głosowanie:

·      jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki;

·      tajne prowadzi się za pomocą ostemplowanych kart.

d)  Aby przeprowadzić głosowanie tajne, rada pedagogiczna wybiera każdorazowo trzyosobową komisję skrutacyjną.

e) W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały dotyczące  spraw personalnych lub na wniosek członka rady pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

f) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

g) O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

h) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności  z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

i) Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo do wyrażenia opinii w trakcie zebrania rady pedagogicznej.

j) Treść opinii rady pedagogicznej ustalana jest wg następującej kolejności:

·      w drodze consensusu;

·      w drodze kompromisu;

·      w drodze głosowania większością głosów;

·      w szczególnych przypadkach rada pedagogiczna ma prawo do powołania spośród swoich członków komisji do opracowania projektu opinii.

a) Głosowanie tajne stosuje się przy zasięganiu opinii rady pedagogicznej w sprawach personalnych lub na wniosek członka rady pedagogicznej, przyjęty w głosowaniu jawnym.

b) O trybie głosowania w sprawach nie ujętych powyżej każdorazowo decydują członkowie rady pedagogicznej obecni na zebraniu rady.

9)  Wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej

a) Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

b) Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli rady pedagogicznej powołuje się trzyosobową komisję skrutacyjną.

c) W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.

d)Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.

e) Każdy nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.

f) Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje o sposobie oddania ważnego głosu na swojego kandydata.

g) Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

h) Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.

10) Dokumentowanie zebrań

a) Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.

b) Zebrania rady pedagogicznej protokołuje członek rady pedagogicznej wybierany na czas nieokreślony lub inna osoba wskazana przez przewodniczącego rady pedagogicznej.

c) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane formie wydruków elektronicznych i wpinane do księgi protokołów rady pedagogicznej.

·      księga protokołów rady pedagogicznej nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

·      prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

a) Księgę protokołów rady pedagogicznej zaopatruje się w klauzulę: „Księga zawiera protokoły Rady Pedagogicznej od nr ……. do  nr ……. i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia …. do dnia …..”.

b) Przyjmuje się następującą dokładność protokołowania – uproszczone. Oznacza to,                          że nie notuje się szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie wynikające z niej postanowienia. („W dyskusji głos zabrali …. poruszając następujące problemy... …. .   …. Na podstawie głosowania jawnego ustalono, że ….. Wynik głosowania: …….. osób za, ………. osób przeciw, ………… osób wstrzymało się od głosu”

11) Struktura protokołu zebrania rady pedagogicznej zawiera

a) datę zebrania;

b) numery podjętych uchwał;

c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum;

d) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły);

e) zatwierdzony porządek zebrania;

f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

g) przebieg zebrania;

h) treść zgłoszonych wniosków;

i) podjęte uchwały i wnioski;

j) podpisy przewodniczącego i protokolanta.

12) Uchwały podejmowane w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej mają zapis według poniższego wzoru:

 

„Uchwała Nr …

Rady Pedagogicznej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

w sprawie …………………………………………………………………………..

Na podstawie art./par. …, ust. …. Ustawy …./rozporządzenia …/ § …….statutu

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

§ 1

……………………………………………………………………………………..

§ 2

………………………………………………………………………………………

§ 3

………………………………………………………………………………………

Ew. wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………./podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów:

1. za: …….

2. przeciw: ……

3. wstrzymało się: ……..

4. członków rady pedagogicznej ogółem: ……..

5. obecnych: ……..”

 

13) Tryb przyjmowania protokołów z zebrań rady pedagogicznej

a)       Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący rady pedagogicznej.

b)      Protokół z zebrań rady pedagogicznej sporządza protokolant w terminie 7 dni od zebrania rady pedagogicznej.

c)       W terminie 14 dni nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i mają prawo do wniesienia na piśmie uwag i zastrzeżeń.

d)      Wniesione uwagi rozpatrywane są na kolejnym zebraniu rady pedagogicznej i decyzją rady uwzględnione bądź nie uwzględnione w protokole.

e)      Nie wniesienie uwag w powyższym trybie jest równoznaczne z przyjęciem treści protokołu.

14) Księgę protokołów przechowuje się w kancelarii szkoły

15) Zasady współpracy rady pedagogicznej z innymi organami szkoły

a)       Rada pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły w zakresie spraw określonych w statucie. W szczególności uzgadnia opinie przed podejmowaniem uchwał i wniosków będących w kompetencji rady pedagogicznej.

b)      Ewentualne konflikty miedzy radą pedagogiczną, a innymi organami szkoły rozwiązywane są zgodnie z procedurami opisanymi w statucie szkoły.

16) Postanowienia końcowe

a)       Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

b)      Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem                                       w drodze uchwały.

c)       Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

d)      Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

17) Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu

18) Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

4. Rada Rodziców.

1)    W szkole działa Rada Rodziców.

2)    Rada Rodziców jest organem stanowiącym reprezentację ogółu rodziców uczniów, współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim                              w procesie wychowania i kształcenia młodzieży. Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskuje do innych organów szkoły                    w tym zakresie spraw.

3)    Rada Rodziców działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4)    Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 1. znajomość zasad i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
 2. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
 3. znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 4. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 5. wdrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

5)    Rada Rodziców przedstawia Radzie Pedagogicznej opinię w sprawach:

a) zmian statutu szkoły,

b) dokonania oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

c) zatwierdzenia planu pracy szkoły,

d) wnioskowania w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

6)    Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Zespołu jest zebranie rodziców klasy.

7)    Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców składającą się z minimum 3 osób, w tym: przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

8)    Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

9)    Najwyższą władzą ogółu rodziców jest Plenarne Zebranie Rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady.

10) Plenarne zebranie Rady Rodziców zwołuje się na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

11) Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

12) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

13) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

14) Plenarne sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Rady Rodziców przeprowadza się uwzględniając w porządku obrad: 

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz komisji regulaminowej, uchwał i wniosków, wyborczej (w trybie jawnym),

b)    sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

c)    sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu organowi,

d)    informację Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

e)    wystąpienia przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

f)     plenarną dyskusję programową,

g)    uchwalanie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji,

h)    wybory nowych organów Rady Rodziców,

i)     wolne głosy i wnioski.

15) Prezydium Rady Rodziców składa się z min. 5-ciu członków : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.

16) Prezydium Rady Rodziców obraduje stosownie do potrzeb i z udziałem Dyrektora Zespołu Szkoły. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane.

17) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka, wyboru dokonuje się na pierwszym posiedzeniu.

18) Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

a) dokonywanie raz w roku kontroli na żądanie Dyrektora szkoły, Rady Rodziców lub organu administracji szkolnej, sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą;

b) przedstawianie ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej na Plenarnym Posiedzeniu Rady Rodziców: Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o interwencję Komisji Rewizyjnej;

19) Kadencja Rady Rodziców trwa  4 lata, począwszy od miesiąca września do 30 września ostatniego roku kadencji, a rodzice młodocianych uczniów Szkoły Branżowej I stopnia są jej członkami przez 3 lata.

20) Członkowie Rady Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z pozostałych klas.

21) Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Do protokołów dołącza się listy obecności.

22) Wybory do Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

23) Zgłoszeni kandydaci obowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.

24) Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali większą ilość głosów.

25) Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

26) Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły.

27) Fundusze Rady Rodziców powstają:

a) ze składek rodziców,

b) z wpływów od instytucji państwowych, prywatnych i społecznych,

c) z darowizn,

d) wpłaty z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

28) Rodzice dobrowolnie deklarują wysokość składki.

29) Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców” na dany rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.

30) Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki na następujące cele:

a) dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie izby klasowej itp.,

b) pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

c) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnokształcącym,

d) zakup książek ,środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

e) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady.

31) Dokumentacja (księgowość, kasa) związana z działalnością Rady Rodziców prowadzona jest przez kwalifikowanych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia.

32) Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowania na nim środków, dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

33) Przewodniczący Rady Rodziców i Dyrektor szkoły są uprawnieni do otwarcia rachunku w banku i zawarcia umowy oraz dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku.

34) Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez Przewodniczącego Rady Rodziców pod względem merytorycznym i przez Dyrektora Szkoły pod względem formalnym.

35) W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia - Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

36) Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) inicjowanie i organizacja formy bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej działalności szkoły    i poprawianie warunków jej funkcjonowania,

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

·      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

·      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły,

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zespołu,

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,

f) prezentowanie opinii dotyczących pracy szkoły,

g) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania               i opieki,

h) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,                  w szkole i w środowisku,

i) występowanie na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe

  do Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności                     w sprawach organizacji zajęć m.in.:

·      dodatkowych zajęć edukacyjnych, do  których  zalicza  się:  zajęcia  z  języka  obcego  nowożytnego  innego  niż  język  obcy  nowożytny  nauczany  w  ramach obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  zajęcia,  dla  których  nie  została  ustalona  podstawa  programowa,  lecz  program nauczania  tych  zajęć  został  włączony  do  szkolnego  zestawu  programów  nauczania; 

·      zajęć  prowadzonych  w  ramach  pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

37) Rodzice zobowiązani są:

a) wspierać proces nauczania i wychowania,

b) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia lekcyjne,

c) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d) reagować na przejawy niewłaściwego zachowania ucznia w szkole i poza jej terenem oraz poinformować o tym Dyrektora Szkoły lub wychowawcę,

e) reagować na niewłaściwe zachowanie nauczycieli, a przede wszystkim naruszenie godności ucznia i informować o tym Dyrektora Szkoły ,

f) uczestniczyć zgodnie z harmonogramem w zebraniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

g) dokonywać kontroli usprawiedliwień nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych,

h) troszczyć się o dobre imię szkoły,

i) odpowiadać materialnie za szkody wyrządzone umyślnie przez ich dzieci.

38) Rodzice i nauczyciele współdziałają w wymianie informacji na tematy dydaktyczne                                      i wychowawcze w bezpośrednich kontaktach indywidualnych i zespołowych w postaci zebrań                              z rodzicami lub konsultacji indywidualnych według terminarza spotkań w planie pracy szkoły.

39) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

5. Samorząd Uczniowski

1)    W Zespole działa Samorząd Uczniowski.

2) Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 85 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

3) Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

4) Główne zadania Samorządu to:

a) obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

b) czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział                       w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

c) wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.

d) organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów                                         i możliwościami szkoły.

e) przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.

f) organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

g) przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły (art. 6a pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela).

5) Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami                                  i stawianymi wymaganiami.

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.

d) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.

e) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę Opiekunów SU.

6) Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a) Samorząd Klasowy w składzie:

·      Przewodniczący klasy

·      Zastępca Przewodniczącego

·      Skarbnik

·      Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)

b) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

·      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU

·      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

·      Skarbnik

·      Sekretarz

7) Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

8) W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele – opiekunowie.

9) Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

a) Samorząd Klasowy:

·      reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,

·      organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.),

·      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

·      organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy;

b) Rada Samorządu Uczniowskiego:

·      uchwala Regulamin SU,

·      podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

·      podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,

·      uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,

·      opiniuje wybór opiekunów SU,

·      dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU,

c) Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

·      kieruje pracą SU,

·      wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy,

·      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

·      rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

·      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców                        w ramach swoich kompetencji,

·      opiniuje pracę nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły;

10) Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

a) Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego,

b) w przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

11) Tryb wyboru Zarządu SU:

a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły Branżowej I stopnia  w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

b) nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU,

c) wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:

·      do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekunów SU każda klasa dokonuje wyboru                 maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU,

·      w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie Opiekunom SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką (kandydatury opiniuje wcześniej wychowawca klasy),

·      do przede dnia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustalają opiekunowie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły),

·      w dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

·      członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;

d) wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego;

12) Zgłoszeni przez Samorządy Klasowe kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w Zarządzie, tworzą wraz z Zarządem Radę Samorządu Uczniowskiego.

13) Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1-2 lata.

14) Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

15) Opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

16) Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię, jej odpis podpisany przez siebie i Opiekunów SU.

17) W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu SU na temat opiniowanych spraw Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

18) Tryb podejmowania uchwał: 

a) uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej,

b) listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU,

c) zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów.                           Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU,

d) rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety;

19) Tryb odwoływania się od decyzji Rady SU:

a) jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.

b) w przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w art. 18., Opiekunowie SU i Rada SU                       w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

c) w sprawach spornych Rada SU i Opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

20) Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:

a)    ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne,

b)    z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.,

c)    ze sprzedaży surowców wtórnych,

d)    ze środków przekazanych przez sponsorów,

e)    z innych źródeł;

21) Finanse SU prowadzi Skarbnik SU. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy Opiekunów SU. Środki finansowe Samorządu przechowywane są przez Opiekunów w pokoju nauczycielskim lub w gabinecie Dyrektora Szkoły.

22) Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a) regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b) zeszyt protokołów,

c) księga ewidencji dochodów i wydatków,

d) plan pracy SU na dany rok szkolny,

e) sprawozdanie z działalności za I i II semestr;

23) Tryb dokonywania zmian w regulaminie SU:

a) wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU,

b) zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał;

24) Rada SU zbiera się raz w miesiącu. Opiekunowie SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe               w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

25) Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

26) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.

 

§ 26.

1. W strukturach Samorządu Uczniowskiego działa Szkolne Koło Wolontariusza, którego celem                     w szczególności jest:

1) Angażowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2) Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3) Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.

4) Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

5) Promocja idei wolontariatu w szkole.

6) Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7) Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8) Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9) Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

10) Aktywna współpraca z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi wolontarystycznie                     w środowisku lokalnym.

2.  Koło jest organizacją młodzieżową działającą na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.

3. Opiekę nad Kołem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora  szkoły koordynator, który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze Statutem Szkoły Regulaminem.

4.Członkami Koła może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Koła.

5. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

6. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

7. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.

8. Koło realizuje swoją działalność poprzez:

1)      spotkania, szkolenia, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp.,

2)      imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,

3)      imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,

4)      udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora Koła, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,

5)      pomoc w organizacji imprez szkolnych,

6) pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.

 9. Koło bezpośrednio podlega Dyrektorowi  Szkoły,  jako organowi powołującemu i nadzorczo-  kontrolnemu.

10. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa do zawierania porozumień z wolontariuszami koordynatorowi      Szkolnego Wolontariatu.

11. Pracą Koła kieruje koordynator, do zadań którego należy:

1)  planowanie kierunków działań,

2)  koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,

3)  wspieranie wolontariuszy w działaniach,

4)  nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,

5)  inspirowanie członków do podejmowania działań,

6)  reprezentowanie Koła na zewnątrz,

7)  stały kontakt z Dyrekcją szkoły.

12. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.

 

§ 27.

1. Zasady współdziałania organów szkoły:

1) każdy z organów szkoły ma regulamin działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą, Statutem Szkoły i regulaminami.

2) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw ucznia.

3) Rada Pedagogiczna może zaciągnąć opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:

a) dokonywanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,

b) zatwierdzanie planu wychowawczego szkoły,

c) wnioskowanie w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych przedmiotów nadobowiązkowych;

4) w przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:

a) w relacji uczeń - uczeń: wychowawca - Samorząd Uczniowski - pedagog szkolny,

b) w relacji uczeń - nauczyciel: wychowawca - pedagog szkolny,

c) w relacji rodzic - nauczyciel: wychowawca - pedagog szkolny – dyrektor,

d) w relacji nauczyciel – nauczyciel: dyrektor szkoły,

e) w relacji nauczyciel- dyrektor: organ nadzorujący/ organ prowadzący;

5) w przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia skargi każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę Dyrektorowi poprzez złożenie pisma do sekretariatu Szkoły z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną sporu jest uczeń pismo składają jego rodzice.

6) w celu rozwiązania sporu Dyrektor powołuje w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy zespół mediacyjny.

7) w skład zespołu wchodzi w zależności od przedmiotu sprawy: wicedyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

8) Zespół mediacyjny liczy co najmniej 3 osoby.

9) Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania, o wynikach pracy zespołu przewodniczący zespołu informuje niezwłocznie Dyrektora.

10) o sposobie załatwienia sprawy Dyrektor informuje osobę zgłaszającą na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

11) Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy.

2. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców w sprawach wychowania i kształcenia są następujące:

1) zapoznanie rodziców z zadaniami dydaktyczno - wychowawczymi na zebraniach ogólnych                       i klasowych,

2) zapoznanie rodziców na zebraniach klasowych z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3) zebrania ogólne odbywają się na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,

4) zebrania klasowe odbywają się w miarę potrzeb - nie rzadziej niż dwa razy w semestrze,

5) rodzice mają obowiązek kontaktowania się z wychowawcą klasy nie rzadziej niż dwa razy                     w semestrze,

6) rodzice mają prawo do uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

7) w szkole obowiązuje dziennik elektroniczny, informacje udostępniane są  rodzicom nieodpłatnie,

8) w procesie wychowania i kształcenia rodzice są zobowiązani do ścisłej współpracy                                  z wychowawcą klasy, oferując pomoc przy m.in. organizowaniu wycieczek, uroczystości szkolnych, zajęć pozalekcyjnych itp.

3. Zasady oceniania i informowania o osiągnięciach uczniów określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

§ 28.

1. Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:

1) Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania                  i promowania uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1                         w Koluszkach.

2) Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy, które uwzględnia

przedmiotowy system oceniania.

3) Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia.

4) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu            i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5) Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Cele, elementy i procedura oceniania:

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się według

wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO).

2) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                          o postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                      i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według zasad podanych poniżej;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                      o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4) Procedura oceniania:

a) nauczyciel przedmiotu systematycznie dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny,

b) nauczyciel przedmiotu powiadamia uczniów przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem, o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości.

c) w ciągu jednego dnia może się odbyć nie więcej niż jedna praca klasowa (pisemny sprawdzian), a w ciągu tygodnia – trzy (nie dotyczy to prac klasowych i sprawdzianów przekładanych na prośbę uczniów).

d) wychowawca udziela informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o ocenach w formie ustnej lub w postaci wypisu ocen z dziennika w czasie zebrań, na przerwach lub po lekcjach (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania).

e) wychowawca zaprasza na zebrania i indywidualne konsultacje, w ten sposób umożliwia rodzicom spotkanie z innymi nauczycielami i uzyskanie dodatkowych informacji o postępach ucznia.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających                         z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                            z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców                       o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.  Procedura informowania uczniów i rodziców:

1) Nauczyciel na pierwszej lekcji danego przedmiotu nauczania odczytuje i omawia wymagania edukacyjne,

2) Stosownym wpisem w dzienniku nauczyciel dokumentuje zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi,

3) Wychowawca we wrześniu na godzinie wychowawczej zapoznaje uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i fakt ten dokumentuje stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym,

4) Wychowawca na pierwszym lub drugim zebraniu zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów)                 z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z wybranymi przedmiotowymi systemami oceniania przekazanymi mu przez dyrekcję szkoły lub nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

5) Rodzice poświadczają swoim podpisem na sporządzonej przez wychowawcę liście fakt zapoznania się z regulaminem,

6) Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.

7.  Formy kontroli postępów edukacyjnych.

1) W celu sprawdzenia postępów edukacyjnych ucznia przewiduje się następujące formy kontroli:

a) odpowiedzi ustne,

b) prace pisemne,

c) prace właściwe danemu przedmiotowi, na przykład ćwiczenia praktyczne,

d) referaty, prezentacje, projekty,

e) aktywność na lekcji,

f) prace domowe.

2) Prace pisemne mogą być realizowane w formie prac klasowych (sprawdzianów) przewidzianych w planie realizacji programu nauczania lub kartkówek obejmujących materiał  z trzech ostatnich lekcji.

3) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia prac klasowych w ciągu 2 tygodni. Dopuszcza się wydłużenie tego okresu, jeśli jest on spowodowany usprawiedliwioną nieobecnością nauczyciela                    w szkole. Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika kolorem czerwonym, wpisuje też datę ich sprawdzenia (omówienia), a prace przechowuje do końca danego roku szkolnego. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny na zasadach określonych w przedmiotowym systemie oceniania.

4) Kartkówki trwają 10-15 minut i nie wymagają zapowiedzi oraz uzgadniania terminu.

8.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

9.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie oceny odbywa się w formie ustnej.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań z rodzicami.

11. W Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach dostosowuje się wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                                 i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 127 ust. 11 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. „Prawo oświatowe”. W związku z tym, jeśli opinia poradni zawiera wskazania o dostosowaniu wymagań, w momencie otrzymania takiej opinii, nauczyciel powinien załączyć do rozkładu materiału i przedmiotowego systemu oceniania, te wymagania edukacyjne, które nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu ucznia o którym mowa. Dostosowania te muszą być brane pod uwagę również w momencie zdawania przez tego ucznia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego.

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

16.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

a)    dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

b)    jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 16 lit. a), uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”,

c)    na podstawie opinii lekarskiej dyrektor może częściowo zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki,

d)    dyrektor nie zwalnia ucznia z całych zajęć, a jedynie z tych czynności, których - jak stwierdza opinia lekarska - uczeń ze względów zdrowotnych nie może wykonywać. zwolnienie jest udzielane na czas określony w opinii;

17. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i ocena roczna nie są średnią ocen. Są ogólną oceną poziomu wiedzy, aktywności i umiejętności ucznia. Szczególną wagę przy wystawianiu ocen śródrocznej                 i rocznej mają oceny ze sprawdzianów z większej partii materiału.

18. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia                  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej                          z zachowania.

19. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku zgodnie z przyjętym terminarzem roku szkolnego.

20. Po klasyfikacji śródrocznej w ciągu tygodnia wychowawcy klas przeprowadzają spotkania                          z rodzicami i omawiają wyniki klasyfikacji.

21. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.

22. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

23. Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej odbywa się w tygodniu, w którym kończą się zajęcia edukacyjne dla danych klas, zgodnie z przyjętym terminarzem roku szkolnego.

24. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne wpisują do dziennika elektronicznego, w rubryce przewidywana ocena śródroczna lub przewidywana ocena roczna a wychowawca przewidywaną śródroczną lub roczną ocenę z zachowania. O przewidywanych ocenach informują uczniów w formie ustnej. Dodatkowo uczeń i rodzic może sprawdzić oceny przewidywane w dzienniku elektronicznym.

25. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu, wpisu w dzienniku dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela.

26. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

27. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna                                   z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

28. Ocenę z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun/pracodawca praktyk zawodowych

29. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

30. Procedura wystawiania oceny z zachowania:

1)    Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy przedstawia ocenę ucznia z zachowania nauczycielom uczącym w danej klasie oraz innym zainteresowanym nauczycielom;

2)    Ustalając ocenę zachowania ucznia, wychowawca może wziąć pod uwagę także opinie organizacji uczniowskich oraz innych pracowników szkoły;

3)    Oceniany uczeń ma prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu;

4)    Przy wystawianiu rocznej oceny z zachowania (podobnie jak przy wystawianiu ocen rocznych                    z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych) bierze się pod uwagę osiągnięcia ucznia w całym roku szkolnym;

5)    Wyjściową oceną do ustalenia oceny z zachowania jest ocena „dobra”.

31. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

32. Uczeń może nie uzyskać klasyfikacji z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli                                  w semestrze był obecny na mniej niż połowie odbytych zajęć edukacyjnych.

33. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Egzamin ten obejmuje materiał z danego semestru.

34. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

35. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

36. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego                           w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

37. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego:

1) Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie do dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej;

2) W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów;

3) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a)    realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,

b)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje egzaminu z wychowania fizycznego;

5) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem §15 ust.2, 3 i 4  rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

6) Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);

8) Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje Dyrektorowi szkoły. Na notatce uczeń potwierdza podpisem, ze znana mu jest data egzaminu;

9)  Po przeprowadzeniu egzaminu Dyrektor dołącza notatkę do protokołu;

10) Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Zespołu najpóźniej dzień po ustaleniu daty egzaminu;

11) Stopień trudności zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i odpowiadać poszczególnym kryteriom ocen;

12) Uczeń powinien zostać poinformowany na piśmie o zakresie materiału, który będzie obejmował egzamin;

13) Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel (komisja) ustala ocenę według skali zawartej w §7 rozporządzenia z dnia 3 sierpnia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;

38. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 34 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

39. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2) Nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

40. Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

41. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

42. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający                                    w szczególności:

1) Imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 39, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 37 lit. c ,skład komisji,

2) Termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

5) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

43. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja z egzaminu klasyfikacyjnego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły Branżowej I stopnia. Dokumentacja nie może być kopiowana ani fotografowana.

44.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

45. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

46. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły  powołuje komisję, która:

1) Przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

3) Sprawdzian, o którym mowa w punkcie a, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

47. Procedura sprawdzianu:

1) pisemne zastrzeżenia dotyczące trybu ustalenia wymienionych ocen należy złożyć na piśmie do Dyrektora  Branżowej Szkoły I stopnia w podanych terminach;

2) sprawdzian dla klas pierwszych, drugich i trzecich powinien się odbyć do 2 tygodni po zakończeniu zajęć dydaktycznych, dla klas programowo najwyższych w szkole kończącej się egzaminem maturalnym do 30 kwietnia;

3) termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Po uzgodnieniu terminu sporządza się notatkę, którą podpisują zainteresowane strony i dołącza się ją do protokołu;

4) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja przedmiotowa i przekazuje Dyrektorowi Branżowej Szkoły I stopnia w ciągu 2 dni od wydania przez niego polecenia.

48. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia  albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog lub psycholog,

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f) przedstawiciel Rady Rodziców.

49. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 48 lit a pkt 2 , może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

50. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 28 ust. 59. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

51. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości                              i umiejętności, o którym mowa w ust. 46 lit. a. w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                  w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia  w uzgodnieniu                 z uczniem i jego rodzicami.

52. Przepisy ust. 45-51 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

53. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

54. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

55. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują              z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

56. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 28. ust. 53, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem §28 ust. 58

58. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

59. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

60. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna               z zastrzeżeniem § 28 ust. 45-52.

61. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

62. Procedura egzaminu poprawkowego:

1) pisemną prośba o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły nie później niż do momentu rozpoczęcia klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej w danym roku szkolnym;

2) w przypadku wniosku o dwa egzaminy poprawkowe Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje                      w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów;

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor  Branżowej Szkoły I stopnia w ostatnim tygodniu ferii letnich;

4) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminów                  z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;

5) informację o wyznaczonym terminie egzaminu poprawkowego podpisuje uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie);

6) zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne oraz wymagania egzaminacyjne zgodne z wymaganiami programowymi (na każdą ocenę), przygotowuje komisja przedmiotowa;

7) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni zostać poinformowani na piśmie o zakresie materiału, który będzie obejmował egzamin oraz o wymaganiach na poszczególne oceny                        w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w danym semestrze. Uczeń lub jego prawni opiekunowie potwierdzają na piśmie fakt ich otrzymania.

63. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Branżowej Szkoły                      I stopnia. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

64. Nauczyciel, o którym mowa w § 28 ust 63 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

65. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający                                  w szczególności:

a) skład komisji;

b) termin egzaminu poprawkowego;

c) pytania egzaminacyjne;

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

66. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                           w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora  Branżowej Szkoły I stopnia, nie później niż do końca września.

67. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu;

68. Pisemny wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu należy złożyć do Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia równocześnie z usprawiedliwieniem nieobecności.

69. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę                             z zastrzeżeniem § 28 ust.58.

70. Uczeń kończy Branżową Szkołę I stopnia, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 28 ust.                11-15, § 40,41 (obniżanie wymagań i zwalnianie z zajęć) uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 28 ust.45-52 (procedury odwoławcze)

71. Uczeń kończy Branżową Szkołę I stopnia z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu nauczania średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

72. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

Oceny pozytywne:

- stopień celujący - 6 cel

- stopień bardzo dobry - 5 bdb

- stopień dobry - 4 db

- stopień dostateczny - 3 dst

- stopień dopuszczający - 2 dop

Ocena negatywna:

- stopień niedostateczny - l ndst

73. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali przedstawionej w § 28. ust. 72.

74. Wyniki prac klasowych, obejmujących cały dział, testów diagnostycznych lub prac obejmujących obszerny zakres materiału, są przeliczane na ocenę szkolną i wpisywane do dziennika zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania

75. W dzienniku lekcyjnym, w rubrykach dotyczących oceniania/obecności, można stosować następujące skróty:

1) „-” - nieobecność ucznia,

2) „· ” – obecność ucznia,

3) „ns”  – nieobecny usprawiedliwiony z przyczyn szkolnych (np. konkurs, uroczystość),

4) „k” – uczeń na kursach,

5) „S” – spóźnienie,

6) „su” – spóźnienie usprawiedliwione,

7) „u” – usprawiedliwiona nieobecność ucznia,

8) „z” – zwolniony.

76. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną                 i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

77. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny dla uczniów (prawnych opiekunów)                              w bibliotece szkolnej, u dyrektora szkoły, pedagoga oraz wychowawców klas. Przedmiotowe systemy oceniania są dostępne u wicedyrektora oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

78. W przypadku zajęć edukacyjnych z przedmiotu „ Przepisy Ruchu Drogowego” realizowanych poza szkołą ( przez WORD lub Szkołę Nauki Jazdy) ocena klasyfikacyjna przedstawiona w formie punktowej jest przeliczana przez szkołę na stopień wg. następującej skali:

 • 74 punkty – bardzo dobry
 • 73 – 72 punkty – dobry
 • 71 – 70 punktów - dostateczny
 • 69 – 68 punktów – dopuszczający
 • poniżej 68 punktów – niedostateczny

79. Uczniom, którzy uczęszczają zarówno na zajęcia z religii jak i z etyki, przy wyliczaniu do średniej będą brane pod uwagę oceny z obu przedmiotów.

 

 

Rozdział IV

Organizacja szkoły

 

§ 29.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  tworzy się stanowisko wicedyrektora w przypadku, gdy liczba oddziałów wynosi 12 lub więcej. W przypadku mniejszej liczby oddziałów Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym oraz na wniosek rady pedagogicznej może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Wicedyrektor

1) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły:

a) opracowuje roczny plan pracy szkoły w części wychowawczo-opiekuńczej.

b) ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych.

c) kontroluje na bieżąco realizację planu zajęć szkolnych i ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli

2) współpracuje z dyrektorem szkoły w zakresie:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym obserwuje lekcji, i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli,

b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli ustaleń Statutu Szkoły,

c) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły, współpracuje ze szkolną służbą zdrowia

3) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły oraz zastępuje go podczas jego nieobecności.

4. Szczegółowe zakresy obowiązków wicedyrektora i innych osób na stanowiskach kierowniczych określa dyrektor szkoły.

 

§ 30.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy dotyczące organizacji roku szkolnego ustalane przez kuratora oświaty.

2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

 

§ 31.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranych z zestawu przedmiotów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Zajęcia z języków obcych mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

3. Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego, stanowiące realizację podstaw programowych ustalonych dla kształcenia w poszczególnych zawodach, są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.

4. W oddziałach wielozawodowych szkoły branżowej I stopnia dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w zakresie kształcenia zawodowego odbywa się na kursach organizowanych przez centra kształcenia ustawicznego, na które uczeń jest kierowany przez szkołę w porozumieniu z pracodawcą zatrudniającym go. Kształcenie zawodowe o charakterze kursów jest zgodne z ramowym programem kształcenia opracowanym przez ministerstwo edukacji.

5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą techniczną, a daną jednostką.

 

§ 32.

1. W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie: komisja humanistyczna, komisja matematyczno-przyrodnicza i wf, komisja przedmiotów zawodowych, komisja ds. statutu, komisja ds. promocji, komisja ds. ewaluacji wewnętrznej, komisja ds. frekwencji, .

2. Dyrektor szkoły może powoływać  w ciągu roku szkolnego inne komisje problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub na wniosek zespołu. 

4. W pracach zespołu wychowawczego mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.

5. Komisje przedmiotowe określają plany pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.

6. Podsumowanie pracy komisji odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

7. Cele i zadania komisji obejmują:

1)zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także opiniowania proponowanych programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole,

2)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)realizowanie zadań  wynikających z przepisów prawa i przypisanych zespołowemu działaniu.

 

§ 33.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna przedmiotów teoretycznych trwa 45 minut, a godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 45 minut.

3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa pracy przewiduje się podział oddziałów na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.

5. W szkole prowadzone są:

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

2) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,

4) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

6. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

 

§ 34.

Szkoła posiada warsztaty szkolne, dające możliwość realizacji zajęć praktycznych. Szczegółowe zasady organizacji zajęć praktycznych na terenie warsztatów szkolnych określa Regulamin Warsztatów Szkolnych, Regulamin Warsztatów Szkolnych nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Na terenie Warsztatów Szkolnych wszystkich uczniów Szkoły obowiązują:

a) Statut Szkoły ,

b) Wewnątrzszkolny System Oceniania,

c) regulamin Warsztatów Szkolnych,

d) przepisy BP i higieny oraz przepisy p-poż.

 

§ 35.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 36.

1. Szkoła posiada bibliotekę szkolną.

2. Biblioteka jest pracownią szkolną i służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły

a) uczniowie - na podstawie karty czytelnika,

b) nauczyciele i pracownicy szkoły - na podstawie dowodu osobistego,

c) rodzice - na podstawie karty czytelnika dziecka i dowodu osobistego,

4. Biblioteka czynna jest codziennie w godzinach umożliwiających korzystanie z księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka:

a) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

b) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,

c) współuczestniczy w realizacji planu wychowawczego szkoły,

d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji,

e) stanowi ośrodek informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

f) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły pracując z uczniami trudnymi i zdolnymi,

g) zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

h) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

§ 37.

1. Dla realizacji celów statutowych szkoły, szkoła posiada pomieszczenia:

1) gabinet szkolnej opieki medycznej,

2) szatnię.

 

§ 38.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i sprawowania opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania, oraz planu finansowego szkoły.                        

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz związków zawodowych działających na terenie Szkoły.

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie                         z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i innych zajęć edukacyjnych obowiązkowych, oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4. Arkusz organizacyjny określa liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

 

§ 39.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 40.

Regulamin wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego:

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ze względu na przeciwwskazania zdrowotne. Zwolnienie to nie odnosi się jednak do obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego.

2. W przypadku konieczności zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż                         1 miesiąc, decyzję o zwolnieniu wydaje dyrektor szkoły w oparciu o pisemny wniosek rodziców/opiekunów ucznia (zał. nr 1 do Regulaminu). Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie. Zwolnienie wydane jest na czas określony w tym zaświadczeniu.

3. Dyrektor szkoły w oparciu o dokumentację wymienioną w pkt. 2 wydaje pisemną decyzję                            o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

4. Decyzję przekazuje za pośrednictwem wychowawcy klasy rodzicom/opiekunom ucznia oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.

5. Wniosek wraz zaświadczeniem lekarskim rodzice/opiekunowie przedkładają Dyrektorowi Zespołu niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego całego roku szkolnego lub I semestru – do 30 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – najpóźniej do 2 tygodni od chwili rozpoczęcia II semestru,

c) w przypadku zwolnienia dotyczącego okresu krótszego niż jeden semestr – niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres całego roku semestru lub roku szkolnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

7. Jeżeli uczeń uzyskał ocenę śródroczną, a na okres II semestru decyzją Dyrektora Zespołu został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, ocena śródroczna jest jednocześnie oceną roczną lub końcową.

8. Z niniejszym regulaminem zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców/opiekunów na pierwszym zebraniu z rodzicami.

9. Jeżeli uczeń/uczennica ukończyła 18 lat, może sam we własnym imieniu skierować wniosek do Dyrektora Zespołu.

10. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Zespołu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 41.

1. Dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,                   z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

§ 42.

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

1.Nieobecność ucznia może być usprawiedliwiona z powodu choroby lub ważnej przyczyny losowej.

2. Uczeń nie może  samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz oddalać się z terenu szkoły.

3. Wychowawca/opiekun klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów.

4. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych, tylko z przyczyn istotnych/losowych, które zaistniały w szkole, na wniosek pielęgniarki szkolnej udziela wychowawca klasy.

5. Uczeń spóźniający się lub zwalniający z zajęć z przyczyn komunikacyjnych powinien przedstawić wychowawcy powód – wychowawca zobowiązany jest dokonać adnotacji w dzienniku elektronicznym na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica.

6. W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie zwolnienia od rodziców (prawnych opiekunów), informujących                     o przyczynie nieobecności.

7. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są zwolnienia podpisane przez tych uczniów:

1) za zgodą pisemną ich rodziców/prawnych opiekunów  w przypadku ucznia pozostającego na utrzymaniu rodziców (art.135 §2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),

2) przez samego ucznia, gdy utrzymuje się on samodzielnie.

8. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole w terminie 7  dni od powrotu do szkoły lub przed przewidywaną nieobecnością.

9. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

10. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

11. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli

w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

12. Jeśli uczeń został oddelegowany przez wychowawcę, nauczyciela lub dyrektora (z poinformowaniem wychowawcy) do innych zajęć dydaktycznych poza szkołą lub w szkole, zapisuje się do dziennika lekcyjnego oddelegowanie „D” . Nie oznacza ono nieobecności na zajęciach.

13. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków  oraz przekazanie jej pedagogowi szkolnemu w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (do 10 dnia kolejnego miesiąca).

14. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zeszyt do korespondencji wychowawcy z rodzicami/prawnymi opiekunami, w który uczeń wkleja wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia.

 W przypadku braku zeszytu usprawiedliwienia nie będą uwzględniane.

15. Jeżeli dłuższa nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby, urazu lub inną uzasadnioną przyczyną, to frekwencji tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji klasy zaliczanej do konkursu (do dziennika wpisywana jest faktyczna frekwencja).

16. Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki.

17. W szkole przestrzegane są następujące zasady udzielania indywidualnych kar w okresie klasyfikacyjnym (rok szkolny) dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia – klasy wielozawodowe:

1)  powyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych - kontakt z rodzicami;

2) powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionychupomnienie wychowawcy z wpisem do Dziennika oraz przeprowadzenie przez ucznia godziny wychowawczej na temat z zakresu profilaktyki uzależnień;

3)  powyżej 15  godzin nieusprawiedliwionychupomnienie Dyrektora Szkoły dołączone do arkusza ocen oraz podpisanie przez ucznia tzw. „Kontraktu o uczęszczaniu do szkoły”                            w obecności rodzica i  pedagoga szkolnego (zał. nr 2) (w przypadku braku kontaktu z rodzicami Szkoła zwraca się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o przeprowadzenie wywiadu w związku z uchylaniem się ucznia od obowiązku szkolnego);

4) powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych tzw. „złamanie kontraktu” -  ocena naganna                           z zachowania (- 30 pkt) oraz powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach                          o uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

5) powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych - nagana Dyrektora Szkoły dołączona do arkusza ocen;

6) powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionychwszczęcie procedury dotyczącej:

a) w przypadku ucznia pełnoletniego: skreślenia z listy uczniów ZSP nr 1 oraz powiadomienia organów administracji samorządowej właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia o uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

b) w przypadku ucznia nieletniego: Dyrektor szkoły na podstawie opinii wychowawcy                                                 i  pedagoga szkolnego informuje Sąd Rodzinny o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego, co może skutkować: nadzorem kuratora, ograniczeniem władzy rodzicielskiej lub umieszczeniem dziecka w placówce wychowawczej.

c) przedstawiona liczba godzin nieusprawiedliwionych o zmniejszonej liczbie godzin nieusprawiedliwionych dla ucznia Szkoły Branżowej I stopnia wynika z realizowanej tygodniowo ilości  godzin lekcyjnych.

18. O każdej udzielonej karze zostaje poinformowany rodzic / opiekun prawny.

19. W Szkole stosowany jest system nagród związanych z frekwencją:

a) nagrody w miesięcznym rankingu klasowym:

·         klasa o najlepszej frekwencji, ale nie niższej niż 90% ma prawo do dnia wolnego od pytania i sprawdzianów,

·         prawo do dnia wolnego otrzymuje tez klasa, która w rankingu frekwencji znalazła się na drugim miejscu, o ile różnica miedzy pierwszym a drugim miejscem nie przekracza 5%,

·         klasa, która w danym miesiącu najbardziej poprawiła frekwencję, ma prawo do dnia wolnego od pytania, wskazanego przez Dyrektora Szkoły na warunkach jak poniżej,

·         wybrany dzień (nie może to być dzień, w którym zapowiedziany jest już sprawdzian pisemny) samorząd klasowy zgłasza do dyrekcji szkoły do końca miesiąca, w którym sporządzany jest raport, a wychowawca klasy dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym: (niezgłoszenie dnia wolnego od pytania w wyznaczonym terminie jest równoznaczne                               z rezygnacją z nagrody),

b) nagrody w miesięcznym rankingu indywidualnym:

·         uczniowie ze 100% miesięczną frekwencją i brakiem spóźnień -  pochwała Wychowawcy  oraz 15 pkt. dodatnich z zachowania za dany miesiąc. O fakcie tym wychowawca informuje rodziców ucznia,

·         po zakończeniu każdego semestru uczniowie ze 100 % frekwencją i brakiem spóźnień   - pochwała Dyrektora Szkoły oraz punkty dodatnie z zachowania (50 pkt.),

·         uczniowie, którzy w danym miesiącu nie osiągnęli 100% frekwencji, ale mają maksymalnie                2 godz. nieobecne usprawiedliwione oraz brak spóźnień – 5 pkt. dodatnich z zachowania za dany miesiąc,

·         uczniowie, którzy w danym semestrze nie osiągnęli 100% frekwencji, ale mają maksymalnie    10 godz. nieobecnych usprawiedliwionych oraz brak spóźnień – 25 pkt. dodatnich                               z zachowania.

 

§ 43.

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do końca września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

3. Zespół przyjmuje punktowy system oceniania zachowania.

4. Uczeń na początku semestru otrzymuje 100 punktów.

5. Punkty dodatnie - powiększające otrzymany limit 100 pkt. (kryteria)

a) udział w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie w szkole,                           10 pkt.

b) udział w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie poza szkołą,                    20 pkt.

c) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych (udział 1 max 3) ,              10 pkt.

d) pomoc w organizowaniu imprez szkolnych,                                                            10 pkt.

e) praca na rzecz klasy,                                                                                                         10 pkt.

f) praca na rzecz szkoły (np. sprzątanie terenów szkolnych) lub środowiska,  10 pkt.

g) praca na rzecz innych, działalność charytatywna,,                                                20 pkt.

h) pomoc kolegom w nauce,                                                                                              10 pkt.

i) przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,                                               25 pkt.

j) prezentowanie  wyjątkowej  kultury  osobistej,                                                      20 pkt.

k) 100% - wa frekwencja  na  zajęciach,                                                                        20 pkt.

l) nagroda (pochwała z ważnego powodu),                                                                  50 pkt.

6. Punkty ujemne – pomniejszające otrzymany limit 100 pkt. (kryteria)

a)    przeszkadzanie na lekcji,                                                                                                                10 pkt.

b)    niewykonanie polecenia nauczyciela,                                                                                       10pkt.

c)    aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika                                20 pkt.

szkoły w szkole lub poza szkołą,                                                                                                               

d)    ignorowanie nauczyciela w szkole i poza szkołą,                                                                   20 pkt.

e)    ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo,                                                                               10 pkt.

f)     bójka, zaczepianie słowne lub fizyczne,                                                                                    30 pkt.

g)    złe zachowanie się na wycieczce, dyskotece lub  imprezie  zorganizowanej 20 pkt.

h)    brak zmiany obuwia i okrycia zewnętrznego,                                                                         10 pkt.

i)      niszczenie sprzętu, umeblowania lub wyposażenia budynku,                                   30 pkt. + koszty

j)      kradzież mienia innego ucznia,                                                                                              30 pkt. + koszty

k)    zaśmiecanie otoczenia,                                                                                                                    5 pkt.

l)      palenie papierosów oraz e – papierosów i innych wyrobów  tytoniowych                 20 pkt.

m)  spóźnianie na lekcję (za 5 spóźnień),                                                                                                5 pkt.

n)    nie wywiązywanie się ze  zobowiązań ( np. dyżurnego),                                                          5 pkt.

o)    opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia (jednej godziny,                                                   2 pkt.

p)    wyłudzanie pieniędzy, stosowanie przemocy,                                                                              50 pkt.

q)    przebywanie na terenie szkoły w stanie po  spożyciu  alkoholu lub                                      50 pkt.

r)     korzystanie w czasie lekcji z telefonu komórkowego, komputerów

      przenośnych itp.                                                                                                                           30 pkt.            

7. Zależność ocen z zachowania od uzyskanych punktów:

Ocena

Punkty

Wzorowe

> 150

Bardzo dobre

121-149

Dobre

100-120

Poprawne

50-99

Nieodpowiednie

0-49

Naganne

< 0

8. Do wpisywania punktów dotyczących zachowania ma prawo wychowawca klasy lub w zastępstwie inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia.

9. Do wpisywania punktów wykorzystać należy stronę w dzienniku lekcyjnym.

10. Każdy nauczyciel wpisuje uwagi (pozytywne i negatywne) w dzienniku elektronicznym w zakładce: UWAGI.

11. Wychowawca klasy lub nauczyciel wyznaczony w zastępstwie, na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym uzupełnia punkty na podstawie zapisów w dzienniku i określa ocenę z zachowania.

12. Uchwałą Rady Pedagogicznej roczna i semestralna ocena z zachowania może zostać podwyższona o jedną ze względu na szczególne zasługi ucznia i jego wyjątkową kulturę osobistą.

13. Uchwałą Rady Pedagogicznej roczna i semestralna ocena z zachowania może zostać obniżona ze względu na rażące przejawy braku kultury osobistej.

14. Uczeń nie może otrzymać śródrocznej ani rocznej wzorowej oceny z zachowania w przypadku, kiedy w semestrze opuścił więcej niż 5 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

§ 44.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy: Karta Nauczyciela i Kodeks pracy.

 

§ 45.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel:

1) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć,

2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3) dba o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

4) rozwija zdolności i zainteresowania uczniów,

5) sprawiedliwie traktuje wszystkich uczniów, bezstronnie i obiektywnie ich ocenia zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

6) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

7) doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej poprzez samokształcenie,

8) ocenia postępy uczniów w nauce wg zasad pomiaru dydaktycznego i reguł określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

9) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego.

 

§ 46.

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Zespoły przedmiotowe powoływane są uchwałą rady pedagogicznej.

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują w szczególności:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uwzględniania decyzji w sprawie wyborów programów nauczania.

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia

5) opiniowanie: przedmiotowych systemów oceniania, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych,

6) organizowanie konkursów przedmiotowych i olimpiad dla uczniów, podejmowanie działań integrujących młodzież różnych oddziałów.

3. Praca zespołu przedmiotowego powinna być udokumentowana. Za prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu.

4. Posiedzenia zespołu przedmiotowego odbywają się w zależności od potrzeb.

5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

6. Przewodniczący zespołów przedmiotowych składają Radzie Pedagogicznej sprawozdania                             z przebiegu pracy zespołu.

7. Dyrektor może powołać także inne zespoły stałe i doraźne.

 

§ 47.

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej „wychowawcą”.

1) przydział wychowawstw dokonuje dyrektor szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w m-cu sierpniu dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały okres kształcenia w szkole.

2) w przypadku zwolnienia nauczyciela z pracy, odejścia na emeryturę lub urlop zdrowotny dyrektor szkoły może wyznaczyć na wychowawcę innego nauczyciela.

3) na czas dłuższej nieobecności wychowawcy spowodowanej zwolnieniem lekarskim lub urlopem okolicznościowym dyrektor szkoły przydziela czasowo opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi szkoły prowadzącemu w danej klasie zajęcia edukacyjne.

2. Nauczyciel, któremu zostało przydzielone wychowawstwo, może być pozbawiony tej funkcji przez dyrektora w przypadku nie wywiązania się z nałożonych obowiązków określonych odrębnymi przepisami.

3. Zmiana wychowawcy oddziału może mieć miejsce w przypadku pisemnego zgłoszenia przez rodziców i uczniów wniosku o odwołanie wychowawcy z podaniem przyczyn uzasadniających wniosek; decyzję podejmuje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu sprawy w ciągu 14 dni od momentu wpłynięciu wniosku.

 

§ 48.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

2) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań  i szczególnych uzdolnień uczniów; w uzasadnionych przypadkach kieruje ucznia (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

§ 49.

1. Zadania bibliotekarza szkolnego:

1) udostępnianie zbiorów - wypożyczanie ich poza biblioteką uczniom, nauczycielom i rodzicom, udostępnianie księgozbioru podręcznego, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje, oraz inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

2) działalność informacyjna - udostępnianie zbiorów, zwłaszcza do pracy w kąciku czytelniczym, udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania dotyczące wiadomości, faktów, dat (źródła), propaganda książki i biblioteki poprzez wystawy, konkursy czytelnicze, gazetki.

3) przysposobienie czytelniczo-informacyjne - przeprowadzanie zajęć lekcyjnych.

4) praca z uczniami dobrowolnie uczestniczącymi w pracach biblioteki: urządzaniu                                      i porządkowaniu pomieszczenia, okładaniu książek, itp.

2. Zadania pedagoga szkolnego.

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców                  i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się                       w trudnej sytuacji życiowej.

8) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz kierowanie uczniów (za zgodą rodziców lub opiekunów) na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

Rozdział VI

 

Uczniowie szkoły

 

§ 50.

1.Przyjmowanie uczniów do szkoły młodzieżowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami                 i szkolnym regulaminem rekrutacji.

Przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2016 „Prawo oświatowe” objęci są obowiązkiem szkolnym.

2. Do Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodach przewidzianych dla młodocianych pracowników mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy do dnia 1 września nie ukończyli 18 lat.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia  zobowiązani są posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu , wydane na podstawie odrębnych przepisów. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia kształcącej w zawodach zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego dla młodocianych pracowników wymaga się potwierdzenia wyboru pracodawcy, u którego będą odbywać praktyczną naukę zawodu.

4.W postępowaniu rekrutacyjnym szkoła uwzględnia następujące zajęcia edukacyjne:

a)       język polski

b)      matematyka

c)       zajęcia techniczne

d)      informatyka

5. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

a)    stopień celujący - 15 punktów

b)    stopień bardzo dobry - 13 punktów

c)    stopień dobry  - 11  punktów

d)    stopień dostateczny - 7  punktów

e)    stopień dopuszczający - 2 punkty

f)     świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów

6. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty

 • jeden tytuł - 11 punktów,
 • dwa i więcej tytułów - dodatkowo 2 punkty,

b) zajęcie od 1 do 6 miejsca indywidualnie lub od 1 do 4 miejsca zespołowo w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na szczeblu wojewódzkim w jednym konkursie - 6 punktów,

 • w dwóch i więcej konkursach - dodatkowo 2 punkty,

c)    zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w rywalizacji zespołowej co najmniej na szczeblu wojewódzkim:

 • w jednej dyscyplinie - 5 punktów,
 • dwóch i więcej dyscyplinach - dodatkowo 2 punkty,
 • albo (w przypadku braku osiągnięć na szczeblu co najmniej wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - 3 punkty,

d)    zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym  - 3 punkty,

e)    osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 2 punkty.

f)     maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów -  200 pkt., w tym:

g)    liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.,

h)    liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

7. Laureaci olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności.

8. Przy przyjmowaniu do Branżowej Szkoły I stopnia w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego ( szkoła przyjmuje kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej).

9.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:

a)    wielodzietność rodziny kandydata;

b)    niepełnosprawność kandydata;

c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

1) terminy rekrutacji uczniów, w tym składania dokumentów do Branżowej Szkoły I stopnia  określa Łódzki Kurator Oświaty.

2) wyniki postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych (lista wstępna),  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Branżowej Szkoły I stopnia

3) komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wszystkie wymagane dokumenty.

4) kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do szkół są zobowiązani złożyć oryginał świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w terminie ustalonym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

5) termin ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (lista ostateczna) wyznacza się zgodnie z Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty.

6) komisja Rekrutacyjna od chwili opublikowania list zakwalifikowanych kandydatów i kandydatów niezakwalifikowanych (lista wstępna) dokonuje do tych oddziałów przyjęć na podstawie oryginału świadectwa, wyłącznie takich kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej innej szkoły, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego, celem ustalenia listy przyjętych (lista ostateczna),

7) w szkole, która we wszystkich oddziałach posiada wypełnioną listę zakwalifikowanych, nie dokonuje się przyjęć innych kandydatów spoza tej listy aż do chwili opublikowania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista ostateczna).

8) szkoły ponadgimnazjalne, które nie przeprowadziły pełnego naboru do chwili ogłoszenia list ostatecznych  prowadzą rekrutację dodatkową w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego celem ustalenia listy ostatecznej.

11. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie z innych typów szkół zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu

12.Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu:

1) klasy I, II albo III Branżowej Szkoły I stopnia 

2) klasy III Branżowej Szkoły I stopnia może być przyjęty do klasy II publicznego technikum w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w zasadniczej szkole zawodowej

3) klasy I technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy I publicznej Branżowej Szkoły I stopnia;

4) klasy II technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy II publicznej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum;

5) klasy III technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy II publicznego liceum ogólnokształcącego albo do klasy III publicznej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum, pod warunkiem, że przystąpił do egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację;

6) klasy IV technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty do klasy III publicznego liceum ogólnokształcącego albo do klasy III publicznej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną z zawodem, w którym kształcenie realizowane było w technikum, pod warunkiem, że przystąpił do egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację

7) różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych  przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia  edukacyjne w tym oddziale.

 

§ 51.

1. Prawa ucznia

Uczeń ma prawo:

1) do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej.

2) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej.

3) do wykorzystania wszystkich możliwości szkoły w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

4) należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej w szkole.

5) reprezentować szkołę w konkursach, zawodach, przeglądach, olimpiadach, uroczystościach i imprezach; uczestnictwo to nakłada na niego jednocześnie obowiązek zachowania odpowiedniej postawy i przestrzegania zasad szlachetnej rywalizacji.

6) korzystać z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły zgodnie z opracowanymi przez opiekunów regulaminami pracowni i sal.

7) skorzystać z pomocy otrzymywanej bezpośrednio od nauczyciela danego przedmiotu w przypadku napotkania trudności w opanowaniu materiału.

8) do jednego dnia w miesiącu wolnego od pytania i sprawdzianów jako na nagrody za najlepszą frekwencję w szkole (ale nie niższą niż 90%)

9) zgłoszenia w sytuacjach wyjątkowych faktu nie przygotowania się do lekcji, nie więcej niż dwa razy w semestrze.

10) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, w okresie przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych, w szczególnych przypadkach można zlecić uczniowi powtórzenie w tym czasie określonych partii materiału lub przeczytanie lektury.

11) do poszanowania godności własnej; uczeń nie może być w jakikolwiek sposób obrażany; jego sprawy osobiste i rodzinne nie mogą być przedmiotem złośliwości, plotek czy publicznego komentowania.

12) do jawnego wyrażania swej opinii dotyczącej życia szkoły (w przypadku, gdy jest krytyczna, uczeń nie może ponieść żadnych konsekwencji karnych).

13) do otrzymania pomocy materialnej oraz nagród i wyróżnień (jeżeli zachodzą okoliczności stanowiące podstawę do tego typu działań i istnieją sprzyjające warunki finansowe w szkole).

14) złożenia skargi do dyrektora szkoły w przypadku naruszenia jego praw przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły lub do organu prowadzącego szkołę, jeżeli skarga dotyczy postępowania dyrektora .

2. Obowiązki ucznia

Obowiązkiem ucznia jest:

1) dbać o honor szkoły, brać czynny udział w jej życiu społecznym, godnie reprezentować ją na zewnątrz,

2) znać historię i tradycję szkoły, szanować jej emblematy oraz sztandar,

3) regularnie i punktualnie uczęszczać na lekcje i przygotowywać się do zajęć,

4) uzupełnić wiadomości i braki w zeszytach spowodowane opuszczeniem zajęć szkolnych; w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą uczeń może uzgodnić z nauczycielem termin uzupełnienia braków,

5) uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju uczniowskim, zachować powagę w obecności sztandaru szkoły.

6) wykonywać bieżące zarządzenia dyrekcji szkoły, polecenia nauczycieli i wychowawcy.

7) dbać o dobro społeczności szkolnej; każdy uczeń winien szanować majątek szkoły we wspólnym użytkowaniu pomieszczeń, sanitariatów, szatni, sprzętu i pomocy naukowych itp.

8) kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły, kolegów i koleżanek oraz osób starszych,

9) dbać o poprawność i czystość języka ojczystego w codziennym życiu szkolnym i poza szkolnym,

10) przestrzegać zmiany obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły,

11) przestrzegać porządku w szatni szkolnej,

12) przestrzegać zasady higieny osobistej oraz higieny pomieszczeń szkolnych,

13) przestrzegać zasad dyżurów klasowych, dbać o porządek i czystość w salach lekcyjnych,

14) przestrzegać zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz innych środków szkodliwych dla zdrowia pod każdą postacią i gdziekolwiek.

15) Szkoła nie tworzy obowiązku posiadania jednolitego stroju uczniowskiego na codzienne zajęcia.

16) Na uroczystościach i egzaminach obowiązuje ucznia strój uroczysty: garnitur i biała koszula dla chłopca, spódnica i biała bluzka dla dziewcząt.

3.Nagrody

1) Za rzetelną naukę, pracę społeczną i wzorową postawę uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, najczęściej książkową z odpowiednią dedykacją podpisaną przez wychowawcę i dyrektora szkoły.

2) Za wybitne osiągnięcia, np. w olimpiadzie przedmiotowej czy zawodach sportowych lub konkursie na szczeblu wojewódzkim, uczeń może otrzymać nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

3) Uczeń może być wyróżniony:

a) przez udzielenie mu pochwały ustnej przez wychowawcę wobec klasy

b) przez dyrektora szkoły, wobec całej społeczności szkolnej na apelu,

c) przez wręczenie dyplomu uznania,

d) przez całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty kosztów w wycieczce zorganizowanej przez szkołę.

4) Nagrody przyznaje dyrektor szkoły wspólnie z Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną.

5) Wniosek w sprawie przyznania nagrody może składać wychowawca klasy, samorząd szkolny, opiekun organizacji uczniowskiej, konkursu, olimpiady, turnieju lub inne osoby.

6) Za wybitne osiągnięcia w nauce uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Zasady i kryteria przyznawania takiego świadectwa określają odrębne przepisy.

4. Kary

1) Uczeń może być ukarany;

a) upomnieniem wychowawcy klasy za:

- powtarzający się brak zmiany obuwia,

- powtarzający się brak zmiany garderoby,

- powtarzające się ucieczki z lekcji,

- ponowne palenie tytoniu w szkole,

- złośliwe dokuczanie koledze,

- uczestnictwo w wagarach,

- wulgarne, powtarzające się słownictwo,

- powtarzające się złe zachowanie na lekcji,

- bardzo niestosowne zachowanie się wobec nauczyciela czy pracownika szkoły.

b) upomnieniem dyrektora szkoły za:

- dalsze przypadki wykroczeń, za które uczeń już otrzymał upomnienie wychowawcy klasy,

- za dręczenie kolegi (bez pobicia),

- za zniszczenie mienia szkolnego (celowo),

- za drobną kradzież ,

c) naganą dyrektora szkoły za:

- notoryczne wagary (z wcześniejszym upomnieniem),

- kradzież mienia znacznej wartości,

- zakłócenie pracy na zajęciach i podczas przerw,

- za spowodowanie obrażeń kolegi przez niestosowne zachowanie się, lekkomyślność, złośliwości w postępowaniu (za wyjątkiem pobicia),

- wulgarne odniesienie się do nauczyciela lub pracownika szkoły,

- przebywanie w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

- umyślne zniszczenie mienia szkolnego lub publicznego,

- za udział w bójce z kolegą przy obustronnej winie i uczestnictwie.

d) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym za:

- czyny objęte karą nagany dyrektora szkoły przy ponownym ich wystąpieniu,

- czyny objęte karą nagany dyrektora szkoły o wyjątkowo dużej szkodliwości i zagrożeniach, za wykroczenia zorganizowane o charakterze działań celowych,

- za pobicie kolegi,

- za spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie trwania uczestnictwa w imprezie organizowanej przez szkołę,

2) Kara może być wymierzona uczniowi na wniosek społeczności klasowej, nauczyciela lub wychowawcy, oraz Rady Pedagogicznej.

3) Wykonanie kary może zostać zawieszone na okres próby na wniosek Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Pedagogicznej albo Rady Rodziców.

4) Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o karze wymierzonej mu przez wychowawcę do dyrektora szkoły, który obowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podtrzymania lub anulowania decyzji o karze.

5) Szkoła informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie bądź zastosowanej karze.

6) Kary upomnienia wychowawcy klasy, upomnienia dyrektora szkoły, nagany dyrektora szkoły udzielane są w formie pisemnej na specjalnych drukach, z podaniem rodzaju kary i przyczyny przyznanej kary. Druki przyznanych kar dołącza się do arkusza ocen ucznia.

7) Kara ulega przedawnieniu po upływie 1 roku lub po okresie krótszym na wniosek wychowawcy klasy zaakceptowany przez dyrektora szkoły. Druk kary zostaje wyjęty z arkusza ocen i zniszczony.

8) Zawieszenie w prawach ucznia może nastąpić w przypadkach:

a) za spowodowanie zagrożenia zdrowia i życia kolegów i innych osób,

b) za brutalne pobicie i okaleczenie osób drugich ,

9) Decyzję o zawieszeniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

10) Zawieszenie w prawach ucznia może być utrzymane do momentu pojawienia się rodziców (lub prawnych opiekunów) ucznia lub  do momentu  podjęcia  decyzji  przez  Radę Pedagogiczną.

5. Skreślenie z listy uczniów

1) Skreślenie z listy uczniów następuje za:

a) kradzież lub umyślne zniszczenie mienia wartości powyżej 300 zł,

b) pobicie lub okaleczenie innego ucznia,

c) celowe spowodowanie zagrożenia zdrowia innych osób na terenie szkoły,

d) przebywanie w szkole w stanie upojenia alkoholowego lub posiadanie narkotyków,

e) uchylanie się od obowiązku uczęszczania na zajęcia zgodnie z § 43 niniejszego statutu.

2) Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

3) Skreślenia dokonuje dyrektor szkoły z wymogiem powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów),

4) Dokonanie skreślenia może odbyć się ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykroczenia zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub innych osób,

5) Uczeń ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora.

 

§ 52.

Świadectwa i dyplomy

1. Wzory oraz terminy wydawania świadectw, dyplomów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2. Świadectwa oryginalne wydawane są przez Szkołę bezpłatnie. Za wydanie duplikatów świadectw szkoła zastrzega sobie prawo pobierania opłat.

 

 

Rozdział VII

Organizacja  zajęć  edukacyjnych  w  ramach  kształcenia   zawodowego

§ 53.

1. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych.

2. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się zgodnie z programami nauczania dla poszczególnych zawodów oraz innymi obowiązującymi przepisami.

3. Na terenie szkoły działają warsztaty szkolne dla realizacji zajęć praktycznych.

4. Na terenie szkoły organizuje się kursy podnoszące kwalifikacje i zwiększające szanse zatrudnienia.

5.Na terenie szkoły działa doradca zawodowy organizując zajęcia indywidualne i grupowe.

Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu:

1.W zawodzie mechanik –monter maszyn i urządzeń, kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w  warsztatach szkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach

według planu zajęć ustalonego przez dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia.

2. W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, kształcenie zawodowe praktyczne może odbywać się w  warsztatach szkolnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach według planu zajęć ustalonego przez dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia lub w zakładach pracy na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy uczniem a pracodawcą.

3.W pozostałych zawodach uczniowie są jednocześnie młodocianymi pracownikami, dla których kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się w zakładach pracy na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy uczniem a pracodawcą.

4. Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w ciągu 2 dni w tygodniu.

 

Rozdział VIII

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

§ 54.

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. 

4.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:

 1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom;

 2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;

 3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

 4) tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;

 5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/;

 6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,

 7) stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

 8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;

 9) wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;

10) współpracy z instytucjami wspierającymi:

a) doradcą metodycznym,

b) urzędem pracy,

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

d) poradnią psychologiczno-zawodową,

e) komendą OHP oraz innymi.

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

   1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

   2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

   3) spotkań z rodzicami,

   4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,

   5) udziału w spotkaniach i wyjazdach zakładów pracy.

 

 

 

 

 

Rozdział IX

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

§ 55.

1. W celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów, współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi organizacjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, rodzicom w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób wymagających pomocy.

Rozdział X

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki

 

§ 56.

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.

3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, nauczyciele biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych                   i opiekuńczych uczniów.

4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki                                i profilaktyki poprzez:

1)cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;

2)indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego;

3)kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;

4)przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki;

5)tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;

6)udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;

7)współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy szkoły;

8)rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:

1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole;

2)znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych                                     i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

7) uczestnictwa w różnych formach zajęć organizowanych dla rodziców;

8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z wychowawcą;

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych;

11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli, w możliwie szybkim czasie;

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne               i psychiczne;

15) promowania zdrowego stylu życia.

4. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia dotyczące klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej

 

§ 57.

W okresie przejściowym od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Branżowa I stopnia prowadzi kształcenie w oddziałach II i III klasy zasadniczej szkoły zawodowej.

 

§ 58.

Do klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodo­wej mają zastosowanie dotychczasowe przepisy dotyczące:

1)     podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2)     podstawy programowej kształcenia w zawodach;

3)     klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

4)     ramowych planów nauczania;

5)     egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

§ 59.

Zasady postępowania w przypadku braku promocji uczniów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 

§ 60.

Uczniów klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej ocenia się zgodnie z zasadami rozdziału 3 "Organy szkoły" statutu Szkoły Branżowej I stopnia (§25 ust. 1-79).

 

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

§ 61.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Branżowa Szkoła I stopnia posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład, zawierającą nazwę zespołu.

3. Tablica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach jest tablicą główną umieszczoną najwyżej na ścianie szkoły przed wejściem; poniżej znajduje się tablica Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół; tablica Technikum nr 1 nie zawiera nazwy zespołu.

4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Branżową Szkołę I stopnia  wchodzącego w skład Zespołu Szkół podaje się jego nazwę: nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 

§ 62.

1. Szkoła posiada własny sztandar .

2. Szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał, który obejmuje:

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,

2) uroczystość pasowania na ucznia,

3) tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu:

„My uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach,

ślubujemy uroczyście:

Dbać o dobre imię szkoły,

godnie reprezentować ją na zewnątrz,

 należycie zachowywać się w każdej sytuacji,

przestrzegać norm etycznych, tak żyć i postępować, aby nam i z nami było dobrze,

być użytecznym społeczności,

uczciwie i rzetelnie zdobywać wiedzę,

nawiązywać do tradycji narodowej,

rozsławiać imię Polski,

z szacunkiem odnosić się do starszych i przełożonych.

Przyrzekamy strzec honoru szkoły,

powierzonego nam sztandaru i wcielać w życie jego hasło: 

„ŻAR NASZYCH SERC, TRUD NASZYCH RĄK – OJCZYŹNIE!”

4)uroczystość zakończenia roku szkolnego,

5)inne obchody, uroczystości i apele w szkole, w formie przyjętej przez Radę Pedagogiczną                       w uzgodnieniu z Radą Rodziców.

 

 

§ 63.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 64.

1. Szkoła jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych.

2. Szkoła jako jednostka budżetowa realizuje swoje zadania statutowe na podstawie zatwierdzonych przez organ prowadzący rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych.

3. Wydatki pokrywane są bezpośrednio z budżetu jednostki samorządowej, organu prowadzącego szkołę zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków, a uzyskane dochody odprowadzane są na rachunek jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów dochodów.

4. Dochodami szkoły mogą być;

- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych będących w trwałym zarządzie,

- opłaty wnoszone za wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów,

- odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków,

- wynagrodzenie za czynności płatnika określone przepisami prawa,

- refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,

- zwrot ponoszonych wydatków budżetowych,

- dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostki,

5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają w szczególności; ustawa                         o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości i uchwały budżetowe organu prowadzącego szkołę.

 

§ 65.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 66.

Zmiany w Statucie Szkoły dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach Rights Reserved.